Resurssiviisaus luo hyvinvointia

Nykyään kaupunkiorganisaatiot kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota osallisuuden lisäämiseen. Viestintä on muuttunut monimuotoiseksi. Enää ei vain kuunnella asukkaita vaan heidän kanssaan keskustellaan ja selvitetään asioita yhdessä. (Korhonen 2020, 50.) Myös resurssiviisaus on nostanut päätään. On erilaisia hankkeita, joilla kaupungit innostetaan mukaan resurssiviisaaseen toimintaan. Sen toteutumiseksi kaupungit toteuttavat erilaisia tiekarttoja, ympäristöohjelmia tai energia- ja ilmasto-ohjelmia (Fisu-verkosto 2020). 

Resurssiviisauden yksi ehkä tärkein indikaattori on koettu hyvinvointi. Resurssiviisaus siis tavoittelee kestävää hyvinvointia alueen elinvoimaisuuden, työllisyyden sekä yritysten kilpailukyvyn kautta. Keskeistä on verkostoituminen, jotta voidaan tehdä helpommin yhteistyötä, vaihtaa tietoa, kokeilla uusia ratkaisuja ennakkoluulottomasti sekä lisätä tietotaitoa. (Ympäristö Nyt 2020.) Toisin sanoen kaupunki edistää hyvinvointia sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävillä tavoilla (Fisu-verkosto 2015, 6). Tiekartta on väline yhteisille resurssiviisaille tavoitteille: ei päästöjä, ei jätettä eikä ylikulutusta (Sitra 2015; Fisu-verkosto 2015, 5-6).  

Yhteistyö ja esimerkit ympäristötyön nostattavia voimia 

Resurssiviisauden lisäämiseksi asukkaiden ja toimijoiden kesken pitäisi keskittyä osallisuuden lisäämiseen yleisellä tasolla, yhdessä toimimiseen sekä keskeisen elementin eli aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Resurssiviisautta voidaan edistää myös tunteisiin vetoavalla kerronnalla ja mainonnalla sekä ennen kaikkea tiedon lisäämisellä ihan arkipäivän toiminnoista lähtien. (Korhonen 2020, 48-51.) Näillä tekijöillä voidaan osaltaan edesauttaa yhä useampaa kansalaista tulemaan ympäristötyön kannalta aktiivisiksi. 

KUVA 1. Osallistuminen ja osallistaminen vaikuttavat merkittävästi yhteisöjen resurssiviisauden kehittymiseen. (Kuva Creative Commons 2020.)

Ihmisen on tärkeä kuulua ryhmään. Paikallinen vaikuttaminen ja yhteisiin asioihin panostaminen osaltaan nostattavat merkityksellisyyden tunnetta. Hyvinvointi lisääntyy. Ryhmässä voi myös vaihtaa kuulumisia ja kertoa omista resurssiviisaista saavutuksistaan. Konkreettiset, helposti hahmotettavat esimerkit ovat myös yksi ilmastotyön toteutumisen haaste: miten resurssiviisaat tavoitteet muutetaan prosenttilukujen sijaan konkretiaksi? Konkreettisilla ja tunteisiin vetoavilla esimerkeillä (KUVA 1) vaikutetaan vahvasti ihmisten mieliin ja mahdollisesti saadaan heidät toimimaan toivotulla resurssiviisaita periaatteita kunnioittavalla tavalla. (Korhonen 2020, 9-49.)  

Kirjoittajat

Reija Korhonen teki YAMK-opinnäytetyön, jossa tutkittiin osallisuuden lisäämistä Järvenpään resurssiviisaustyöhön. Erityisesti tunteeseen vaikuttaminen ja näkyvyyden lisääminen olivat muun muassa tuloksien mukaan keskeisiä tekijöitä ympäristöviisaan toiminnan aktivoinnissa.  

Anne-Marie Tuomala, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksiköstä, toimi työn ohjaajana.  

Lähteet

Fisu-verkosto. 2020. Tiekartat ja työkalut. Syke ja Motiva. [Viitattu 4.6.2020]. Saatavissa: https://www.fisu-verkosto.fi/fi-FI/Tiekartat_ja_tyokalut 

Fisu-verkosto. 2015. Kohti resurssiviisasta kuntaa 2050: opas tiekarttatyöskentelyyn. Syke ja Motiva. [Viitattu 4.6.2020]. Saatavissa: https://www.fisunetwork.fi/download/noname/%7B959D220C-7F95-4CEA-9F2E-6CFCE11AE720%7D/111675  

Korhonen, R. 2020. Asukkaiden ja toimijoiden osallisuus Järvenpään resurssiviisaustyöhön. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061018208 

Sitra. 2015. Kolme uutta kaupunkia laativat tie kartan resurssiviisauden saavuttamiseksi. [Viitattu 6.6.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/uutiset/kolme-uutta-kaupunkia-laativat-tiekartan-resurssiviisauden-saavuttamiseksi/ 

Ympäristö Nyt. 2020. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat keinoja hillitä ilmastonmuutosta. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa: https://ymparistonyt.fi/ymparisto_ohjelma/resurssiviisaus/ 

Linkit

Sitra. 2020. Resurssiviisauden indikaattorit. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa:https://www.sitra.fi/hankkeet/resurssiviisauden-indikaattorit/ 

Kuva

Creative Commons. 2020. Participation. https://ccsearch.creativecommons.org/photos/8ff4dbca-43f7-4719-9c6c-ef9d4a98da42  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *