Sairaalaan siivouskutsujärjestelmä helpottamaan leikkaussalien arkea

Uudenaikaisien sairaaloiden leikkaussaleissa on salinohjausjärjestelmät, jotka toimivat kosketusnäyttöpäätteillä. Nykyisin leikkaussalien ohjauspaneelit ovat toiminnanohjausjärjestelmiä, jolla hallitaan leikkausalin toimintoja, esimerkiksi ilmastointia ja valaistusta. Lisäksi ohjauspaneeli tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoa valvomosta, heräämöstä, lämpötilasta, kosteudesta, paine-erosta, kellonajasta ja hälytyksistä. (Stenberg 2022, 9.)

Uutena ominaisuutena integroitiin SMS-viestien lähettäminen leikkaussalien siivouspyynnöistä reaaliaikaisesti helpottamaan henkilöstön kommunikointia siivouksista. Ennen laitoshuoltajia, salinhoitajia ja päivystäjiä leikkaussalista tavoiteltiin etsien, soittaen tai viestien. Uuden järjestelmän myötä vastaanottajat saavat työpyynnöt ja kuittaukset napin painalluksella. Siivouskutsujärjestelmän integraatio (Linkki 1) tehtiin kehittämishankkeena, jossa tavoitteena oli toteuttaa tekstiviesteihin perustuva järjestelmien välinen integraatio.

[Alt-teksti: avara leikkaussali laitteineen.]
Kuva 1. Gastroenterologinen leikkaussali. Takaseinällä näkyy ohjausjärjestelmän päänäyttö. (Stenberg 2022, 9)

Työssä integroitiin yhteen leikkaussalien ohjausjärjestelmä, integraatioalusta Ensemble ja SMS-palvelu. Hanke sisälsi suunnittelun, arkkitehtuurin, toteutuksen, testauksen, käyttöönoton ja jatkuvaan palveluun siirtymisen vaiheet. Opinnäytetyössä on esitelty suunnittelua ja toteutettua siivouskutsujärjestelmää jatkokehitysehdotuksineen. Ensemble-integraatioalustalla ohjauspaneelin ja SMS-viestien käsittelyt on ohjelmoitu ObjectScript-ohjelmointikielellä. (InterSystems 2018). Kehittämishanke valmistui ja käyttöönotettiin uuden sairaalan leikkaussalien aloittaessa toimintansa loppuvuodesta 2022.

Järjestelmien integrointi

Siivouskutsujärjestelmän integraation toteutus käsitti Ensemble-osuuden kokonaistoimituksen alusta loppuun, mikä tarkoitti osallistumista esiselvittelyyn, tarjouksen tekoon, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Siivouskutsupyynnöistä muodostettiin tekstiviesti, joka välitettiin ammattilaisten puhelimiin napin painalluksella. Tällä vapautettiin ammattilaisten työaikaa muuhun toimintaan.

Leikkaussali-, siivoustyyppi- ja puhelinnumerotiedot ovat toteutuksen avainparametrejä, joiden perusteella tekstiviestit siivoustapahtumista muodostetaan. Viestiliikenne SMS-palveluun on yksisuuntaista, ja palveluun ollaan yhteydessä, kun on tarve käyttöoikeuspyyntöön (token) tai viestinlähetykseen. InterSystemsin Ensemble integraatioalustalla on ohjauspaneelin ja SMS-viestien käsittelyt ohjelmoitu ObjectScript-ohjelmointikielellä. (InterSystems 2022).

HTTP-POST-kutsuina toteutettiin sanomaliikenne REST-API-rajapintojen kautta järjestelmien välillä tietosisällön ollessa XML- ja JSON-formaattista. Toteutettu integraatio on integraatioalustan valvonnan alla, jolla turvataan palvelun toimivuus ja nopea reagointi mahdollisten häiriötilanteiden tapahtuessa.

Kirjoittajat

Juha Stenberg valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta tekniikan alan (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn -koulutuksesta. Hän työskentelee järjestelmäasiantuntijana 2M-IT Oy:llä.

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK) IoT:stä tekoälyyn -koulutuksessa.

Lähteet

InterSystems. 2018. Using Caché ObjectScript. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa https://docs.intersystems.com/latest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls? KEY=GCOS

InterSystems. 2022. Introduction to Interoperability Productions. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=EGIN_intro

Stenberg, J. 2022. Siivouskutsujärjestelmän integraatio. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tietotekniikan ala. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022121328266

Linkit

Linkki 1. Stenberg, J. 2022. Siivouskutsujärjestelmän integraatio. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tietotekniikan ala. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022121328266