Maahanmuuttajille tietoa korkeakoulutuksesta

Suomessa on viime vuosien aikana tapahtunut nopea ulkomaalaistaustaisten väestön kasvu, mikä edellyttää sekä yhteiskunnan että suomalaisten panostusta kotoutumiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023). Kasvava maahanmuutto on myös vaikuttanut Suomen koulutusjärjestelmään.

Opetushallituksen mukaan LAB-ammattikorkeakouluun vuonna 2023 haki 35 574 henkilöä, joista 19 206 puhui äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Opetushallinnon tilastopalvelu ei kategorisesti luokittele näitä hakijoita maahanmuuttajiksi, mutta äidinkielen perusteella voidaan perustellusti olettaa, että suuri osa heistä on maahanmuuttaneita ja Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia. Tiedot kuvastavat maahanmuuttajien kasvavaa kiinnostusta suomalaiseen korkeakoulutukseen.

[Alt-teksti: Näkymä korkeakoulun sisääntuloaulasta, jonne saapuu ihmisiä.]
Kuva 1. Kynnystä astua suomalaiseen korkeakoulumaailmaan voidaan madaltaa tarjoamalla riittävästi tukitoimia. (Leinonen 2022)

Hievanen ym. (2023) mukaan koulutusjärjestelmän tulee kehittää ratkaisuja tilanteisiin, joissa oppijoiden kielitaito tai muu osaaminen eivät riitä heidän etenemiseensä opintopolkujen varrella ilman tukea. Korkeakouluopintojen kontekstissa on välttämätöntä tarjota riittävästi tukitoimia maahanmuuttotaustaisille hakijoille ja opiskelijoille. Esimerkiksi tietoa erilaisista koulutukseen hakeutumisen poluista ja opiskelumahdollisuuksista tulisi välittää myös maahanmuuttotaustaisille, jotta heitä tuetaan tehokkaasti heidän opintoihinsa liittyvissä päätöksissään.

Opastava video: haku korkeakouluun

Korkeakouluopintoihin pyrkiminen voi olla haastavaa kelle tahansa, mutta erityisesti maahanmuuttajataustaisille siihen liittyy omia erityishaasteita. LAB-ammattikorkeakoulun OSKE LAB -hankkeessa (LAB 2023) on tunnistettu näitä tarpeita henkilökohtaisissa ohjauksissa ja infotilaisuuksissa ja vastattu toiveisiin tarjoamalla ohjeistusta korkeakouluun hakemisesta.

Keskeisenä osana tätä tukea ovat Osaamisen paikkaan tuotetut videot, jotka tarjoavat selkeät ohjeet korkeakoulupaikan hakemiseen. Videot on laadittu suomen kielellä, mutta tavoitteena on olla ymmärrettävä niille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Linkki Osaamisen paikan ohjevideoihin. (Linkki 1)

Videossa käytetään esimerkkinä LAB-ammattikorkeakoulua ja esitellään kolme reittiä korkeakouluun: yhteishaku, siirtohaku ja avoin haku. Mukana ovat koko hakuprosessin vaiheet, mukaan lukien korkeakoulukelpoisuus, ammattikorkeakoulun valinta, hakemuslomakkeen täyttö, mahdolliset valintakokeet ja aikataulut.

Ohjeet tarjoavat kattavan yleiskuvan siitä, miten ulkomaalaistaustaiset opiskelijat voivat hakea korkeakouluun Suomessa eri reittien kautta.  Visuaalinen opastus ja selkeä suomen kieli tekevät monimutkaisenkin hakuprosessin ymmärrettäväksi ja helposti seurattavaksi.

Monille henkilöille video-ohjeet ovat nopein ja helpoin tapa hankkia tarvittavat tiedot korkeakouluun hakemisesta. Verkossa helposti saatavilla olevat videot ovat saavutettavat kaikille, jotka haluavat hakea korkeakouluun. Hakijat voivat katsoa niitä omassa tahdissaan silloin, kun heille sopii. Visuaalisen opastuksen toivotaan auttavan hakijoita hahmottamaan koko prosessin ja sen vaiheet kokonaisuudessaan.

Kirjoittaja

Iuliia Polyanovska työskentelee projektisuunnittelijana Razom-Yhdessä-Together – ja Lahden OSKE LAB -hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä. Hän käyttää työssään paitsi suomea myös ukrainaa ja venäjää.

Lähteet

Hievanen, R., Laimi, T., Ukkola, A., Venäläinen, S & Väätäinen, H. 2023. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Eriarvoistumisen ehkäiseminen edellyttää maahanmuuttotaustaisen väestön kieli- ja perustaitojen turvaamista. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.karvi.fi/sites/default/files/sites/default/files/documents/Karvi_Policy-brief_0723.pdf

LAB. 2023. Oske Lab. Hanke. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/oske-lab

Leinonen, T. 2022. LAB. Campuses. LAB Press Images. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB+Press+Images/CAMPUSES/00068-lab-2022.jpg

Opetushallinnon tilastopalvelu. 2023. Haku- ja valintatiedot korkeakouluanalyysi. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20analyysi.xlsb

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2023. Maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://tem.fi/maahanmuuttajien-kotouttaminen

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Ohjevideoita opiskelusta maahanmuuttajille. Osaamisen paikka. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/ohjevideoita-opiskelusta-maahanmuuttajille/