ERAS-protokolla – oletteko tuttuja?

ERAS-protokolla (Enhanced Recovery After Surgery) on multimodaalinen leikkauksen jälkeinen hoito-ohjelma. Leikkauspotilaan hoidossa ERAS-protokollan toteuttaminen parantaa potilaan vointia ja nopeuttaa kotiutumista. (Laine 2020.) Toimintamallin avulla pyritään optimoimaan leikkauspotilaan perioperatiivinen hoitopolku mahdollisimman hyvin toipumista tukevaksi (Savikko ym. 2016).

Ohjelmalla pyritään välttämään potilaan toipumista hidastavia toimintamalleja ja suosimaan sitä edistäviä menetelmiä. Optimoidun toipumisen ohjelmat perustuvat moniammatilliseen yhteistyöhön, johon kuuluu olennaisesti myös potilaan informointi. Tehokas, mutta opioideja välttävä kivunhoito sekä varhainen suun kautta aloitettava ravitsemus ja mobilisaatio heti leikkauksen jälkeen ehkäisevät kaikki osaltaan leikkauksenjälkeistä suolilamaa ja pahoinvointia. Suolilama on usein tärkein yksittäinen toipumista hidastava tekijä. (Tanious ym.2017.)

Toteutus ja tulokset

ERAS-protokollan toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2023. Erityisesti kiinnitettiin huomiota potilaan pahoinvoinnin estoon, nesteytykseen, lämmitykseen ja heräämön aikaiseen kuntoutukseen. Heräämössä potilaan sänky nostettiin puoli-istuvaan asentoon, suonensisäinen nesteytys minimoitiin tai lopetettiin kokonaan. Liika nesteytys turvottaa suolisaumoja ja huonontaa niiden paranemista (Savikko ym. 2016). Potilaalle annetiin juotavaa, ja potilas puhalsi tarvittaessa renkaaseen. Hengitysharjoitukset avaavat keuhkoja, parantavat hapettumista ja kudosten parantumista. Potilasta kehotettiin liikuttamaan ja pumppaamaan nilkkoja. Potilaita autettiin myös istumaan sängyn laidalle. Liikunta edistää suolentoiminnan käynnistymistä (Savikko ym. 2016).

Jatkohoitoon siirtyessä potilaille annetiin pitkävaikutteinen kipulääke. Näillä toimilla saatiin nopeutettua keskimäärin 15 minuuttia päiväkirurgisten potilaiden kotiutumista jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Osaston tilastojen mukaan potilaat olivat seurantajakson aikana aiempaa kivuttomampia, ja pahoinvointia esiintyi harvemmin.

[Alt-teksti: sairaalasängyssä oleva potilas hymyilee vieressä seisovalle hoitajalle ja näyttää peukkua positiivisuuden merkkinä.]
Kuva 1. ERAS-protokolla nopeuttaa potilaan toipumista leikkauksesta. (Kuva: Morid Khuddari)

ERAS-protokolla ohjaa edelleen TYKS Salon sairaalan leikkausosaston toimintaa. Osastolla pyritään jatkuvasti pohtimaan uusia menetelmiä potilaan voinnin ja nopean kotiutumisen edistämiseksi potilasturvallisuudesta tinkimättä. Tulevaisuus näyttää, kuinka pitkälle osaston toimintaa saadaan kehitettyä protokollaa hyödyntämällä.

Protokollan mukaisia käytänteitä sovellettiin osastolla kaikkiin potilaisiin, mutta tilastodataa otettiin ainoastaan päiväkirurgisista potilaista.  Menneen puolen vuoden aikana hoidetut potilaat ovat olleet entistä tyytyväisempiä. Samalla on säästetty aikaa ja rahaa. ERAS-protokollaa voidaan hyödyntää kaikissa leikkausyksiköissä ja siten parantaa potilaiden hyvinvointia ja nopeuttaa kotiuttamista.

Kirjoittajat

Outi Hautala ja Morid Khuddari työskentelevät leikkaussalihoitajina TYKS Salon sairaalan leikkausosastolla ja opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulun anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Outi Niskanen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja toimii opettajana anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Lähteet

Laine, L. 2020. Potilas jalkeille mahdollisimman nopeasti. HUS. Viitattu 15.9.2023. Saatavissa https://www.hus.fi/ajankohtaista/potilas-jalkeille-mahdollisimman-nopeasti

Savikko, J., Kössi, J. & Scheinin, T. 2016. Optimoidun toipumisen ohjelmat vatsaelinkirurgiassa. Duodecim. Viitattu 15.9.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo13324

Tanious, M.K., Ljungqvist, O. & Urman, R.D. 2017. Enhanced Recovery After Surgery: History, Evolution, Guidelines, and Future Directions. International Anesthesiology Clinics. Viitattu 21.9.2023. Saatavissa  https://journals.lww.com/anesthesiaclinics/citation/2017/05540/enhanced_recovery_after_surgery__history,.1.aspx