Ohjausvideo IPAA-suolistoleikkauksesta

Tulehduksellisien suolistosairauksien (IBD) yleistyessä kansantaudinomaisesti on tärkeää ylläpitää terveydenhuoltohenkilöstön tietopohjaa sairauksista ja niiden hoitomuodoista. Elämme digitalisaation aikakautta, joten opetusmielessä erinomainen lähestymistapa on ohjausvideo, joka on jokaisen ulottuvilla internetin kautta.

Hyvin suunniteltu ohjausvideo on selkeä, yhtenäinen kokonaisuus, tiivis paketti, joka on käsikirjoitettu ja rajattu tietylle kohderyhmälle. Asiapohja on etukäteen mietitty sen perusteella, mitä videossa halutaan korostaa. Sisällön tulee olla informatiivinen ja sopivan pituinen, ja tietoa on tultava sellaisella vauhdilla, että katsoja pystyy omaksumaan tiedon, kuitenkaan tylsistymättä. (Haikarainen 2018.)

IPAA-leikkaus parantavana hoitomuotona

Haavainen paksusuolen tulehdus (colitis ulcerosa) on krooninen suolistosairaus, joka esiintyy paksusuolen ja peräsuolen limakalvoilla (Terveyskylä 2023). Tulehdus voi sijaita eri osissa paksusuolta tai olla koko paksusuolen alueella.  Sairaus puhkeaa perinnöllisesti alttiille henkilölle suolistobakteerien, ravintotekijöiden ja muiden ympäristötekijöiden vaikutuksesta. (Tauriainen 2023.)

Haavaisen paksusuolentulehduksen hoidossa lääkehoito on ensisijainen hoitomuoto. Sairauden esiintyessä vain paksu- ja peräsuolen alueella se on kirurgisesti parannettavissa leikkauksella. (Helavirta 2020.) Leikkauksessa poistetaan paksu- ja peräsuoli sekä rakennetaan pääteavanne tai vaihtoehtoisesti J-pussi, jolloin pysyvää avannetta ei tarvita (IBD ja muut suolistosairaudet ry 2023).  J-pussileikkauksesta puhuttaessa käytetään lyhennettä IPAA, ileal pouch anal anastomosis.

[Alt-teksti: piirroskuvat suolistosta. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy, miten suolisto on supistunut leikkauksen seurauksena, kun koko paksusuoli puuttuu.]
Kuva 1. Suolisto normaalitilassa sekä IPAA-leikkauksen jälkeen. (Kuva: Helena Hyöky-Myllyoja)

Animaation avulla kohti mielekästä potilasohjausta

Kehittämistehtävän aihe nousi työelämästä, Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Tavoitteena oli täydentää IBD-potilaan hoitopolkua IPAA-leikkauksen osalta tuottamalla animaatiovideo hoitohenkilöstön tueksi potilasohjaustilanteisiin ja myös potilaille.

Palautteen animaatiovideon sisällöstä keräsimme Google Forms -kyselynä, joka lähetettiin TAYS:n suolistosairauspotilaiden vuodeosasto GAS1:lle sekä gastroenterologisen poliklinikan hoitohenkilöstölle. Saadun palautteen pohjalta voidaan todeta työmme olevan tarpeellinen. Animaatiovideon sisällön perusteella hoitohenkilöstö koki voivansa ohjata potilasta tai kollegaa IPAA-leikkausasioissa. Videon sisällön koettiin olevan helposti ymmärrettävässä muodossa.

Vapaan palautteen kohdassa työhön toivottiin lisättävän tietoa leikkausvaiheiden aikatauluista sekä lisää tietoa leikkauksen lopputuloksesta. Erään vastaajan toiveena oli se, että videosta löytyisivät yleisimmät komplikaatiot leikkaukseen liittyen. Video viimeistellään ja valmistuu lopullisesti vuoden 2024 puolella.

Kirjoittajat

Salla Jaakkola työskentelee sairaanhoitaja gastroenterologian poliklinikalla TAYS Pirkanmaan hyvinvointialueella ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Minna Puntalo työskentelee sairaanhoitajana gastroenterologian vuodeosastolla 2, TAYS Pirkanmaan hyvinvointialueella, ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Marjut Lintunen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Haikarainen, N. 2018. Opas videotuotantoon: Case Marski Data. Opinnäytetyö tradenomi AMK. XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150620/Niko_Haikarainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helavirta, I. 2020. Restorative Proctocolectomy and Ileal Pouch-Anal Anastomosis for Ulcerative Colitis. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/120025/978-952-03-1523-8.pdf?sequence=2&isAllowed=y

IBD ja muut suolistosairaudet ry. 2023. Leikkaushoito. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://ibd.fi/tietoa-sairauksista/ibd/leikkaushoito/

Tauriainen, M. 2023. Haavainen paksusuolitulehdus. Duodecim terveyskirjasto. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00088

Terveyskylä.fi. 2023. Haavainen paksusuolentulehdus. Viitattu 17.9.2023. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/suolisto/tulehduksellinen-suolistosairaus/haavainen-paksusuolentulehdus