Pk- ja startup-yritysten henkilöstöille vastuullisuusosaamista

Pienten ja keskisuurten yritysten sekä startup-yritysten henkilöstö on keskeisessä roolissa kestävän kehityksen ja vastuullisuustoimien toteuttamisessa vastatessaan loppukäyttäjien ja kuluttajien vaateisiin sekä omassa toiminnassaan että osana eri arvoketjuja. Toistaiseksi iso osa vastuullisuuteen liittyvistä koulutuksista on keskittynyt suuyritysten vastuullisuusvaatimuksiin ja -raportointiin, kun taas pk-sektorille tai startup-yrityksille suunnattua täydennyskoulutusta on ollut vähemmän. Sidosryhmien kasvavat vaatimukset ja odotukset vastuullisuudessa ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että pk-sektorin henkilöstöllä on kasvava tarve vastuullisen liiketoimintaosaamisen, rekrytoinnin sekä kaupallistamisen ja myynnin osaamisen kehittämiselle ylläpitääkseen kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Yritysvastuuta pelillistämisen keinoin

Pk-sektorin yritysten henkilöstön koulutustausta voi vaihdella hyvin paljon samankin yrityksen sisällä, ja joillakin on viime opinnoista vierähtänyt aikaa. Siksi on tärkeää tarjota opintojen suorittamiseksi erilaisia lähestymis- ja oppimistapoja, kuten pelillistämistä.

Oppimisen ja opetuksen pelillistämisellä tarkoitetaan peleissä käytettyjen elementtien ja mekaniikkojen hyödyntämistä oppijan motivointiin ja oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Pelillistämisen avulla oppimisesta voidaan tehdä mielekkäämpää, kiinnostavampaa ja monipuolisempaa. (Sundell 2019).

LAB- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen VALIOT-hankkeessa on kehitetty yritysvastuun perusteita -opintojakso, jossa hyödynnetään pelillistämisen pedagogisia menetelmiä Seppo-pelillistämisalustan avulla. Sepon valmiita pelielementtejä opettaja voi yhdistellä haluamaan tavalla (Seppo 2024). Yritysvastuun Seppo-pelissä käsitellään pk- ja startup -yrityksille keskeisiä teemoja, kuten taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristövastuu, SDG (Sustainable Development Goals) -tavoitteita sekä kehittämiskohteita käytännössä. (LAB 2024; VALIOT 2024).

Vastuullista rekrytointia oman yrityksen tarpeisiin

Pedagogisten menetelmien ohella yrityksille suunnatuissa koulutuksissa oleellista on tiedon sovellettavuus oman yrityksen tarpeisiin. VALIOT-hankkeessa alkavan vastuullisen rekrytoinnin opintojakson aikana osallistujat muodostavat omalle yritykselleen vastuullisen rekrytoinnin kehittämissuunnitelman. Opintojaksoissa paneudutaan muun muassa strategiaan ja henkilöstökäytäntöihin, kuten rekrytoinnin sääntelyyn ja avoimuuteen, sekä työntekijän sitouttamiseen.

Kuva 1. Vastuulliseen rekrytointiin kannattaa kiinnittää huomiota. (Firas_Samir 2017)

Monella alalla erityisesti pk- ja startup-yritysten on haastavaa löytää osaavaa työvoimaa (Duunitori 2023). Rekrytointiosaamista kehittämällä yritys voi merkittävällä tavalla vaikuttaa työnantajakuvaansa sekä vetovoimaansa työmarkkinoilla. Rekrytointiin liittyy useita vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia ja odotuksia sidosryhmiltä, jotka pk-yritysten tulisi huomioida toiminnassaan, mikäli he haluavat saavuttaa parhaat mahdolliset työnhakijat rekrytoinnissaan. Nämä on pyritty huomioimaan opintojakson sisältöä suunniteltaessa.

Yritysmielikuvan rakentuminen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kautta muodostuu henkilöstön osaamisen kautta. Yritysmielikuva yhdessä vastuullisten ja kestävän kehityksen toteuttamistoiminen kanssa taas vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn, jotka muodostuvat henkilöstön osaamisesta. Henkilöstön vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaamisella on väliä.

Kirjoittajat

Taru Maamies, TkL, DI, AmO, toimii lehtorina ja yritysvalmentajana Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Terhi Tuominen, KTT, toimii TKI-asiantuntijana ja tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Suvi Sivén, KTM, toimii lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Duunitori. 2023. Kansallinen rekrytointitutkimus 2023. Viitattu 19.4.2024. Saatavissa https://duunitori.fi/rekrytointi/tutkimukset

Firas_Samir. 2017. Vuokraus, megafoni, rekrytointi, ura. Pixabay. Viitattu 12.4.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/vuokraus-megafoni-rekrytointi-ura-2784704/

LAB. 2024. Valiot. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.4.2024. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/valiot

Seppo. 2024. Seppo gamification solutions. Internetsivut. Viitattu 12.4.2024. Saatavissa https://seppo.io/

Sundell, T. 2022. Pelillistäminen opetuksessa ja oppimisessa: miten ja miksi? Mediamaisteri.  Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://www.mediamaisteri.com/blog/pelillistaminen-opetuksessa-ja-oppimisessa

VALIOT. 2024. Hankkeen internetsivut. Viitattu 12.4.2024. Saatavissa https://www.valiot.fi