Share The Care -hankkeessa tarkastellaan sote-alan koulutusohjelmia

LAB-ammattikorkeakoulussa on vuosina 2021‒2024 meneillään Share The Care -hanke. Se on pohjoismaalainen yhteistyöhanke, jossa LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi on mukana The University of Akureyri Islannista, Reform Ruotsista ja Nordregio Norjasta. Nordregio on johtava pohjoismaalainen tutkimusinstituutti, joka työskentelee laajasti kansallisten sidosryhmien kanssa sukupuolten tasa-arvokysymyksiin liittyen. Reform on norjalainen sukupuolten tasa-arvokeskus, joka kehittää toimintatapoja lisätäkseen miesten määrää hoitotyön työtehtävissä.

Hankkeen kohderyhmää ovat sosiaali- ja terveysalalla opiskelevat, koulutusohjelmiin potentiaalisesti hakeutuvat ja jo työelämässä työskentelevät miehet. Hankkeen tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä niiden lähialueiden toisen asteen oppilaitoksissa sote-alan koulutuksiin hakeutuvien määrää. Hoitoalan koulutusohjelmien ja houkuttelevuutta vahvistetaan tuomalla esille esimerkiksi opintojenohjauksen mahdollisuuksia opiskelun tukena.

Tavoitteena on myös kerätä tilastotietoa miesten koulutusohjelmiin hakeutumisesta, keskeyttämisluvuista sekä valmistumisluvuista. Hankkeen aikana selvitetään, miksi miehet keskeyttävät opintonsa naisia todennäköisemmin, ja lisätään opettajien tietoisuutta opintomateriaalin sukupuolittuneisuudesta. (LAB 2023).

Sote-alan ammattien professionaalisuutta tulisi korostaa

Työelämä Pohjoismaissa on edelleen vahvasti segregoitunut. Tulevaisuudessa sote-alan työvoimapula näyttää vain vahvistuvan (LAB 2023). Sosiaali- ja terveysala on vahvasti segregoitunut myös pohjoismaiden ulkopuolella. Masoumin ym. (2020) mukaan Iranissa julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevistä hoitotyöntekijöistä 79,81 % ja hoitotyön opiskelijoista 65,86 % on naisia. Tutkimuksessa havaittiin, että kauimpina sijaitsevissa provinsseissa työskentelee vähiten mieshoitajia.  Hoitotyön asemaa ja arvostusta tulisikin vahvistaa, jotta miehet kiinnostuvat hakeutumaan laajemmin hoitoalan työkentälle. Naisille ja miehille tulisi luoda tasa-arvoiset mahdollisuudet työllistyä hoitoalan ammatteihin.

[Alt-teksti: miessairaanhoitaja pitelemässä pistosruiskua maski yllä ja suojahanskat käsissä.]
Kuva 1. Sote-alan korkeaa ammatillista profiilia kannattaa korostaa alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. (Dimhou 2020)

Opintojen keskeyttämisen syyt ovat moninaiset

Canzan ym. (2022) mukaan merkittävin syy opintojen keskeyttämiselle oli opiskelijan sopimattomuus hoitoalalle eli opiskelussa ja hoitotyön kliinisessä käytännössä tarvittavien psykologisten, fyysisten ja käytännön taitojen riittämättömyys. Myös se, ettei mielikuva hoitoalan ammatista vastannut todellisuutta, vaikutti haluun jatkaa opintoja. Negatiiviset harjoittelukokemukset, pettymykset ja opettajan tuen puute tilanteissa, joissa opiskelija olisi sitä tarvinnut, vaikuttivat myös lopettamispäätökseen.

Vuonna 2024 Share The Care -hankkeen toimenpiteenä on tarkoitus tarkastella hoitoalan koulutusohjelmissa opiskelujen lopettamisen taustalla olevia syitä ja tekijöitä. Kiinnostavaa on selvittää, millä opintojenohjauksen keinoilla voimme tukea opiskelijaa selviytymään haasteita ja valmistumaan tutkintoajassa.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hankkeessa.

Lähteet

Canzan, F., Saiani, L., Mezzrila, E., Aleggrini, E., Calicro, A & Abriosi, E. 2022. Why do nursing students leave bachelor program? Findings from a qulitative descriptive study. BMC Nursing. 21 (7) Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1186/s12912-022-00851-z

Dimhou. 2020. Hou, D. Sairaanhoitaja, mies. Pixabay. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/sairaanhoitaja-mies-uros-spray-4967171/

LAB. 2023. Share The Care: Attracting Men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market 2021‒2024. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 10.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Masoumi, S-J., Narjes, N-A. & Varzandeh, N-B. 2020. Gender Equality among Nurses: Promotion Strategies for Gender Equality. Journal of Health Management and Informatics. 7 (4), 252-258. Viitattu 09.12.2023. Saatavissa https://jhmi.sums.ac.ir/article_47799_d75c43a2102686e6d7204272a2bf4b00.pdf