Sote-alan tiedolla johtamisessa on puutteita

Tiedolla johtaminen ymmärretään lähes aina eri tavoin. Tiedolla johtaminen tulee sanoista tieto ja johtaminen, minkä vuoksi suomalaisessa kirjallisuudessa puhutaan paljon tietojohtamisesta. (Listenmaa 2023, 45.) Pelkästään jo termillä ”tieto” on useita merkityksiä – kuten data tai viisaus, ja englanninkieliset käännökset vaikeuttavat tilannetta entisestään (Laihonen 2013, 18).

Laulainen ym. (2020, 163) toteavat, että sosiaali- ja terveysalalla toiminnan perusperiaatteena on vahva ammatillinen osaaminen, eikä se tule tulevaisuudessa muuttumaan. Tiedolla johtaminen on Jalosen (2015, 40–43) mukaan nähty tehokkaaksi keinoksi julkisen sektorin palvelujen parantamiseksi sekä vaikuttavuutta ja tuottavuutta lisäämään. Informaation täyttämä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja muutosvauhti kiihtyy koko ajan. Listenmaa (2023, 144) toteaa, että tiedolla johtamisen onnistumisessa lähtökohtana on, että organisaation johto ymmärtää tiedolla johtamisen merkityksen ja on valmis kehittämään sitä.

Sosiaali- ja terveysalalla merkittävää tietoa on tieto tulevaisuuden palveluiden tarpeesta sekä tieto keinoista ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tiedon tulee olla saatavilla sellaisessa muodossa, että sen ansiosta ymmärretään paremmin laajoja kokonaisuuksia ja sitä voidaan hyödyntää osana strategista päätöksentekoa. (Klemola ym. 2014, 9.) Vakkalan ja Palon (2016, 187) mukaan sosiaali- ja terveysala perustuu tietoon eri sairauksista, oireista ja hoitokeinoista. Perustoiminnassa yhdistyy sekä tutkimus- että kokemustieto.

Kuva 1. Tieto johtamisen apuvälineenä. (Nespix 2021)

Tiedolla johtamisen nykytila

Korkiakosken ja Vepsäläisen (2024) opinnäytetyön mukaan tiedolla johtamiseen liittyvät asenteet ovat positiivisia ja tiedolla johtamisen mahdollisuudet tunnistetaan sosiaali- ja terveysalalla. Tiedolla johtamisen osaaminen on puolestaan heikkoa ja siinä on merkittäviä puutteita. Haasteita on esimerkiksi tietojärjestelmien hyödyntämisessä sekä käytössä. Tiedolla johtaminen mahdollistaa muun muassa nopeamman ja paremman päätöksenteon, tiedon paremman hyödyntämisen, paremman resurssienhallinnan, virheettömämmän toiminnan sekä asiantuntijuuden ja kokemuksen paremman hyödyntämisen organisaation toiminnassa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tietoa on saatavilla runsaasti, ja tietotulva onkin yksi tiedolla johtamista heikentävistä tekijöistä, sillä se vaikeuttaa relevantin tiedon löytämistä. Tiedolla johtamisen tekniset valmiudet ja välineet tiedolla johtamisen hyödyntämiseksi ovat vielä kovin rajalliset. Tietojärjestelmiä käytetään tällä hetkellä lähes pelkästään tiedon lähteenä sen sijaan, että tietoa johdettaisiin ja sovellettaisiin tiedolla. Tietojärjestelmissä oleva informaatio ei siis palvele organisaatioita parhaalla mahdollisella tavalla. Organisaatioissa keskitytään tiedon tuotantoon enemmän kuin tiedon soveltamiseen, minkä vuoksi tiedolla johtamisen mahdollisuudet jäävät rajalliseksi. Tiedolla johtamista tulee tarkkailla ja kehittää jatkuvasti, jotta kaikki saatavilla oleva potentiaali on mahdollista saavuttaa. (Korkiakoski & Vepsäläinen 2024.)

Kirjoittajat

Mona Korkiakoski valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutusohjelmasta nimikkeellä sairaanhoitaja (YAMK).

Anne Suikkanen toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä lehtorina.

Lähteet

Jalonen, H. 2015. Tiedolla johtamisen näyttämö ja kulissit. Teoksessa Tiedolla johtaminen hallinnossa – teoriaa ja käytäntöjä. Toim. Virtanen, P., Stenvall, J. & Rannisto, P-H. Tampere University press 2015.

Klemola, K., Uusi-Illikainen, J. & Askola, T. 2014. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja. Helsinki: Sitra.

Korkiakoski, M. & Vepsäläinen, S. 2024. Tiedolla johtamisen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla – integroiva kirjallisuuskatsaus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405079887

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.

Laulainen, S., Zitting, J. & Niiranen, V. 2020. Henkilöstön ja johtajien osaamisvaatimukset integroituvissa palveluissa. Teoksessa Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.). Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press, 151–177.

Listenmaa, J. 2023. Laita tieto töihin – tiedolla johtamisen käsikirja. Helsinki: Alma Talent.

Nespix. 2021. Liikemies, kaupankäynnin online. iStock. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa https://www.istockphoto.com/fi/valokuva/liikemies-kaupank%C3%A4ynnin-online-osakemarkkinat-teblet-n%C3%A4ytt%C3%B6-digitaalinen-sijoitus-gm1311598658-400654264

Vakkala, H. & Palo, M. 2016. Tietoperustaisuus ja tietokulttuuri johtamistyössä. Teoksessa Syväjärvi, A. & Pietiläinen, V. (toim.) Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere: Tampere University Press, 187–226.