Sairaanhoitaja avainasemassa syöpäkuntoutujan tukena

Suomessa naisilla yleisimmät syövät ovat rintasyöpä, suolistosyöpä ja keuhkosyöpä. Miesten yleisimmät syövät ovat eturauhassyöpä, keuhkosyöpä sekä suolistosyöpä. (Suomen syöpärekisteri 2017.) Miehillä syöpäkuolleisuus on tutkitusti yleisempää, sillä keuhkosyövän ennuste on huonompi naisten syöpiin verrattuna (Joensuu ym. 2013, 31-32).

Syövän tärkeimmät hoidot ovat syöpäleikkaus eli kirurginen hoito, sädehoito, solunsalpaajahoidot eli kemoterapia, hormonaaliset hoidot sekä biologiset hoidot. Syöpälääkkeitä on useita, ja yleensä niitä käytetään yhdistelmänä. (Syöpäjärjestöt 2019.) Parhaiden tulosten saamiseksi hoitomuotoja voidaan myös yhdistellä (THL 2019).

Syövän merkitys potilaan arkielämässä

Syöpähoitojen haittavaikutukset kohdistuvat erityisesti kudoksiin, joissa on nopeasti jakautuvia soluja, kuten luuydin, ruoansulatuskanava, hiusnystyt sekä sikiö (Elonen & Tolonen 2015, 163). Syöpähoidot vaikuttavat kokonaisvaltaisesti elimistöön monien haittavaikutuksien takia.

Yleisimpiä fyysisiä oireita, joita syöpähoidot aiheuttavat ovat väsymys, hiustenlähtö ja ummetus sekä vaikeammat oireet, kuten pahoinvointi, makuaistimuutokset ja raajojen tuntohäiriöt. (Sasaki ym. 2017.)

Syöpähoidot vaikuttavat monella tavalla potilaan jokapäiväiseen elämään, kuten potilaan psyykkiseen vointiin, parisuhteeseen, minäkuvaan sekä seksuaalisuuteen (Idman 2013; Hautamäki-Lamminen 2012; Syöpäjärjestöt 2020). Syöpään sairastuminen aiheuttaa sairastuneelle surua, järkytystä, pelkoa, uhkaa ja voimattomuutta. (Leino 2011, 28.)

Ammatillinen ohjaus, asiakkaan omaan hoitoon perehdytys sekä oireiden hallinta ovat avainasemassa psyykkisen tasapainon säilymisessä ja ylläpitämisessä. (Idman 2013.)

Kuva 1. Sairaanhoitajan tulee huomioida ohjauksessa läheiset, sillä potilaan sairastuminen vaikuttaa myös heihin (Pxhere 2017)

Potilasohjaus ruoansulatuskanavan haittavaikutuksissa

Potilaalle annettava ohjaus tulisi aloittaa jo hoitosuhteen alussa, koska silloin potilaat ymmärtävät ja sisäistävät annettavan ohjauksen paremmin. Ohjauksessa huomioidaan potilaan tausta, aikaisemmat kokemukset ja ohjauksen tarpeet. (Lehtonen ym. 2017, 304.) Tutkitusti sairaanhoitajalla on siis tärkeä rooli potilaan ohjauksessa syöpähoitojen aikana. (Terveysportti 2019).

Ohjauksessa tulee huomioida myös perheenjäsenet, koska pitkittynyt sairaus vaatii koko perheeltä ja läheisiltä runsaasti voimavaroja. Kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuus keskustella läheisten kanssa, jolloin ammattilainen on tähän oikea henkilö. (Arhovaara ym.  2017, 10-11.)

Jukkaran ja Kärnän (2021) kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan syöpähoidot voivat aiheuttaa monia ruoansulatuskanavan haittavaikutuksia. Hoito ja sairaus vaikuttavat potilaiden jokapäiväiseen elämään. Tämän vuoksi ravitsemusohjaus on merkittävä osa sairaanhoitajan toteuttamaa potilasohjausta.  

Kirjoittajat

Karoliina Jukkara ja Pinja Kärnä ovat sairaanhoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa. Heidän opinnäytetyönsä käsitteli syöpähoitojen aiheuttamia ruoansulatuskanavan haittavaikutuksia, syöpähoitojen vaikutuksia potilaan elämään ja sairaanhoitajan ohjausta syöpähoitojen aikana.

Minna-Maria Behm työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina ja toimi opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Arhovaara, S., Rosenberg, L., Vertio, H. & Karesluoto, H. 2017. Opas syöpäpotilaan läheisille. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sites/271/2016/10/20115051/LaheisenOpas2017_Netti.pdf

Elonen, E. & Tolonen, H. 2015. Syöpälääkkeet. Helsinki: Duodecim.

Hautamäki-Lamminen, K. 2012. Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 1716. Tampereen yliopisto. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8760-6

Idman, I. 2013. Syöpäpotilaan psyykkisten oireiden hoito palliatiivisessa vaiheessa. Duodecim. Vol. 129(4), 403-9. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2013/4/duo10809

Joensuu, H., Roberts, P., Kellokumpu-Lehtinen, P-L., Jyrkkiö, S., Kouri, M. & Teppo, L. 2013. Syöpätaudit. Helsinki: Duodecim.

Jukkara, K. & Kärnä, P. 2021. Sairaanhoitajan ohjaus ruoansulatuskanavan haitoissa ja potilaan selviytymisessä arjessa syöpähoitojen aikana. Opinnäytetyö. Hoitotyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 15.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104134721

Lehtonen, K., Kääriäinen, M. & Elo, S. 2017. Suolistosyöpäpotilaan preoperatiivinen ohjaus: ammattilaisten näkökulma. Hoitotiede. Vol. 29 (4), 302–313. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: http://elektra.helsinki.fi.ezproxy.saimia.fi/se/h/0786-5686/29/4/suolisto.pdf

Leino, K. 2011. Pirstaloitumisesta kohti naisen eheytymistä. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 1652. Tampereen yliopisto. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8555-8

Sasaki, H., Tamura, K., Naito, K., Ogata, A., Mogi K., Tanaka, T., Ikari, Y., Masaki, M., Nakashima, Y. & Takamatsu, Y. 2017. Patient perceptions of symptoms and concerns during cancer chemotherapy: ‘affects my family’ is the most important. International Journal of Clinical Oncology. Vol. 22:793–800. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5533818/pdf/10147_2017_Article_1117.pdf

Suomen syöpärekisteri 2017. Tilastot. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: https://syoparekisteri.fi/tilastot/syopa-suomessa/

Syöpäjärjestöt 2020. Parisuhde ja seksuaalisuus. [Viitattu 5.4.2021].  Saatavissa: https://www.kaikkisyovasta.fi/elama-syovan-kanssa/parisuhde-ja-seksuaalisuus/

Syöpäjärjestöt 2019. Solunsalpaajat. [Viitattu 5.4.2021].  Saattavissa: https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/solunsalpaajat-eli-sytostaatit/

Terveysportti 2019. Syömiseen liittyvien ongelmien hoito syöpäpotilaalla. [Viitattu 5.4.2021]. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=shk01654&p_haku=sy%C3%B6v%C3%A4t

THL 2019. Syövän hoito. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 5.4.2021].  Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/syopa/syovan-hoito

Kuvat

Kuva 1. Pxhere. 2017. [Viitattu 5.4.2021].  Saatavissa: https://pxhere.com/fi/photo/774388