Kokeilemalla tietoa ja ymmärrystä asiakaslähtöiseen tuotekehitystyöhön

Asiakaslähtöisyys on tärkeä kilpailuvaltti nykyisillä markkinoilla. Yritysten on kuitenkin hankala lähteä toteuttamaan laadullisen tutkimuksen ja asiakkaiden osallistamisen toimia jo vakiintuneissa ja tehostetuissa tuotekehitysprosesseissaan. Asiakaslähtöistä kehittämistä voikin lähteä toteuttamaan myös pienten kokeilujen kautta. 

Kokeilemalla kehittäminen on tekemällä oppimista

Kokeilevan kehittämisen tarkoitus on tuottaa tietoa, ei välttämättä onnistua. Tietoa saavutetaan, kun kokeilu on huolellisesti suunniteltu, järkevästi toteutettu ja yhdessä arvioitu. Kokeilu voi johtaa myös idean hylkäämiseen tai parantamiseen ja antaa suuntaa seuraaville kokeiluille. (Hassi 2015.) Kokeileva kehittäminen toteuttaa muotoiluajatteluun kuuluvaa iteratiivisuutta, jossa tarkoitus on kokeilemalla oppia nopeasti. 

Muotoiluajattelun avulla asiakaslähtöisyyttä kehittämiseen 

Asiakaslähtöisiä kokeiluja kustantamon tuotekehitykseen -opinnäytetyössä kokeiltiin muotoiluajattelulle tyypillisiä, asiakaslähtöisiä menetelmiä kustantamossa toimivan puuhatuotetiimin tuotekehitysprosessiin. Lähtökohtana analysoitiin tätä prosessia, koska tuotekehityksen eri vaiheisiin on syytä soveltaa erilaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä sopivan kehittämistiedon saavuttamiseksi.  

Alkuvaiheen asiakasymmärryksen lisäämiseen kokeiltiin hyvinvointiin liittyvän asiakastiedon hankintaa ketterillä ja visuaalisilla asiakashaastatteluilla kirjakaupoissa. Tuotesuunnitteluun kokeiltiin lead user -tyyppisiä asiakkaita kokoavan Kalenterimania-ryhmän virtuaalista osallistamista ideoimaan tuotteita. Loppuvaiheen tuotetestauksena osallistettiin asiakkaita testaamaan jo markkinoilla ollutta täyttökirjaa, jonka jatkojalostukseen haluttiin tietoa. Kokeiluilla oli mahdollista demonstroida sitä, miten tuotekehityksen eri vaiheet tarvitsevat toimintaperiaatteiltaan hyvin erilaisia asiakastutkimuksen ja osallistamisen menetelmiä. (Pimiä 2023.)

Kustantamossa kokeileva kehittäminen sopii uusien tuotesarjojen kehittämiseen sekä puuhatuotetiimin toimintaan, sillä tiimi tekee paljon kokeilevia tuoteavauksia. Kokeiluissa todennettiin, että asiakaslähtöistä kehittämistä ja kustantamon, kirjakaupan sekä kuluttajien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta voidaan tuoda tuotekehitystyön tueksi kevyesti ja kustannustehokkaasti. Kevyenä toimintatapana kokeileva kehittäminen voi palvella myös yhteistä kehittämistyötä konsernin eri osien välillä. (Pimiä 2023.)

Pöytä kirjakaupassa. Pöydällä on levällään valokuvia, jotka liittyvät harrastuksiin ja muuhun mahdollisesti hyvinvointia tuottavaan tekemiseen tai oleiluun.
Kuva 1. Asiakastiedonhankinnan kokeilussa hyvinvointiin liittyvää asiakastietoa kerättiin kirjakaupoissa hyvinvointiin liittyvien kuvakorttien avulla toteutettujen, lyhyiden haastattelujen avulla (Kuva: Eija Pimiä)

Kokeilemalla kehittämisen mahdollistaminen

Hyviä ideoita kokeiluihin syntyy, kun kaikilla organisaation jäsenillä on selkeä käsitys yrityksen tarkoituksesta, visiosta ja suunnasta sekä mahdollisuus kokeiluille (Brown 2009). Kustantamon puuhatuotetiimissä kokeilut mahdollistivat tiimin asiakaslähtöinen strategia ja tiivis yhteistyö kirjakaupan kanssa. Kokeiluja tuki tiimin tasa-arvoinen kulttuuri, joustavat roolit sekä vapaus toimia uudella tavalla. (Pimiä 2023.) Tärkeää on huomata, että kokeilut tarvitsevat lähtökohdakseen tutkimuksellista tilanneanalyysia, toimintaympäristön tukea ja tutkimuksellisesta tiedosta sovellettuja rakenteita. Sekä kokeilujen tekeminen että niiden arviointi tuottavat yhdessä oppimista. 

Kirjoittajat

Eija Pimiä on LAB-ammattikorkeakoulun Uudistavan muotoiluajattelun YAMK-opiskelija. Eija Pimiä teki opinnäytetyön aiheesta Asiakaslähtöisiä kokeiluja kustantamon tuotekehitykseen.

Mirja Kälviäinen on LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluajattelun ja asiakaskokemuksen YAMK-koulutuksesta vastaava yliopettaja. 

Lähteet

Brown, T. 2009. Change by Design. NY: Harper Collins Publishers

Hassi, L., Paju, S. & Maila, R. 2015. Kehitä kokeillen – Organisaation käsikirja. Helsinki: Alma Talent

Pimiä, E. 2023. Asiakaslähtöisiä kokeiluja kustantamon tuotekehitykseen. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.2.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302112285