Sote-alalle tarvitaan koulutusta tiedolla johtamiseen

Tiedolla johtamisen osaamisesta on tullut välttämätön taito sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaation myötä. Digitalisaatiolla tarkoitetaan tiedon muuttamista sähköiseen muotoon niin, että sitä voi siirtää ja tallentaa helpommin ja tehokkaammin. Digitaalisen tiedon määrän lisääntyminen ja sen hallinta vaatii toimintatapojen muutosta ja tiedolla johtamisen osaamista. (Neittaanmäki ym. 2021.) Oleelliseksi tulee se, kuinka tietoa analysoidaan, tulkitaan ja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa päätösten teon tukena ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä.

Tiedolla johtamisen positiiviset vaikutukset

Tiedolla johtamisen avulla toimintaa voidaan monella tavalla tehostaa sosiaali- ja terveysala. Hujala ja Laihonen (2021) kuvaavat tiedolla johtamisen positiivisia vaikutuksia sote-alalle. Voidaan muun muassa parantaa päätöksentekoa ja palvelujen laatua, lisätä kustannustehokkuutta ja innovaatiokyvykkyyttä. Lisäksi tiedolla johtaminen parantaa organisaation ennakointikykyä ja riskien hallintaa sekä lisää henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista työhön.

Hätilä (2020) on selvittänyt tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita kunnissa ja saanut samansuuntaisia tuloksia. Tiedolla johtaminen mahdollistaa suunnitelmallisen ja ajantasaisen toiminnan ja tuo vaikuttavuutta ja tuottavuutta toimintaan. Tehokkaalla tiedolla johtamisella uudet sote-hyvinvointialueet voivat parantaa toimintaansa suuntaamalla resursseja oikein ja edistää samalla palvelujen laatua ja saatavuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022).

Ammattikorkeakoulujen vastaus haasteeseen

Tiedon suuri määrä ja sen hajanaisuus eri järjestelmissä ja eri henkilöillä tekee tiedon hyödyntämisestä haastavaa, ja myös tiedon jakaminen on osoittautunut haastavaksi eri toimijoiden välillä. Tietoa on runsaasti, mutta olennaisen tiedon hyödyntäminen sen suuresta määrästä päätöksenteon ja strategisen suunnittelun tueksi on hankalaa. Lisäksi tiedolla johtaminen tulisi saada osaksi johtamisjärjestelmää ja koko organisaation toimintakulttuuria. (Hätilä 2020.)

Kuva 1. Tiedolla johtamisen osaaminen on koko organisaation osaamispääomaa. (geralt 2019)

Sosiaali- ja terveysalalle on vielä riittämättömästi tarjolla tietojohtamisen, tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen opintoja (Laihonen & Saranto 2021). Tähän tarpeeseen 14 ammattikorkeakoulun yhdessä kehittämä ja tarjoama erikoistumisopintojen kokonaisuus ‒ Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä ‒ on vastaamassa (UUDO 2020). LAB-ammattikorkeakoulu yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa vastaa koulutukseen sisältyvästä tiedolla johtamisosaamisen opintokokonaisuudesta.

Sote-alan ammattilaisten lisäkoulutuksen tarve on nyt ajankohtainen: uusilla sote-hyvinvointialueilla tarvitaan kustannusvaikuttavia tapoja palvelujen tuottamiseen, ja tässä tiedolla johtamisen osaamisella nähdään olevan iso rooli (Laihonen & Saranto 2021). Sote-uudistuksessa tulee saada tieto käyttöön niin, että se koituu palvelujärjestelmän ja palvelun käyttäjien hyödyksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022).

Kirjoittaja

Hannele Tiittanen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana ja UUDO-hankkeessa asiantuntijana.

Lähteet

geralt. 2019. Aloittaa, freelancer, näppäimistö. Pixabay. Viitattu 30.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/aloittaa-freelancer-n%c3%a4pp%c3%a4imist%c3%b6-4088958/

Hujala, T. & Laihonen, H. 2021. Effects of knowledge management on the management of health and social care: a systematic literature review. Journal of Knowledge Management. Vol. 25(11), 203-221. Viitattu 30.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1108/JKM-11-2020-0813

Hätilä, M. 2020. Tiedolla johtamisen mahdollisuudet ja haasteet kunnissa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Viitattu 3.1.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202001071085

Laihonen, H. & Saranto, K. 2021. Tiedä ensin, johda sitten. Sote-tietojohtamisen osaamistarpeet sekä kansallisen koulutuksen ja tutkimuksen nykytila. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:33. Viitattu 30.12.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6890-5

Neittaanmäki, P., Lehto, M. & Savonen, M. 2021. Yhteiskunnan digimurros. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta. Jyväskylä. Viitattu 26.12.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8647-6

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Tiedolla johtaminen on avain toimiviin ja laadukkaisiin sote-palveluihin. Viitattu 3.1.2023. Saatavissa https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen

UUDO. 2020. Hankehakemus. Julkaisematon lähde.