STF-merkin ehtojen selkeytys palvelisi matkailualaa

Matkailija voi tunnistaa vastuullisen matkailuyrityksen Visit Finlandin 2019 lanseeraamasta Sustainable Travel Finland -merkistä. (Visit Finland 2023a). Visit Finland on asettanut tavoitteekseen saada Suomesta johtava kestävän matkailun maa vuonna 2025 (Visit Finland 2023b).

Kestävä matkailu on käsite, jossa matkailualan toimija huomioi nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet. Vastuullinen matkailuala tarkastelee alan vaikutuksia yhteiskuntaan taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. (Business Finland 2023a.)

Sustainable Travel Finland -merkki, lyhennettynä STF-merkki, on kokoava sateenvarjomerkki vastuullisille yrityksille ja matkailualueille Suomessa. Visit Finland lisää matkailualan vastuullisuutta STF-ohjelmallaan, jossa yritys tai matkailualue käy läpi 7 askelta todistaakseen vastuullisuutensa. STF-merkin voi suorittaa ulkopuolisella sertifikaatilla tai sertifioimattomana edelläkävijäyrityksenä. Parhaillaan 229 yritystä ja kaksi matkailualuetta on suorittanut STF-merkin Suomessa. (Visit Finland 2023a.) 

Business Finlandin toimeksiantona syntyneessä opinnäytetyössä kehitetään STF-edelläkävijämerkin ehtoja yhteistyössä Visit Finlandin kanssa (Ahola 2023).

Kuva 1. Sustainable Travel Finland -merkin logo. (Business Finland 2023b)

Vastuullisuustekoja ja alan innovointia

Opinnäytetyössä (Ahola 2023) tutkittiin yrityksien näkemyksiä STF-edelläkävijämerkin ehdoista. Tutkimusmateriaali kerättiin verkkokyselyllä, joka jaettiin STF-ohjelman yrityksille. Työn tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksena matkailuyritysten muutosehdotukset STF-edelläkävijämerkin ehtoihin ja lisätä siten merkin suoritusmäärää. Tutkimus oli laadullinen, ja tuloksien analyysiin käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysimenetelmää.

Tutkimuksessa selvitettiin, että seuraavat suositeltavat toimenpiteet olisivat ehtojen yleinen yksinkertaistaminen ja edelläkävijäyrityksen määritteleminen. Ehdot olivat yritysedustajien mielestä vaikeasti tulkittavissa, ja vastauksissa mainittiin, että ehtojen ymmärrystä haittasivat esimerkiksi lukuisat esimerkit. Julkiset arviointikriteerit vähentäisivät vaadittavien vastuullisuustekojen määrästä aiheutuvaa sekaannusta. Visit Finlandin pitäisi selventää, mitä ja miten paljon edelläkävijäyrityksiltä vaaditaan merkin saamiseksi (Ahola 2023).

Tutkimuksen mukaan STF-edelläkävijämerkin ehdoista tulisi poistaa ehto vähintään kahdesta erityisohjelmasta ja/tai sertifikaatista. STF-edelläkävijämerkki houkuttelee mikro- ja pienyrityksiä sen maksuttomuudella ja valinnanvapaudella. Tutkimuksessa pohdittiin sitä, miten 3 vuoden systemaattisesta seurantajärjestelmässä nuoremmat yritykset huomioitaisiin ehdoissa. Johtopäätöksissä todetaan, että alle 3 vuotta vanhat yritykset olisi hyvä arvioida tapauskohtaisesti.

Yritysedustajien mielestä varsinaisten vastuullisuustekojen painottaminen ja yrityksen innovoinnin määrä puuttuu ehdoista. Tiukat ehdot poissulkevat edelläkävijäyrityksien omintakeista vastuullisuustoimintaa, jotka eivät seuraa valmiiksi rakennettuja toimintamalleja (Ahola 2023).

Kirjoittajat 

Roosa Ahola on restonomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hänen opiskelunsa on keskittynyt matkailuliiketoiminnan vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Tarja Isola, KTM, työskentelee vastuullisen liiketoiminnan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Ahola, R. 2023. STF-edelläkävijämerkin ehtojen muutokset. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.2.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302132346

Business Finland. 2023a. Kestävyys matkailuvalttina. Viitattu 13.2.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti

Business Finland. 2023b. Kestävän matkailun puolesta. Viitattu 13.2.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

Visit Finland. 2023a. Finland – Sustainable Travel destination. Viitattu 13.2.2023. Saatavissa https://travel-trade.visitfinland.com/en/sustainability/

Visit Finland. 2023b. Strategia 2021–2025. Viitattu 13.2.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/492562/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/visit-finland-strategia-2021-2025-suomi.pdf