Ravitsemuksen merkitys osana työkykyä

Työttömyys voi aiheuttaa riskiä hyvinvoinnille ja terveydelle, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyydellä nähdään olevan paljon negatiivista vaikutusta hyvinvointiin. Vääränlaiset ruokailutottumukset ovat yksi monista työttömyyteen kohdistuvista riskitekijöistä. (Mäntysaari 2019.) Työelämän ulkopuolella olevilla henkilöillä on usein rajalliset taloudelliset resurssit, joka mahdollisesti yksipuolistaa ravintoa ja johtaa epäterveelliseen syömiseen. Lisäksi ruoka-apuun turvautuminen kaventaa mahdollisuuksia terveelliseen syömiseen. (Puttonen 2024.)

Kuva 1. Ravitseva ruoka tukee kokonaisvaltaista työ- ja toimintakykyä. (Dompierre 2019)

Käytännön eväitä sosiaaliohjaukseen

Sosiaalityöllä ja -ohjauksella on keskeinen tärkeä rooli työttömyyden hoidossa. Työttömyyden, työhön kuntoutumisen ja työllisyyden kysymykset ovat keskeisessä roolissa LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen sosiaaliohjauksen suuntavien opintojen Työikäisten sosiaaliohjaus -opintojaksolla (LAB 2024). Teemaa käsitellään Työkyky-osiossa, johon kuuluu oleellisesti Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hankkeen (2021–2022) aikana kehitetty yhteinen työpajatyöskentely terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa (Kousa ym. 2022).

Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja moniammatillinen yhteistyö -työpaja toteutettiin myös kuluvalla kevätlukukaudella. Uudistuksena työpajaan haluttiin tuoda ruuan sekä ravitsemuksen merkitys työ- ja toimintakyvyn teemoihin, ja työpajaan kutsuttiin asiantuntija alustamaan Elämänlaatua ruuasta -toiminnasta (Innokylä 2023). Asiantuntija-alustuksessa johdateltiin opiskelijat mielenkiintoisella tavalla pohtimaan, miten ruuasta ja syömisestä voi keskustella asiakkaiden kanssa ja miten ohjaajana voi uudella tavalla käsitellä ravitsemukseen liittyviä aiheita sekä samalla edistää asiakkaiden työkykyä ja kuntoutusta. Opiskelijoille esiteltiin hankkeessa kehitetty Elämänlaatua ruuasta -toimintapankki (Elämänlaatua 2024), jossa on konkreettisia työvälineitä työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden ohjaukseen.

Konkreettisia tekoja muutoksen tueksi

Työpajan päätteeksi opiskelijoilta kerätyn Polls-palautteen mukaan lähes kaikki kokivat vierailevan asiantuntijan tuoneen uutta näkökulmaa työkyvyn tuen keinoihin. Terveydenhoitajaopiskelijoille aihe oli tutumpi kuin sosionomiopiskelijoille, jotka toivat aiheen esille nostamisen tärkeänä jatkossa jo aikaisemmassa vaiheessa opintoja. Moni sosionomiopiskelija kohtaa ruokaan, syömiseen ja ravitsemukseen liittyvät aiheet ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa opintojensa aikana, jossa tekeminen on usein arjessa hyvin konkreettista yhdessä tekemällä oppimista.

Käytännössä asiakkaiden kanssa esimerkiksi opetellaan yhdessä tekemään terveellistä, ravitsevaa ruokaa, suunnitellaan viikoksi ruokalistaa ja käydään kaupassa yhdessä. Ravitsemukseen liittyvä työskentely sosiaaliohjauksessa on myös tiedon lisäämistä, positiivisessa hengessä ruokatottumuksista puhumista sekä asiakkaan tukemista muutokseen.

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sosionomikoulutuksessa ja opettajana sosiaaliohjauksen täydentävissä opinnoissa.

Lähteet

Dompierre, M. 2019. Ruoka, terveellinen, vihannekset, puu. Pexels. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ruoka-terveellinen-vihannekset-puu-1854037/

Elämänlaatua. 2024. Elämänlaatua ruuasta -toimintapankki. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://elrtoimintapankki.wordpress.com/

Innokylä. 2023. Elämänlaatua ruuasta -toiminta. Viitattu 15.5.2024 Saatavissa https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elamanlaatua-ruuasta-toiminta

Kousa, P., Ojala, K. & Tolonen, T. 2022. Moniammatillisen työkyvyn tuen osaamisen vahvistaminen sote-alan AMK-tutkinnoissa. LAB Pro. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/moniammatillisen-tyokyvyn-tuen-osaamisen-vahvistaminen-sote-alan-amk-tutkinnoissa/

LAB. 2024. Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://opinto-opas.lab.fi/68177/fi/68117/68143/1520/1012

Mäntysaari, M. 2019. Sosiaalityö ja työttömyys. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27(2), 18–187. Viitattu 15.5.2024 Saatavissa https://doi.org/10.30668/janus.78155 

Puttonen, J. 2024. Elämänlaatua ruuasta: Toimintamallista tukea ohjaustyöhön. Luento Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja moniammatillinen yhteistyö -työpajassa