Mikä on MuonaHealth ja miten se voisi tukea ikääntyneiden ravitsemusta?

Suomalaisilla ikääntyneillä on tutkimusten mukaan yleistä heikentynyt ravitsemustila ja huono ruokavalion laatu. Tätä pidetään hälyttävänä, koska ikääntyneiden ravitsemus on suoraan yhteydessä toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Iäkkäiden hyvällä ravitsemustilalla pystyttäisiin mahdollistamaan kotona asuminen pidempään sekä leikkaamaan terveydenhuollon kustannuksia. (Gery 2022.)

Väestön ikärakenteen muuttuessa iäkkäiden osuus kasvaa voimakkaasti. Samaan aikaan kuitenkin teknologiakin kehittyy ja sillä pyritään vastaamaan palvelujen riittämättömyyteen. Tähän haasteeseen on lähdetty etsimään ratkaisuja. Toteutimme LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomiopiskelijoiden teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksolla kehittämiskokeilun koskien MuonaHealth-sovellusta, jonka avulla iäkäs voisi seurata omaa ravitsemustaan. Toimeksiantajana toimi Yhdistämö-hankkeen (LAB 2022) yhteistyökumppani Ravistamo Oy.

Kehittämiskokeilussa paneuduimme laadullisen teemahaastattelun kautta iäkkäiden elämäntilanteisiin, käsitykseen ruokailujen ja ruuan merkityksestä sekä mahdollisen teknologian hyödyntämiseen arjessa. Näiden jälkeen kahdeksan haastateltavaamme saivat tuoda esiin näkemyksensä mobiiliapplikaation käyttämisestä ravitsemuksen seurannassa.

Haastattelun tuloksia pääsee katsomaan täältä. (Linkki 1)

Ideoita sovelluksen käytön helpottamiseksi

Lähtökohtaisesti haastateltavat ottivat teknologian hyvin vastaan ja kokivat sen hyödylliseksi. Kuitenkin useammalle uuden teknologian kokeilu ei tuntunut luontevalta, mikä vaikutti myös sovelluksen kiinnostavuuteen. Iäkkäät eivät nähneet tarvetta seurata omaa ravitsemustaan eikä keinoja motivoimiseen noussut kuin “pakon” kautta. Keräsimme kuitenkin yhdessä ideoita ja keinoja apin mielekkyyden lisäämiseen. (Muli ym. 2022.)

Erilaiset mobiilisovellukset yleistyvät myös ikääntyneiden palveluissa.
Kuva 1. Erilaiset mobiilisovellukset yleistyvät myös ikääntyneiden palveluissa. (congerdesign 2019)

Käytössä motivoisi muun muassa yksinkertainen käyttöjärjestelmä, palaute ja yhteisöllisyys. Helppoja käyttöohjeita ja hyvää opastusta pidettiin tärkeänä. Jotta sovellusta voisi käyttää, pitäisi sen olla selkeä ja yksinkertainen esimerkiksi isojen kirjainten ja kuvittamisen keinoin. (Muli ym. 2022.)

Tuloksissa painotimme samoja asioita, joita iäkkäät nostivat esille. Näiden lisäksi mielestämme sovelluksen suunnittelussa ja käyttöönotossa olisi tärkeä konsultoida esimerkiksi hoiva-alan ammattilaisia ja mahdollisia käyttäjiä, tässä tapauksessa iäkkäitä. (Muli ym. 2022.)

Sovelluksella mahdollisuuksia tulevaisuudessa

Haastattelujen ja yhteisen keskustelun jälkeen olimme sitä mieltä, että suurin osa iäkkäistä ei ehkä ole vielä valmis sovellukseen. Tällä hetkellä kehittelyä voisi jatkaa esimerkiksi yhteistyössä kotihoidon kanssa. Kuitenkin muutamien vuosien jälkeen käyttäjäkunta voisi olla suurikin. Tänä päivänä tiedostetaan liikkumisen ja ravitsemuksen tärkeys, joten tämänkaltaista sovellusta voisi hyödyntää tulevaisuuden iäkkäiden keskuudessa.

Kirjoittajat

Essi Muli, Eveliina Nieminen, Rosa Pesu ja Sofia Rantanen ovat kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulusta.

Anna Lahti työskentelee tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa sekä opettajana teknologia- ja Innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

congerdesign. 2019. Mobiili, smartphone, vanha ihminen. Pixabay Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/mobiili-smartphone-vanha-ihminen-4515168/

Gery. 2022. Gerontologinen ravitsemys Gery ry. Ikääntyneiden ravitsemustila Suomessa. Viitattu 8.11.2022. Saatavissa https://www.gery.fi/toiminta/ikaantyneidenravitsemustila/

LAB. 2022. Yhdistämö – yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan. Hanke. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yhdistamo-yhteiskehittamisella-kasvua-liiketoimintaan

Muli, E., Nieminen, E., Pesu, R. & Rantanen, S. 2022. Kehittämiskokeilun tulokset – Ravistamo Muonahealth -palvelu. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen opintojakso 2022. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Linkit

Linkki 1. Ravistamo. 2022. MuonaHealth-palvelu. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://www.canva.com/design/DAFOFh8484M/2yco98EE6j7FMKdnFDojZQ/view?utm_content=DAFOFh8484M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton