Taidelähtöisten menetelmien merkitys kotouttavassa toiminnassa

Suomalainen yhteiskunta on monikulttuuristunut kolmen viime vuosikymmenen ajan maahanmuuttajien määrän kasvun myötä (Tilastokeskus 2021). Ilmiö voi sisältää yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäyttämisen riskiä. Taidelähtöisten menetelmien kuten musiikin, kuvataiteen, tanssin ja draaman avulla voi vastata kotoutumisen haasteisiin ja edistää tasavertaisuutta. Taidetoimintaan osallistamisen kautta voi edistää kielestä ja iästä riippumatonta yhdessä tekemistä, ihmisten välistä vuorovaikutusta, kulttuurivuoropuhelua ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisessä luovassa toiminnassa väestösuhteet vahvistuvat ja sosiaalinen eriarvoisuus vähenee.

Osallistuminen taidetoimintaan antaa mahdollisuutta toimijuuteen, onnistumisen kokemuksen saamiseen sekä itsensä toteuttamiseen. Taiteiden kautta voi ilmaista tunteita, hyödyntää vahvuuksia ja löytää käyttämättömiä resursseja. Menetelmien monipuolinen hyvinvointivaikutus ja voimavaraistamisen mahdollisuudet voivat luoda maahanmuuttajille keinoja selviytyä vaikeista elämän tilanteista. Menetelmien potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty täysin kotouttavassa toiminnassa.

Kuva1. Taide yhdistää eri-ikäisiä ja erikielisiä ihmisiä yhteen, tuo iloa, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta (Kuva: Natalia Shegelman)

Projektisuunnitelma käytännön pohjalta

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija Natalia Shegelman laati YAMK-opinnäytetyönään suunnitelman projektiksi, jolla kehitetään taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttöä maahanmuuttajien kotoutumisessa. Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli luoda tarvelähtöinen ja tarkoituksenmukainen projektisuunnitelma haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Etelä-Karjalan alueella. Projektin suunnittelu pohjautui teoreettiseen ja käytännön toiminnan kautta saatuun tietoon sekä aineistoon, joka kerättiin Etelä-Karjalan kotoutuvassa toiminnassa toimivien asiantuntijoiden haastattelujen kautta.

Kohti osallisuutta ja hyvinvointia

Kehittämistyössä luotiin karkea projektisuunnitelma haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseksi taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmin. Projektisuunnitelma sisältää toimintakokonaisuuksia, joilla voi edistää toimintaan osallistuvien sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia, kielitaitoa, ymmärrystä yhteiskunnasta, itsenäistä toimijuutta ja itsensä toteuttamista. Se nostaa esiin taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudet vaikuttaa tehokkaasti maahanmuuttajien voimavarojen lisäämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen. Projekti antaa mahdollisuutta edistää yhdenvertaisuutta, kulttuurivälistä kohtaamista ja alueellista viihtyvyyttä.

Yhtenä aspektina on sosiaali- ja taidealan ammattilaisten osaamisen yhdistäminen, mikä mahdollistaa osaamisen kehittämistä ja toiminnan jatkamista projektin päättyessä. Projektisuunnitelma sisältää toimintamallin, jota voi käyttää ympäri Suomea maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämiseksi.

Kirjoittajat

Natalia Shegelman valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (YAMK) kesällä 2021.

Mari Kokkonen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön yliopettaja.

Lähteet

Shegelman, N. 2021. Hankevalmistelu maahanmuuttajataustaisten äitien kotoutumisen tukemiseksi taide- ja kulttuurilähtöisin keinoin. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052812125

Tilastokeskus 2021. Ulkomaalaistaustaiset. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaalaistaustaiset.html