Roadshow toi tietoa teknologian toimivuudesta kotihoidossa Etelä-Karjalassa

Kotiin vietävien sote-palveluiden henkilöstöllä on suuri tarve teknologisten ratkaisujen kehittämiselle ja niiden käytön helpottamiselle. Teknologialla on todella tärkeä paino tulevaisuudessa, joten on tärkeää perehdyttää työntekijät käyttämään teknologisia ratkaisuja. Kaikilla ammattilaisilla on vastuu tuoda tietoa uusista innovaatioista työkentälle. Teknologian ja henkilöstön sekä asiakkaiden välinen sujuva yhteistyö on edellytys iäkkään väestöryhmän hyvinvoinnille.  

LAB SoteCampus on LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteistyössä kehittämä toimintamalli.Toimintamallin avulla pyritään muun muassa kehittämään työelämää niin, että saadaan yhä useampi sosiaali- ja terveysalan ammattilainen jäämään Etelä-Karjalan alueelle töihin ja vaikuttamaan myös positiivisesti sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. (LAB 2023a.) 

LAB SoteCampuksen yhtenä toimenpiteenä oli koko Etelä-karjalan alueella järjestetty LAB WellTechin ja LAB SoteCampuksen yhteinen roadshow, jossa kartoitettiin kotiin vietävien palveluiden, kuten ikääntyneiden palvelukeskus Isoavun (Etelä-Karjalan hyvinvointialue 2023) ja kotihoidon henkilöstöltä eri teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen toimivuutta ja tarpeita. Tavoitteena on lisätä kotona asumista tukevien digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen sekä apuvälineiden käyttöönottamista. (LAB 2023b.). 

LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tekivät teknologia- ja innovaatio-osaamisen kurssilla roadshowssa yhteistyötä LAB SoteCampuksen kanssa.

Kuva 1. Ikääntyneiden kanssa työskentelevät toivat esille tarpeen mukaisen hoidon ja palvelun. (Piacquadio 2020) 

Koonti aineistosta ammattilaisten käyttöön   

Opiskelijoiden tehtävänä oli analysoida roadshowssa kerättyä aineistoa ja tuottaa siitä yhtenäinen koonti ammattilaisten käytettäväksi. Tuotoksessa arvioitiin, kuinka teknologiset ratkaisut edistävät työn tehokkuutta hyvinvointialueella.

Tulosten perusteella kotiin vietävien palveluiden henkilöstö tarvitsee enemmän perehdytystä teknologian käyttöön, ja teknologisia ratkaisuja tulee kehittää sujuvammin käytettäviksi. Tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että tällä hetkellä teknologisten ratkaisujen käyttö lisää työn kuormittavuutta. Teknologisista ratkaisuista puuttuu tärkeiksi koettuja toimintoja, eivätkä sovellukset toimi hyvin keskenään. 

Opiskelijoiden näkökulmasta kehittämiskokeilu oli antoisa ja opettavainen sekä herätti pohtimaan jokaisen omaa vastuuta teknologisen tiedon jakamisesta eteenpäin. Teknologian käyttö herättää ammattilaisessa eettisiä kysymyksiä ikäihmisten yksinäisyyteen, tietosuojaan ja datan käyttöön liittyen. Herää myös ajatus, ovatko ikäihmiset valmiit ottamaan uudet teknologiset innovaatiot käyttöönsä. 

Kirjoittajat 

Päivi Pursiainen, Asmaa Abdalla, Saila Nykänen, Frida Handroos ja Maija Pietiäinen ovat kehittämiskokeiluun osallistuneita LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Sanna Nurmiainen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla. 

Lähteet 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue. 2023. Iso apu -palvelukeskukset. Viitattu 5.5.2023. Saatavissa https://www.ekhva.fi/asiakkaalle/toimipisteet/iso-apu/ 

LAB. 2023a. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus 

LAB. 2023b. LAB WellTech. Palvelu. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/palvelu/lab-welltech 

Piacquadio. A. 2020. Mies, rakkaus, ihmiset, nainen. Pexels. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-rakkaus-ihmiset-naine-3823497/