Sosionomiopiskelijat kentällä toteuttamassa dialogista kohtaamista

LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat olivat mukana Etelä-Karjalan Työ- ja Asukastupayhdistys ry:n Syödään yhdessä – hävikistä hyödyksi -hankkeessa (Ekta 2020), jossa  koulujen ylimääräinen ruoka jaetaan iltapäivällä halukkaille eri toimipaikoissa. LABin sosionomi AMK -opiskelijat toteuttivat loppuvuodesta 2021 kyselyn ruoka-avun asiakkaille. Yhteistyö toteutettiin EKTAn kanssa tarkoituksena tehdä yhteistyötä alueen muiden hankkeiden kanssa.

EKTAn hankkeen tavoitteena on ruokahävikin järkevän hyödyntämisen lisäksi toteuttaa palveluohjausta sekä mahdollistaa asiakkaiden kohtaamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi on kesällä 2021 palkattu sosiaalialan osaaja hankkeelle.

[Alt-teksti: Kahden ihmisen peukalot ylöspäin, taustalla kahdet puhekuplat.]
Kuva 1. Sosionomien ammattitaito vaatii aitoa kohtaamista. Aito kohtaaminen vaatii yhteistä ymmärrystä. (geralt 2018)

Yhteistyö käynnistyi Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö -kurssin puitteissa. Kurssilla toteutettiin kenttäharjoittelu, jossa opiskelijat jalkautuivat hävikkiruuan jonottajien keskuuteen niin kohtaamaan ihmisiä kuin toteuttamaan hankkeen kyselyä. Koronapandemian rajoitusten vuoksi ruokajakelu järjestettiin toimipisteiden ulkotiloihin, mistä jonottaja sai oman annospakatun ruuan kotiinsa vietäväksi. Sosionomiopiskelijat toteuttivat kenttäharjoittelun tiimeittäin loppuvuodesta 2021.

Dialoginen kohtaaminen on ammattitaitoa

Kurssin pedagogisiin lähtökohtiin kuuluu aito ihmisten kohtaaminen dialogisen vuorovaikutuksen menetelmin sekä asiakastyön vaikuttavuuden arvioiminen. Ennakkoon opiskelijoita ”jännitti” niin ihmisten kohtaaminen kuin digitalisaatioon liittyen kysymysten esittäminenkin.

Dialogisessa vuorovaikutuksessa kysymysten esittäjä ei pyri muuttamaan toista ihmistä, vaan tarkoituksena on saada syntymään tila yhteiselle ymmärrykselle (THL 2022). Opiskelijat kertoivat loppukoosteessaan keskustelleensa yhdessä jonottajien kanssa palveluohjauksen tarpeellisuudesta osana arkea sekä digitalisaation kokemuksista. Aito dialoginen kohtaaminen toteutui molemminpuolisesti; jonottajat pyysivät opastusta eri palveluista samalla kun opiskelijat toteuttivat kyselyä. Jonottajien kanssa aito kohtaaminen onnistui, ja sosionomiopiskelijoilla oli osana kurssia mahdollisuus keskustella merkityksellisesti ihmisten kanssa.

Asiakastyön vaikuttavuus konkretisoitui opiskelijoille niin sosiaalialan toimijuuden ymmärryksenä, eettisenä pohdintana kuin ammattitaidon karttumisenakin. Sosionomien kompetensseihin kuuluu  kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen (Raatikainen et. al. 2020, 21). Sosiaalialan ammattilaisena tulee kyetä reflektioon ja analysointiin, jota voidaan hyödyntää sosiaalialan vaikuttavuuden arviointiin.

Sosionomiopiskelijoiden kokemukset kenttäharjoittelusta avasivat alkuvaiheen opintojen avulla yhteiskunnallisen keskustelun ymmärrystä; hävikkiruuan hyödyntämistä, kohtaamisen merkityksellisyyttä sekä palveluohjauksen soveltuvuutta digitaalisin ratkaisuin. Yhteistyö eri hankkeiden ja toimijoiden kanssa on siten sosionomiopiskelijoille ammattiosaamista lisäävää toimintaa.

Kirjoittaja

Sanna Nurmiainen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Ekta. 2020. Syödään yhdessä – hävikistä hyödyksi 2020‒2022. Viitattu 18.1.2022. Saatavissa https://www.ekta.fi/hankkeet/syodaan-yhdessa

geralt. 2018. Altmann, G. Peukalo, palaute. Pixabay. Viitattu 18.1.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/peukalo-palaute-raportoi-takaisin-3653432/

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T., Vepsä, P. 2020. Ammattina sosionomi. Sanoma Pro.

THL. 2022. Dialogisuus ammattilaisen ja perheen välillä. Viitattu 18.1.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/dialogiset-toimintavat/dialogisuus-ammattilaisen-ja-perheen-valilla