Pitääkö paineet? ‒ toimintakortit perehtyville anestesiahoitajille

Anestesiahoitaja huolehtii potilaan vitaalielintoimintojen tarkkailusta ja ylläpidosta. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry (2017) on laatinut osaamisvaatimukset anestesiasairaanhoitajille. Osaamisvaatimusten tavoitteena on tukea ammatillisuutta ja urakehitystä sekä ohjata näyttöön perustuvien toimintatapojen käyttöä korostamalla anestesiasairaanhoitajan työnkuvaa sekä työssä tarvittavia osaamisalueita. Ammattitaidon ylläpitäminen ja syventäminen varmistavat potilasturvallisen hoitotyön.

Kehittämistyön toimintaympäristönä oli Etelä-Karjalan keskussairaalan anestesia- ja leikkausosasto E2. Toimintakortit luotiin käytännön työvälineeksi perehtyville anestesiahoitajille. Värikoodatuissa toimintakorteissa kuvataan kirjallisesti lääkeaineen vaikutukset sekä annosteluohjeet.

[Alt-teksti: kolme korttia viuhkana hoitajan kädessä. Korteissa lukee esimerkiksi noradrenaliini, fenyyliefriini ja niihin liittyviä toimintaohjeita.]
Kuva 1. Toimintakortit esittelevät lääkeaineiden vaikutuksia ja annosteluohjeita. (Kuva: Heini Ikonen)

Potilasturvallisuus edellä

Anestesian aikainen verenpaineen valvonta on välttämätöntä. Verenkiertoa suojaavien refleksien toiminta vaimenee anestesia-aineiden vaikutuksesta. Valvonnan tarkoituksena on estää kudoshypoksiaan liittyvät elinten rakenteelliset ja toiminnalliset vauriot. Yleisimmin perioperatiivisesti käytetään automaattista noninvasiivista verenpaineen mittausta. Verenkierron tarkkailuun sisältyvät verenpaineen monitoroinnin lisäksi veritilavuuden, sydämen syketiheyden, perifeerisen lämmön ja virtsanerityksen seuranta. (Heikkinen ym. 2013.)

Sympatomimeetit ovat lääkeaineryhmä, jota käytetään parantamaan sydänlihaksen toimintaa. Ääreisverenkierron vastuksen lisääntyminen ja verisuonten supistuminen nostavat verenpainetta ja sinussolmukkeen toiminnan nopeutuminen nostaa sykettä. Haittavaikutuksena on sydämen työmäärän ja hapenkulutuksen lisääntyminen. (Kiviluoma ym. 2021.)

Toimintakorttien tarkoituksena on parantaa hoidon laatua ja lisätä potilasturvallisuutta. Etelä-Karjalan keskussairaalan anestesia- ja leikkausosastolla E2 työskentelee anestesiahoitajia pre-, intra- ja postoperatiivisessa vaiheessa. Leikkausosastolla hoidetaan useiden erikoisalojen potilaita sekä elektiivisesti että päivystyksellisesti. Perehtymisohjelma on noin vuoden mittainen.

Kirjoittajat

Laura Ristola ja Heini Ikonen työskentelevät anestesiasairaanhoitajina Etelä- Karjalan keskussairaalan anestesia- ja leikkausosastolla ja opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulun anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa Lahden kampuksella.

Maria Tuominen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Heikkinen, K., Hoikka, A., Honkanen, R., Ilola, T. & Katomaa, J. 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Kiviluoma, K., Olkkola, K, Saari, T, Tallgren, M., Uusaro, A. & Yli-Hankala, A. 2021. Anestesiologia, teho-, ensi- ja kivunhoito. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry. 2017. Osaamisvaatimukset. Viitattu 2.10.2023. Saatavissa https://sash.fi/julkaisut/osaamisvaatimukset/