SampoLAB Osaajaverstas elinvoimatyön ytimessä

Oppilaitosten ja työelämän rajapinnan kehittämisessä on paljon työtä. Tähän tarpeeseen SampoLAB Osaajaverstas vastaa uudella koulutus- ja kehittämismallilla.

Euroopan sosiaalirahaston ESR+:n osarahoittamassa hankkeessa pyritään kartoittamaan ja ennakoimaan elinkeinoelämän osaajatarvetta kouluttamalla osaajia näihin yritysten strategisiin tarpeisiin. Hankkeen toimintalinjana on Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja (Rakennerahastot 2023).

SampoLAB Osaajaverstas aikoo tuoda elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavat koulutus- ja yrityspalvelut oppilaitoskampusten ulkopuolelle Luumäelle, paikkakunnalle, jossa ei ole ammatillista eikä korkea-asteen koulutusta. Luumäelle on määrä muodostaa pysyvä työelämäverkosto, joka tekee tiivistä yhteistyötä Saimaan ammattiopisto Sampon sekä LAB-ammattikorkeakoulun muodostaman osaajaverstasyhteisön kanssa.

Yritykset otetaan jo heti alkuvaiheessa mukaan toimintaan kartoittamalla niiden osaaja- ja täydennyskoulutustarvetta sekä pohtimalla, millä tavoin SampoLAB Osaajaverstas parhaiten tukee yritysten strategiatyötä, kilpailukykyä, kasvua ja kannattavuutta. (LAB 2023.)

Kuva 1. Osaamisen kehittäminen on elinvoimatyön ytimessä. (altmann 2018)

SampoLAB Osaajaverstaan opettajavalmentajien välityksellä yrityksille tarjoutuu väylä kontaktoida ja rekrytoida tulevia ammattiosaajia opiskelijoiden joukosta. Hankkeen edetessä Luumäen keskustaan tullaan perustamaan helposti saavutettavissa oleva oppimisympäristötila SampoLAB Osaajaverstas. Tila toimii yhteistyöosapuolten kohtaamispaikkana ja tiimivalmentamisen tukikohtana, jossa yritysten työpaikkavalmentajat sekä oppilaitosten opettajavalmentajat sekä alan opettajat työskentelevät yhteisesti valittujen osaamistavoitteiden hyväksi opiskelijoita kouluttaen ja valmentaen.

Oppilaitokset mahdollistavat opintojen joustavan etenemisen, ja osallistuva yritys tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen työpaikkavalmentajan ohjauksessa. Toiminnassa pyritään proaktiivisuuteen ja ennakointiin, jolla saavutetaan osaamistarvetta ajatellen paras lopputulos. (LAB 2023.)

Tiimioppiminen yhdistää eri asteiden koulutukset 

Yrityskentän kanssa tehtävän yhteistyön ohella hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on kahden eriasteisen koulutuksenjärjestäjän toimintakulttuurin sovittaminen saumattomasti toimivaksi yhteiseksi pedagogiseksi toimintatavaksi, jossa yhteisöllinen tiimioppiminen on keskiössä. Tärkeää vuorovaikutusta tehdään myös paikallisen lukion kanssa.

Kaikkien yhteisenä päämääränä on kouluttaa ammattilaisia, jotka pärjäävät muuttuvassa maailmassa ja pystyvät vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin monipuolisella osaamisella. Tämä tukee samalla opiskelijoiden työllistymistä ja antaa osaltaan vastauksen yritysten ja työvoiman kohtaantohaasteeseen. (LAB 2023.) Osaamisen vahvistamisella saadaan muutosturvaa muuttuvassa työelämässä.

Työelämä uudistaa osaamista ja osaaminen työelämää

Elinvoimatyön lähtökohdat Suomen eri alueilla ovat erilaiset. Tähän vaikuttavat muun muassa alueen väestökehitys, elinkeinorakenne, sijainti, koulutustarjonta, työvoima ja työvoiman osaaminen. Perusta elinvoimatyölle on elinkeinorakenteen ymmärtäminen. Aluekehityksen keskiössä ovat yhteisöllisyys, toiveikkuus ja tulevaisuuden usko; ne energisoivat yhdessä tekemistä, jossa oppilaitokset ja työpaikat yhdessä rakentavat tulevaisuutta. (SITRA 2021.) Silloin, kun työelämä uudistaa osaamista ja osaaminen työelämää, ollaan elinvoimatyön ytimessä.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä hankkeessa SampoLAB Osaajaverstas (LAB 2023).

Lähteet

altmann. 2018.  Altmann, G. Taidot, ammatillinen kehitys, osaaminen. Pixabay. Viitattu 13.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/taidot-ammatillinen-kehitys-3371153/

LAB. 2023. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. Viitattu 13.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas

Rakennerahastot. 2023. Euroopan unionin rakennerahastot. Viitattu 13.4.2023. Saatavissa https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

SITRA. 2021. Osaamisen aika. Miksi alueen on itse löydettävä ratkaisunsa elinvoimaan? Podcast. Viitattu 13.4.2023 Saatavissahttps://www.sitra.fi/artikkelit/miksi-alueen-on-itse-loydettava-ratkaisunsa-elinvoimaan-jakso-1/