Vastuullisuustavoitteissa edistyminen on koko organisaation asia

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä myös julkishallinnon organisaatiot keskittyvät kasvavassa määrin vastuullisuuskysymyksiin, -tavoitteisiin ja -raportointiin. Asetettujen tavoitteiden edistymisen seuranta on ratkaisevan tärkeässä roolissa toteutumisen kannalta. Perinteiset kehittymistä seuraavat yksityiskohtaiset vastuullisuusraportit jäävät usein kaukaisiksi, eivätkä juurikaan vaikuta henkilöstön päivittäiseen toimintaan.

Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöinen tapa vastuullisuustavoitteiden kehittymisen seurantaan julkishallinnon kohdeorganisaatiossa. Kehittämistyöllä pyrittiin tietoisesti pois tilanteesta, jossa vastuullisuustavoitteet päätyvät pitkiksi raporteiksi, joilla on rajallinen vaikutus päivittäiseen konkreettiseen toimintaan. (Peuhu 2024.)

Kehittämisessä hyödynnettiin informaatiomuotoilun keinoja tavoitteiden ja mittareiden seurannan esittämisessä. Työn etenemisen aikana pohdittiin myös, sitä kuinka datan visualisointi voi helpottaa tiedolla johtamista.

Kuva 1. Vastuullisuutta kuvataan usein konkreettisena jalanjälkenä. (ColiNOOB 2019)

Vuorovaikutteisella digialustalla tehoja kehittämiseen

Käyttäjänäkökulmaa selvitettiin organisaatiolle tehdyn kyselyn muodossa. Kyselyn tuloksista löytyi yksimielinen näkemys sisäisen kanavan valinnan suhteen. Lisäksi se synnytti erilaisia ​​sisältöideoita vastuullisuustuloksien seurannalle. (Peuhu 2024.)

Vuorovaikutteinen Howspace-alusta osoittautui kehittämistyössä hyväksi työvälineeksi. Digitaaliset yhteistoiminnalliset alustat ylittävät aika- ja sijaintiesteet sekä edistävät monipuolista vuorovaikutusta, reflektointia, osallistumista ja yhteistyötä. Vuorovaikutteinen alusta tarjoaa mahdollisuuden oivalluksiin, jotka voivat johtaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin. (Kurki ym. 2022.)

Sisältösuunnitelmaa varten koottiin pienempi kehitystiimi, jolle järjestettiin sisältöpainotteisia työpajoja. Työpajoissa paneuduttiin erityisesti informaation rakenteeseen ja esitystapaan. Kyselydatasta muodostettiin eri organisaatiorooleja edustavia käyttäjäprofiileita sisällönsuunnittelun tueksi. (Peuhu 2024.)

Tuloksena käyttäjäystävällinen tapa seurata edistystä

Tuloksena organisaation intranetiin luotiin oma vastuullisuusosio. Vastuullisuusosio sisältää lyhyet kuvaukset kustakin vastuullisuustavoitteesta, edistymispäivitykset ja tilaindikaattorit. Lisäksi sivu tarjoaa näkemyksiä organisaation ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta jalanjäljestä. (Peuhu 2024.)

Visuaaliset esitykset, kuten ympyräkaaviot ja pylväät, yksinkertaistavat tiedon sisäistämistä ja rohkaisevat henkilöstöä tuomaan oman panoksensa vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Omaksumalla käyttäjäkeskeisen lähestymistavan julkishallinnon organisaatiot voivat tehokkaasti sitouttaa vastuullisuustavoitteisiin, edistää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuuskulttuuria työntekijöiden keskuudessa. Kestävän kehityksen ponnistelut integroidaan päivittäiseen toimintaan, mikä edistää mielekästä muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Kirjoittajat

Lotta Peuhu valmistuu keväällä 2024 LAB-ammattikorkeakoulusta YAMK-tradenomiksi liiketalouden digitaaliset ratkaisut -verkko-opinnoista.

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina.

Lähteet

ColiNOOB. 2019. Ekologinen jalanjälki. Pixabay. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/ekologinen-jalanj%C3%A4lki-ilmastonsuojelu-4123696/

Kurki, A-L., Toivanen, M., Yli-Kaitala, K., Koskela, I., Heusala, T., Luokkala, K., Gluschkoff, K. & Kalakoski, V. 2022. Tekoäly työn kehittämisen tueksi! : Tekoälyavusteinen kehittämistoiminta digitaalisilla oppimisalustoilla. Työterveyslaitos. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa: https://www.julkari.fi/handle/10024/144666

Peuhu, L. 2024. Vastuullisuustavoitteiden ja niiden mittarien edistymisen seurannan kehittäminen kohdeorganisaatiossa. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/854402