Sukupuolinen tasa-arvo – keino vähentää hoitajapulaa

Eri viestintäkanavissa ja keskusteluissa on jo pidemmän aikaa keskusteltu sote-alan olemassa olevasta ja jatkuvasti voimistuvasta työntekijäpulasta. Hoitotyön koulutusohjelmissa opiskelevista miehet edustavat selkeää vähemmistöä (Morales ym. 2022). Sukupuolisen tasa-arvon toteutuminen onkin yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä (Peteges & Sabio 2020).

Yhteen merkittävimpään tekijään terveydenhuollon organisaatioiden hoitajapulan taustalla olevaan tekijään voidaan vaikuttaa jo hoitotyön opintojen aikana. Sukupuolisen tasa-arvokulttuurin tulisi sisältyä koulutusohjelmiin ja näkyä käytännön tasolla (Cui ym. 2021). Tasa-arvon näkyminen opetussuunnitelmassa korreloi vahvasti työtyytyväisyyden, ammatillisen itsetunnon ja ammattiylpeyden rakentumisen kanssa. Opintojen aikana syntyneellä sukupuolisen tasa-arvon kokemuksella on positiivinen vaikutus hoitotyön veto- ja pitovoimaan myös valmistumisen jälkeen. Tasa-arvon tulisi olla myös luonnollinen osa myös työelämää. (Shim & Park 2023).

Moniarvoisuus tekee ihmisistä yksilöitä

Opiskelijoiden sukupuolisen tasa-arvon kokemukseen voidaan vaikuttaa käytäntöjen uudistamisella ja opintosuunnitelman kehittämisellä (Maldala ym. 2021). Gatesin (2018) mukaan vähemmistöjen edustajat, kuten miehet, kokevat opintojensa aikana yksinäisyyttä ja yksinjäämistä, erilaisuutta, ennakkoluuloja, mikroaggressiota sekä opintoihin liittyvää tuen puutetta. Suen ym. (2007) mukaan mikroaggressiolla tarkoitetaan vuorovaikutusta tai käytöstä, jossa tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat siihen, miten henkilö tulee kohdatuksi johonkin vähemmistöryhmään kuuluvana.

Kuva 1. Tasa-arvoisuus edistää yksilöiden kokemusta vahvuuksistaan ja arvostetuksi tulemisesta. (geralt 2019)

Beardin & Julionin (2016) mukaan moniarvoisuus määritellään persoonallisuuspiirteiksi, jotka tekevät ihmisistä ainutkertaisia yksilöitä. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi rotu, sukupuoli-identiteetti, uskonto, ikä, seksuaalinen suuntautuminen ja koulutus. Inkluusiolla tarkoitetaan käytännön toimia, joilla laajennetaan yksilöiden kokemusta vahvuuksistaan ja arvostetuksi tulemisesta.

Tasa-arvon kokemus vaikuttaa opintojen etenemiseen ja valmistumiseen

Sukupuolisen tasa-arvon tunnistaminen ja toimenpiteet sen toteuttamiseksi myötävaikuttavat erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja valmistumiseen tutkintoajassa. Sukupuolisen tasa-arvon toteutuminen oppilaitoksessa tulisi kuvata julkisesti ja sen tulisi olla osa akreditoinnin kriteereitä (Green 2020). Inklusiivisella opettamisella tarkoitetaan sellaisten oppimisympäristöjen rakentamista, joihin kaikilla sukupuolilla on samanlaiset ennakkoasenteettomat mahdollisuudet tulla valituiksi sekä kokea olevansa tervetullut, arvostettu ja saada tukea oppimiseen. Tämä tarkoittaa opetustapojen ja -tilojen muuttamista vuorovaikutteisemmiksi. (Hamilton & Haozous 2017).

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana pohjoismaalaisessa Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market- hankkeessa 2021‒2024. Hankkeessa tarkastellaan syitä, joiden vuoksi miehet keskeyttävät opintonsa hoitotyön koulutusohjelmissa eivätkä tästä syystä siirry hoitotyön kliiniseen työhön. Yksi hankkeen toimenpiteistä on tarkastella sukupuolisen tasa-arvon toteutumista hoitotyön koulutusohjelmissa opetusmateriaaleihin ja oppimisympäristöihin liittyen. Tarkastelun kohteena ovat Etelä-Karjalan alueella hoitotyön koulutusohjelmia toisella asteella järjestävä Saimaan ammattiopisto ja korkeakouluopintoja järjestävä LAB-ammattikorkeakoulu. (LAB 2024.)

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hankkeessa.

Lähteet

Cui, N., Wang, R., Song, F. & Jin, J. 2021. Experiences and perceptions of male nursing students in a single-sex class: A qualitative descriptive study. Nurse Education in Practice. 51. Viitattu 3.2.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471595321000329?via%3Dihub

Beard, K-V. & Julion, W-A. 2016 Does race still matter in nursing? The narratives of African American nursing faculty members. Nursing Outlook 55. (4), 539–799. Viitattu 2.2.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029655416301130

Gates, S-A. 2018. What works in promoting diversity in nursing programs. Nursing Forum. 53 (2), 190–196. Viitattu 30.1.2024.Saatavissa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nuf.12242

geralt. 2019. Altmann, G. Tasa-arvo, maskuliini, nainen, symboli. Pixabay. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tasa-arvo-maskuliini-nainen-symboli-4070498/

Green, C. 2020. Equity and diversity in nursing education. Teaching and Learning in Nursing. 15 (4), 280–283.Viitattu 1.2.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1557308720300834?via%3Dihub

Hamilton, N. & Haozous, E-A. 2017. Retention of faculty of color in academic nursing. Nursing Outlook. 65 (2), 212‒221. Viitattu 4.2.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029655416303505

LAB. 2024. Share The Care 2021.2024: Attracting Men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market (2021-2024). Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Maldala, S-T., Ngxongo, T-S. & Sibiya, M-N. 2021. Perception of student accoucheurs regarding gender inequality in midwifery training at Free State maternal health care institutions. Curationis. 44 (1), 1-8. Viitattu 1.2.2024. Saatavissa file:///C:/Users/e762092/Downloads/1988-15793-1-PB.pdf

Morales, C-T., Rodriques-Perez, M., Araujo-Hernández, M. & Feria-Ramìrez, C. 2022. Current stereotypes Associated with Nursing and Nursing Professionals: An Integrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19, 1–24. Viitattu 2.2.2024. Saatavissa file:///C:/Users/e762092/Downloads/ijerph-19-07640-v2%20(1).pdf

Petges, N. & Sabio, C. 2020. Perceptions of male students in a baccalaureate nursing program: A qualitative study. Nurse Education in Practice, 48. Viitattu 2.2.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102872

Shim, J. & Park, D-I. 2023. The Influence of Gender Equity in Nursing Education Programs on Nurse Job Satisfaction. Health Care 11, 1318. Viitattu 2.2.2024. Saatavissa file:///C:/Users/e762092/Downloads/healthcare-11-01318-v2-1.pdf

Sue, D-W., Capodilupo, C-M. & Torino, G-C. 2007. Racial microaggression in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychological 62 (4), 271–286. Viitattu 3.2.2024. Saatavissa https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=3614fc84-4de8-45bb-bd1d-2b84600a568e%40redis