Seksuaalisuuteen liittyvät asiat puhuttavat nuoria

Blogiartikkeli perustuu LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden harjoittelukokemuksiin. Koronapandemian jyllätessä maailmalla vaikutti tilanne myös opintojen etenemiseen ja toteuttamiseen. Suunniteltu mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu vaihtui äkillisesti osasto- ja vastaanottomuotoisesta harjoittelusta Onks tää normaalia? -chat-palveluun. 

Onks tää normaalia? -chat on Eksoten järjestämä matalan kynnyksen palvelu, jonka kohderyhmänä ovat nuoret. Palvelussa nuori pääsee keskustelemaan anonyymisti luotettavan ammattilaisen kanssa ja saa keskusteluapua erilaisiin mieltä askarruttaviin asioihin.  Chatissa vastaajina toimivat lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit. (Vepsäläinen ym. 2018). 

Kuva 1. Chat-palvelussa nuori voi keskustella anonyymisti (janeb13, 2016)

Palvelut eivät ole kaikkien tavoitettavissa

Kun toimimme Onks tää normaalia? -chatin vastaajina, nuoret lähestyivät meitä erilaisilla kysymyksillä ja huolenaiheilla. Monet nuoret halusivat pääosin keskustella kuitenkin seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Mainitut aiheet voivat tuntua nuorista kiusallisilta, joten niistä kysyminen ja keskusteleminen anonyymisti voi olla luontevampaa ja helpompaa kuin kasvotusten kohtaamisissa.

Yhteydenottojen painottuessa seksuaalisuuteen huomasimme, kuinka tärkeää nuorille on, että aiheesta on tarjolla faktatietoa ja se on helposti saatavilla. Mietimme myös, kuinka paljon ja millaisia matalan kynnyksen palveluita nuorille on internetissä saatavilla kyseiseen aihealueeseen liittyen. Tietoa etsiessämme löysimme erilaisia nuorille suunnattuja chat-palveluita sekä nettisivuja. Seksuaalisuuteen suuntautuneet chat-palvelut kuitenkin olivat yleisesti huomiomme mukaan päiväsaikaan järjestettyjä ja muutaman tunnin kestäviä, jolloin nuoret saattavat olla vielä esimerkiksi koulussa.

Palvelut eivät siis välttämättä ole kaikkien saavutettavissa eivätkä näin ollen vastaa tarpeeseen. Nettisivut ovat oiva mahdollisuus etsiä tietoa, mutta pohdimme, onko nettisivujen tieto aina ajan tasalla ja miten helposti kieli on nuorten ymmärrettävissä. 

Kuva 2. Tiedon tulee olla helposti saatavilla (Sessler, 2018)

Seksuaalisuudesta puhumisen normalisointi

Seksuaalisuus on ihmisen perusominaisuus ja -tarve, jonka osa-alueita ovat muun muassa sukupuoli, lisääntyminen sekä seksuaalinen suuntautuminen. Seksuaalisuus käsitteenä on erittäin laaja ja sen tarkoitus eri ihmisille on erilainen. (Väestöliitto 2020.)

Nuorten kohdalla se ilmeni chatissa siten, että kysymyksiä ja huolenaiheita esiintyi laajasti. Jokaisen nuoren perusoikeuksiin kuuluu hyvä seksuaaliterveys, ja sen toteutumiseen nuori tarvitsee riittävästi tietoa. Heikko tietotaso seksuaalisuudesta heikentää hyvää seksuaaliterveyttä. (Ihme & Rainto 2017.)

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat nykypäivänä paljon esillä oleva aihe, kuitenkin mietityttää, kokevatko nuoret aiheesta puhumisen turvalliseksi ja luontevaksi vai onko aihe edelleen tabu. Jos näin on, kuinka aiheesta puhumisen saisi kaikille helpommaksi ja luonnolliseksi? Aihe on todella tärkeä, joten avoin keskustelu ja riittävä tiedonsaanti pitäisi välittyä aikuiselta kouluikäiselle jo hyvissä ajoin. Aikuisen tehtävä on välittää nuorelle aiheen normaalius eli se, että asiasta puhumisessa ei ole mitään hävettävää. 

Chat-kokemus toi varmuutta

Terveydenhoitajat toimivat etulinjassa nuorten seksuaalikasvatuksessa, joten ajan tasalla olevan tiedon saanti on erityisen tärkeää. Ymmärsimme harjoittelun aikana, kuinka meidän tulevina terveydenhoitajina tulee tietää kokonaisvaltaisesti tästä aiheesta voidaksemme antaa nuorille avoimesti ja kattavasti tietoa näistä asioista. Kokemus chat-palvelussa vastaajana toimimisesta oli meille erittäin hyödyllinen: saimme konkreettisen käsityksen siitä, millaisia nuorten huolenaiheet ja ongelmat oikeasti ovat ja kuinka voimme niissä auttaa.

Harjoittelun myötä ongelmienratkaisutaidot karttuivat ja saimme hyvää kokemusta sähköisten palvelujen käytöstä, joiden uskomme tulevaisuudessa yleistyvän. Harjoittelun aikana tärkeänä tukenamme ja apunamme toimivat harjoittelun ohjaavat opettajat, jotka opastivat ja neuvoivat chat-palvelussa vastaan tulleissa haastavissa tilanteissa.

Kuva 3. Jokaisen nuoren perusoikeuksiin kuuluu hyvä seksuaaliterveys (StarFlames, 2017))

Kirjoittajat

Riikka Kahilainen ja Elisa Olkkonen ovat terveydenhoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Tuula Juvakka toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Ihme, A. & Rainto, S. (1.6.2017). Seksuaalisuus näkyy vahvasti nuoren elämässä. Kaleva, s.38. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132535/Ihme_Seksuaalisuus_nakyy.pdf?sequence=1 Luettu 7.9.2020

Vepsäläinen, J., Imeläinen, S. & Leinonen, K. 2018. Onks tää normaalia? -palvelu kohtaa nuoret somessa. Suunta, Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti. https://www.saimia.fi/suunta/onks-taa-normaalia-palvelu-kohtaa-nuoret-somessa/ Luettu 26.5.2020.

Väestöliitto. 2020. Seksuaalisuus. https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/murrosika/seksuaalisuus/ Luettu 29.5.2020.

Kuvat

Kuva 1. janeb13 2016. Tietokone-pc-työpaikalla-1185626. Pixabay. Viitattu 13.4.2021. Saatavilla https://pixabay.com/fi/photos/tietokone-pc-ty%C3%B6paikalla-1185626/

Kuva 2. Sessler 2018. jasmin_Sessler. Teksti-kirjoita-tekstiviesti-3445866. Pixabay. Viitattu 13.4.2021. Saatavilla https://pixabay.com/fi/photos/tekstit-kirjoita-tekstiviesti-3445866/

Kuva 3. StarFlames 2017. Pari-rakkaus-tunteet-rakastavaiset-2300103. Pixbay. Viitattu 13.4.2021. Saatavilla  https://pixabay.com/fi/photos/pari-rakkaus-tunteet-rakastavaiset-2300103/#comments