Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 3

Kehittämistyöpaja: ongelmat atomeiksi 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2022) kanssa tarttuvat haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Tässä blogikirjoituksessa pureudutaan tarvekartoituksessa nousseiden haasteiden rajaamiseen ja täsmentämiseen työpajatoiminnan avulla. 

Kehittämistyöpajan toteutus

Työpaja toteutettiin verkossa Zoom-alustalla 18.5.2022. Kutsua jaettiin aktiivisesti Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilu ry:n kanavissa. Urheiluseurojen edustajia osallistui yhteensä yhdeksän.  Tarvekartoituksesta oli alun perin nostettu viisi tärkeintä teemaa (Kangas & Orpana 2022). Osallistujamäärän katsottiin riittävän vain kahden teeman käsittelyyn jäsenhankintaan ja markkinointiviestintään. Teemat valikoituivat osallistujien oman mielenkiinnon mukaisesti.   

Työpajan toiminta perustui pienryhmätyöskentelyyn. Keskustelun mallinnuksessa hyödynnettiin päättelykaaviota, jonka avulla voitiin pilkkoa valittuja teemoja pienimpiin osiin. Osioissa pohdittiin konkreettisia toimenpiteitä, digitaalisia työkaluja ja haasteita.  

Työpajatoiminnan päätteeksi tulokset jaettiin kommentoivaksi alueen seuratoimijoille sähköpostitse sekä Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilu ry:n sosiaalisen median kanavien kautta. Kommentointi oli auki kahden viikon ajan, millä haettiin lisää pohdintaa ja kehitysajatuksia työpajassa käsiteltyihin teemoihin. Kommenttikierros ei kuitenkaan tuottanut tulosta sisällön tarkennukseen. 

Tuloksista suuntaviivat koulutuskokonaisuuden kehittämiseen 

Työpajatoiminta oli osallistujien mielestä onnistunutta. Osallistujat kokivat saaneensa vertaistukea, uusia ideoita sekä avauksia uusiin oppimismahdollisuuksiin. Onnistuneeksi koettiin hyvin ennakkoon valitut teemat sekä yhteistyön ja keskustelun luonteva eteneminen. Kiinnostus heräsi yhdessä tekemiseen, verkostoitumiseen ja seurakehittämiseen yli seurarajojen. 

Kuva 1. Asiakasymmärrys auttaa urheiluseuroja kehittämään toimintaa. (geralt 2018)

Työpajan tuloksista voitiin päätellä, että jäsenhankinta pohjautuu voimakkaasti markkinointiviestintään. Jäsenhankinnan osalta esiin ei noussut myynnillisiä tai asiakashallinnallisia toimenpiteitä. Nämä edesauttaisivat urheiluseuroja kehittämään asiakasjohtamista ja tätä kautta kasvattamaan nykyistä jäsenmäärää. Seuroille suunnatussa koulutuskokonaisuudessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jäsenhankinnan ja -kehittämisen näkökulmaan, jota rikastetaan palvelumuotoilun mallien avulla urheiluseurojen asiakasymmärryksen syventämiseksi. 

Markkinointiviestinnässä viestinnällisien näkökulmien osalta nousi esille myös markkinointisuunnitelma ja sen tavoitteellisuus. Tämän teeman ympärille kohdentuu sisällönmarkkinoinnin koulutuskokonaisuus, joka huipentuu markkinointiviestintään niin urheiluseuran yleisellä tasolla kuin jäsenhankinnan ja -kehittämisenkin kannalta. 

Kirjoittajat  

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022). 

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina sekä toimii hankkeessa asiantuntijana. 

Lähteet 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2022. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.eklu.fi/  

geralt. 2018. Altmann, G. Kohderyhmä, mainonta. Pixabay. Viitattu 7.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kohderyhm%c3%a4-mainonta-polttoryhm%c3%a4-3460039/

Kangas, S. & Orpana, T. 2022.  Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 2. LAB Focus. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-2/

LAB. 2022. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys