Oppimista työelämän ja ammattikorkeakoulun rajapinnalla

Työelämän kanssa toteutettu opetus on osa ammattikorkeakoulujen tehtäviä (Ammattikorkeakoululaki 2014). Opetukseen integroitua tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä hankkeisiin integroitua opetusta on toteutettu jo 2000-luvun alkupuolelta alkaen (mm. Wilén 2007; Suntio 2004; Vesterinen 2004). Opetus on saatettu toteuttaa muun muassa opinnollistamalla työelämän kehittämishankkeita tai toisin päin – hankkeistamalla opetusta (ks. Kotila 2020; Väänänen & Peltonen 2020).

Työelämän kehittämistehtävien ratkaisuun perustuvassa opetuksessa opiskelijoiden oppiminen tapahtuu oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla (Virtanen ym. 2020). Opettajan, opiskelijoiden sekä työelämän yhteistyökumppaneiden rooleissa korostuvat erilaiset oppilaitoksen ja työelämän välisten rajojen ylittämiset ja organisaatioiden rajapinnoilla työskentely (ks. McMillan 2011).

Kuva 1. Työelämän kehittämiseen yhdistetty opetus luo uutta osaamista. (geralt 2018)

Opiskelijat oppivat ratkaistessaan työelämän kehittämishaasteita

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin keväällä opintojakso yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen muotoilun (YAMK 5 op) opiskelijat ratkaisivat ryhmissä työelämän kehittämishaasteita opintojaksoa varten räätälöidyillä tehtävillä. Tehtävien laatiminen perustui yhtäältä opintojakson osaamistavoitteisiin ja toisaalta työelämän yhteistyökumppaneiden tunnistamiin oikeisiin kehittämishaasteisiin, jotka olivat mittakaavaltaan sellaisia, että opiskelijoilla oli mahdollisuus tuottaa ratkaisuja opetukseen varatun aikataulun ja ajankäytön puitteissa.

Kehittämistehtävien luomisessa otettiin huomioon myös opiskelijoiden aiemmat palvelumuotoilun opinnot, joita heillä oli mahdollista soveltaa tällä opetuksen toteutuksella. Tiedollisesti oppimista syvennettiin digitaalisten palvelujen kehittämisen osa-alueilla, jotka tukivat tehtävien ratkaisua (mm. Virtanen ym. 2022; Aalto ym. 2022; Sutela ym. 2019).

Opettaja vastasi kuitenkin yksin pedagogisista ratkaisuista sekä tehtävän muotoilusta osaksi YAMK-tasoista opetusta tutkivan oppimisen lähtökohdista. Opiskelijoiden tutkivaa oppimista (Hakkarainen ym. 2005) edistettiin kirjallisuuden lukemisella verkossa toteutettuihin kontaktipäiviin ja luentoihin osallistumalla, osallistumalla ryhmätyöskentelyyn, uuden tiedon ja ratkaisujen etsimisellä, aiemmin opitun tiedon soveltamisella, ratkaisujen tuottamisella sekä ohjauksella. Tällä lähestymistavalla toteutetun opintojakson luovan mahdollisuuksia myös projektiosaamisen, tutkimus- ja kehittämisosaamisen, valmennusosaamisen, arkiluovuuden ja innovaatio-osaamisen taitoja, jotka ovat tärkeitä työelämässä tarvittavia metataitoja (ks. Jokinen 2012).

Opiskelijat tuottivat työelämälle tärkeiksi koettuja ratkaisuja sekä uusia näkökulmia laajempaa kehittämistyötä varten. Haasteet liittyivät opetuksen eriyttämiseen, tarpeeseen luoda vaihtoehtoisia toteutustapoja opintojaksolle sekä myös aikatauluun. Näihin voidaan vastata suunnittelun keinoilla.

Kirjoittaja

Arja-Tuulikki Malin, lehtori, opettaa LAB-ammattikorkeakoulussa digitaalisten palvelujen muotoilua hyvinvointialalla ja kehittää työelämälähtöistä opetusta.

Lähteet

Aalto, A-M., Ilmarinen, K., Muuri, A. & Ikonen, J. 2022. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja asiakaskokemukset. Teoksessa Karvonen, S., Kestilä, L. & Saikkonen, P. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2022.  Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 226–250. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/145692

Ammattikorkeakoululaki 932/2014. Finlex. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

geralt. 2018. Algorithm, images, of machine image. Pixabay. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/sv/photos/algoritm-bilder-av-maskin-att-l%C3%A4ra-3859537/

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, P. 2004. Tutkiva oppiminen. Helsinki: WS Bookwell Oy.

Jokinen, T. 2012. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja työelämävalmiuksien lisääminen projektioppimisessa. Teoksessa Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita. 137–164.

Kotila, H. 2020. Opinnollistamisen eri lähestymistavat. Teoksessa Virtanen., A., Helin, J. & Tynjälä, P.  (toim.) Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. 30–33. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

LAB. 2024. Opiskelun ja työelämän parhaat puolet. LAB-ammattikorkeakoulu. Infosivu. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/info

McMillan, J. 2011. What happens when the university meets the community? Service learning, boundary work and boundary workers. Teaching in Higher Education, 16(5), 553–564. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1080/13562517.2011.580839

Suntio, A-T. 2004. Hankelähtöinen toiminnan tutkimus. Teoksessa Kotila., H. & Mutanen, A. (toim.) 2004. Tutkiva ja kehittävä ammattikoreakoulu. Edita. 163–176.

Sutela, H. & Pärnänen, A. & Keyriläinen, M. 2019. Digiajan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://www.doria.fi/handle/10024/184209.

Vesterinen, M-L. 2004. Tutkimus- ja kehitystyön kokonaisuus. Teoksessa Kotila, H. & Mutanen, A. (toim.) 2004. Tutkiva ja kehittävä ammattikoreakoulu. Edita. 40–67.

Virtanen L., Kaihlanen, A-M., Kouvonen, A., Safarov, N., Laukka, E., Valkonen, P. & Heponiemi, T. 2022. Hyvinvointiyhteiskunnan digitaaliset palvelut yhdenvertaisiksi: 9 kriittistä toimenpidettä haavoittuvassa asemassa olevien huomioimiseksi. Päätösten tueksi 1/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/143708

Virtanen, A., Tynjälä, P. & Helin, J. 2020. Työelämäpedagogiikka käsitteenä ja tutkimuskohteena.  Teoksessa Virtanen, A., Helin, J. & Tynjälä, P.  (toim.) Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 45–49. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 52–69. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/95963

Wilén, A-T. 2007. Hankkeistettu opetus – T & K-toiminnan ja opetuksen yhdistämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Teoksessa Kuusinen, I., Malvela, P., Rannisto, S., Ranta, S., Räsänen, A. & Talvela, J. (toim.). Tutkimusjulkaisu 2007. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Kotka: Kotkan kirjapaino.