Sairaanhoitajat etätyössä

Kroonisten sairauksien kasvu ja väestön ikääntyminen aiheuttavat paineita terveydenhuollon tehokkuudelle ja kustannusvaikuttavuudelle. Digitalisaation kehityksen tuomat uudet sovellukset ja palvelut suoristavat hoitopolkuja mahdollistaen terveydenhuollon henkilöstön tehokkaamman työskentelyn vähentäen samalla potilaiden tarvetta matkustaa terveydenhuollon palveluiden äärelle. (Harjula ym. 2022, 6–7.) Perusterveydenhuollossa palvelut pyritään tuottamaan kevyillä palvelumalleilla eli etävastaanotoilla puhelimitse tai sähköisesti, joka on lisännyt sairaanhoitajien etätyön tekemisen mahdollisuuksia (JUST 2021, 3).

Virtuaalinen omahoidon tukeminen ja terveyden ylläpitäminen

Työelämän globaaleja muutosvoimia seuraa myös sairaanhoitajien työn muutos. Sairaanhoitajan työnkuva on muuttumassa entistä itsenäisemmäksi, ja työssä korostuvat asiakkaiden omahoidon tukeminen sekä terveyden ylläpitäminen. (Merasto 2020, 3.) Teknologian kehitys sote-palveluissa on tuonut hoitotyöhön virtuaalisia työkaluja, kuten videoyhteydet, chat-kanavat sekä erilaiset etäseurantamahdollisuudet (Tuomi 2022, 6).

Koronapandemia vauhditti etäpalveluiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä terveyskeskuksissa (Kunta- ja hyvinvointityönantajat 2021, 2), ja nykyään Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemien avoterveydenhuollon sairaanhoitajien asiakaskontakteista 70 % hoidetaan etäyhteyksien kautta. Keusoten terveysasemilla sairaanhoitajat työskentelevät hybridimallin mukaisesti etätyössä 1–2 päivää viikossa. (Allonen 2023.)

Kuva 1. Etätyö mahdollistaa työrauhan, mutta haastaa osaamisen ja työergonomian. (OleksandrPidvalnyi 2021)

Hoidon tarpeen arviointi vaatii vahvaa ammattitaitoa

Allosen (2023) YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin Keusoten terveysasemien vastaanotoilla työskentelevien sairaanhoitajien näkemyksiä etätyöstä. Tutkimus toteutettiin laadullisena soveltavana tutkimuksena.

Keusoten terveysasemilla käytössä olevan tiimityömallin mukainen työskentelytapa mahdollistaa sairaanhoitajien etätyöskentelyn. Sairaanhoitajat tekevät suurimman osan hoitotyöstä etäkontaktein, vaikka työskentelisivät työpaikalla, joten suurin osa terveysasemilla työskentelevien sairaanhoitajien työtehtävistä soveltuvat etätyönä tehtäviksi. Etätyö mahdollistaa sairaanhoitajille paremman työrauhan parantaen työn tehokkuutta sekä säästää aikaa ja rahaa. Sairaanhoitajat kokivat etänä tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin haastavaksi, minkä vuoksi etätyön tekeminen vaatii vahvaa ammattitaitoa ja kokemusta. Hyvä työergonomia ei aina toteudu etätyössä. (Allonen 2023.)

Johtopäätösten mukaan sairaanhoitajien etätyön tekeminen hybridimallin mukaisesti voi lisätä työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Teknologian kokonaisvaltaisemmalla hyödyntämisellä, etähoitotyön perehdytysohjelmalla ja työergonomiaan panostamisella voisi vielä edistää sairaanhoitajien etätyön tekemistä.

Kirjoittajat

Ulla Allonen on terveydenhoitaja YAMK -tutkintoon valmistuva opiskelija sosiaali- ja terveydenhuollon uudistava johtaminen -koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulusta. Hän on kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen kehittämisestä sekä terveydenhuollon digitaalisuuden edistämisestä.

Taina Anttonen, FT, TtM, toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä verkkokampuksella. Hän vastaa sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -verkkokoulutuksesta, jonka keskiössä on digiasiantuntijuus sote-toimintaympäristössä.

Lähteet

Allonen, U. 2023. Perusterveydenhuollon avovastaanotolla työskentelevien sairaanhoitajien näkemyksiä etätyöstä. Ylempi AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304225918

Harjula, E., Kumar, T., Islam, J., Ejaz, M., & Kovacevic, I. (2022). Distributed network and service architecture for future digital healthcare. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 14(1), 6–18. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://doi.org/10.23996/fjhw.111777

JUST. 2021. Järvenpään terveysaseman avosairaanhoidon toimintakäsikirja 2021.

Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT. 2021. Kunta-alan työn murroksen seuranta, Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/Sosiaali-%20ja%20terveyskeskus%20ty%C3%B6n%20murroksen%20kuvaus%202021.pdf

Merasto, M. 2020. Huomisen hyvästä hoidosta päätetään tänään. Teoksessa Kotila, J., Axelin, A., Fagerström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Korhonen, A., Meretoja, R. & Suutarla, A. 2020. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat- laatua tulevaisuuden sotepalveluihin. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

OleksandrPidvalnyi. 2021. Pidvalnyi, O. Etätyö, tekniikkaa. Pixabay. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/et%c3%a4ty%c3%b6-tekniikkaa-6795505/  

Tuomi, S. 2022. Lähijohtaminen etänä sosiaali- ja terveysalalla. edellytykset ja ongelmatilanteet -Scoping katsaus. YAMK-opinnäytetyö, Metropolia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/748223/Tuomi_Sanna-Maija.pdf?sequence=2&isAllow