Puutteellinen sääntelykehys hidastaa hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksia

Bioenergia ry, Vetyklusteri ja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kokosivat yli 200 toimijaa kuulemaan ja keskustelemaan hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksista Helsingin Oodissa 6. helmikuuta 2024 (Bioenergia ry 2024). Tilaisuudessa käsiteltiin aihetta sääntelyn, yritysten, hankkeiden ja hallituksen näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksia ja haasteita sekä kansallista tahtotilaa ratkaisujen edistämiseksi.

Samat teemat nousevat esille Hiiliketju-hankkeessa, jossa LAB-ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana. Hankkeessa pyritään esimerkiksi selvittämään mahdollisuuksia ja reunaehtoja hiilidioksidin hyödyntämiselle, kartoittamaan hiilidioksidin lähteitä ja käyttäjiä sekä muodostamaan bioCO2-arvoketjuja.

Valkokankaalle heijastettu dia, jossa lukee "Hiilidioksidin talteenoton mahdollisuudet ja haasteet Suomelle. Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Oodi 6.2.2.2024".
Kuva 1. Seminaariesitys: Hiilidioksidin talteenoton mahdollisuudet ja haasteet Suomelle. (Kuva: Riikka Savijärvi)

Kehittymätön sääntelykehys ja epävarmat markkinat hidastavat investointeja

Suomessa biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) osuus on eurooppalaisittain suuri (Tilastokeskus 2023) ja keskittynyt pistelähteisiin, minkä ansiosta Suomella on hyvä asema sen hyödyntämiseen. Ratkaisut edellyttävät investointeja, joita varten tarvitaan selkeä ja kannustava regulaatio. Investointien edistämiseksi tarvitaan myös luotettavaa tietoa hiilidioksidin hintakehityksestä (ks. Asschen et al. 2023). Kuten tilaisuuden puheenvuoroissa todettiin, nykyisen regulaation puitteissa ratkaisujen edistäminen on haastavaa. Talteenottoteknologioiden käyttöönottoon vaikuttavat useat päällekkäiset sääntelymekanismit, joiden sisällöissä ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa on epävarmuutta. Esimerkiksi bioCO2-sivuvirran hyödyntämistä raaka-aineena ei ole standardoitu selkeästi.

Tilaisuudessa korostettiin myös, että fossiilisen ja biogeenisen hiilidioksidin välille on tehtävä selkeä ero, jotta ratkaisut edistävät aidosti kestävää liiketoimintaa. Biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämisellä voidaan edistää pitkäaikaista varastointia, vähentää päästöjä ja poistaa hiiltä ilmakehästä. Kehitteillä olevaan sääntelykehykseen halutaan selkeitä kannustimia erityisesti biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiselle.

Lisäksi tilaisuudessa korostettiin, että on tärkeää selventää talteenotetun hiilidioksidin roolia osana kiertotaloutta. Nähdäänkö talteenotettu hiilidioksidi raaka-aineena, päästövähennyskeinona vai hiilen poistona? Jos eri toimijat näkevät hiilidioksidin roolin eri tavalla, on vaikeaa ymmärtää kokonaiskuvaa, mikä hankaloittaa ratkaisujen edistämistä. Yhdessä määritellyt tavoitteet ja käsitteet edistävät selkeämmän regulaation muodostumista ja synergian muodostumista tavoitteiden välille.

CCU jokerikorttina ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi nähdään keskeisenä osana kansallisen ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen kuvaili CCU:ta (carbon capture and usage) ”jokerikortiksi”, jota ilman ilmastotavoitteiden saavuttaminen seuraavan kymmenen vuoden aikana on vaikeaa. Jotta tämä jokerikortti voidaan ottaa käyttöön, sääntelykehykseen ja markkinoihin tarvitaan selkeyttä ja ennustettavuutta.

Hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä voi lukea lisää esimerkiksi Hiiliketju-hankkeen sivuilta.

Linkki Hiiliketju-hankkeen sivuille.

Kirjoittaja

Riikka Savijärvi on projektityöntekijä Hiiliketju-hankkeessa, ympäristöteknologian opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa ja ympäristöpolitiikan maisteri.

Lähteet

Assche, L. V., Lavrutich, M., Compernolle, T., Thomassen, G., Thijssen, J., & Kort, P. M. 2023. Co2 Storage or Utilization? A Real Options Analysis Under Market and Technological Uncertainty. Journal of Environmental Economics and Management. Vol. 122. Viitattu 7.2.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.jeem.2023.102902

Bioenergia ry. 2024. Hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksien konkretisoituminen vaatii yhteistyötä. Tiedotteet. Viitattu 7.2.2024. Saatavissa https://www.bioenergia.fi/2024/02/06/hiilidioksidin-talteenoton-mahdollisuuksien-konkretisoituminen-vaatii-yhteistyota/

Tilastokeskus. 2023. Ilmastopäästötilinpito / 11ig — ilmastopäästöt toimialoittain, 2021. Viitattu 2.2.2024. Saatavissa Ilmapäästöt muuttujina Vuosi, Toimialat (TOL2008) ja kotitaloudet ja Tiedot. PxWeb (stat.fi) 

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. Urbaanin hiilenkierron uudet arvoketjut. Projekti. Viitattu 28.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urbaanin-hiilenkierron-uudet-arvoketjut