Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen

Kuva 1. Askelmat-hankkeessa tarjotaan tukea askel askeleelta oman työ- tai opiskelupolun löytämiseksi 18-29-vuotiaille nuorille (Fotorech 2016)

Marinin hallitus on asettanut tavoitteen 75 prosentin työllisyysasteesta. Tämä tavoite edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään (Valtioneuvosto 2021). Toukokuussa 2021 alkaneessa ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa etsitään ratkaisuja haasteisiin, joita osatyökykyiset nuoret kohtaavat työllistymispolullaan.

LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin yhteishankkeessa kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Kolmas sektori on tällä hetkellä merkittävä palkkatukityöllistäjä ja työkokeilupaikkojen mahdollistaja Suomessa. Hankkeen tavoitteena on kuvata toimintamallina, kuinka oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea saamalla nuorella on mahdollisuus työllistyä avoimille työmarkkinoille (LAB 2021.)

Työkyky ja osatyökykyisyys

Työterveyslaitos kuvaa työkykyä talona, joka koostuu neljästä kerroksesta (kuva 2). Kolme alimmaista kerrosta koostuu henkilökohtaisista voimavaroista: terveys ja toimintakyky, osaaminen sekä arvot, asenteet ja motivaatio. Ylin kerros pitää sisällään itse työn, johtamisen ja työolot. Työkykytaloa ympäröivät ihmisen verkostot. Vastuu työkyvystä jakaantuu työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan kesken (Työterveyslaitos 2021.)

Työkyky vaihtelee läpi elämän ja eri elämänvaiheiden. Henkilö on työkyinen silloin, kun hänen voimavaransa ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa. Silloin kun työn vaatimukset eivät kohtaa voimavarojen kanssa, puhutaan osatyökykyisyydestä. Osatyökykyisyyden syyt ja kestot ovat yksilöllisiä, ja siksi osatyökykyiset ovat hyvin monimuotoinen ryhmä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.)

Kuva 2. Työkykytalo kuvaa työkyvyn rakentumista eri osista, jotka jakaantuvat henkilökohtaisiin voimavaroihin ja työoloihin (Työterveyslaitos 2021)

Osatyökykyinen nuori tasavertaisena kollegana

ASKELMAT-hanke etenee työpakettien kautta, joissa kohderyhmänä on niin nuoria kuin työyhteisöjäkin. Tavoitteena on tuoda esiin, että osatyökykyinen nuori voi oikeanlaisen tuen avulla olla tasavertainen kollega ja työkaveri.

Maaliskuulle 2023 asti kestävässä hankkeessa tavoitteena on saada mukaan 50 nuorta ja 15 työntekijää. Jokaisen nuoren kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma etenemisen suhteen. Hänen omalle polulleen tarjotaan tukea saumattomasti organisaatiorajojen yli sekä erilaisia toimintamuotoja yksilötyötä, ryhmävalmennusta ja työpajatyöskentelyä hyödyntäen.

Tavoitteena on nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä koota tietoa, jonka avulla työyhteisöt saavat valmiuksia nuorten työllistämiseen. Työyhteisöjä osallistetaan kohtaamaan erilaisesta taustasta tulevia henkilöitä ja samalla edistetään työyhteisöjen ymmärrystä moninaisuutta ja erilaista osaamista kohtaan. Työtä mukauttamalla, kuten työtehtäviä, -aikoja ja -oloja räätälöimällä, osatyökykyinen voi tehdä työnsä täystyökykyisenä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.)

Kirjoittaja

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja projektipäällikkönä ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa. Hanketta toteuttavat Lahden Diakonialaitos, Harjulan Setlementti ry sekä LAB-ammattikorkeakoulu 5/2021-3/2023, ja sen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista.

Lähteet

LAB. 2021. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hanke. [Viitattu 5.7.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/askelmat-askel-askeleelta-osallisuuspolku-paijat-hameessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Osatyökykyisyys. [Viitattu 5.7.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/iisisti-toihin/osatyokykyisyys

Työterveyslaitos. 2021. Työkykytalo. [Viitattu 5.7.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyokykytalo/

Valtioneuvosto. 2021. Kestävän talouden Suomi. [Viitattu 5.7.2021]. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/kestavan-talouden-suomi

Kuvat

Kuva 1. Fotorech 2016. Jalat-kengät-kävely. Pixabay. [Viitattu 5.7.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/jalat-keng%c3%a4t-k%c3%a4vely-2635038/

Kuva 2. Työterveyslaitos 2021. Työkykytalo. [Viitattu 5.7.2021.] Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyokykytalo/