Tapahtuman suunnittelu ja toteutus osana sairaanhoitajakoulutusta

LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu keväällä 2024 lukiolaisille järjestettävään Myrskyn armoilla -tapahtumapäivään, joka toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa. Tapahtuma on osa Lahden JunnuYliopistoa eli Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttamaa tiedekasvatuspolkua. Tavoitteena on tuoda esiin eri tieteenaloja sekä niiden moninaisuutta, mikä tarjoaa nuorille mahdollisuuden avartaa omaa tiedekäsitystään. Samalla esitellään Lahden korkeakoulutarjontaa ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. 

Sosiaali- ja terveysala on yksi tapahtumaan osallistuvista tieteenaloista. Tapahtuman taustatietoina on kuvitteellinen tilanne myrskyn jälkitilanteesta. Poukamassa on riehunut myrsky, minkä seurauksena kylässä on ilmennyt huolestuttavia asioita. Saastunut juomavesi, tieliikenteeseen liittyvät haasteet sekä muut mahdolliset ongelmalliset tilanteet ovat teemoja, joiden pohjalta opiskelijat suunnittelevat työpajojen sisältöä ja toteutusta opettajien ohjaamina.

Tapahtumaan on ennakkotiedon mukaan osallistumassa melkein 700 lukiolaista, joille järjestetään yhteensä 18 eri työpajaa. Nuoret saavat valita etukäteen haluamansa työpajat, joihin päivän aikana osallistuvat. Vastaava tapahtuma järjestettiin Lahdessa viimeksi lokakuussa 2022 (Lahden Yliopistokampus 2022).

Kytkeytyy muun muassa terveyden edistämisen opintoihin

Tapahtumaprosessi on kolmivaiheinen ja se koostuu suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheesta. Tapahtuman teemat kytkeytyvät opintojaksosisältöihin terveyden edistämisestä sekä yksikön ja yhteisön hyvinvoinnin tukemisesta. Sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät osana teoriaopintojaan suunnittelemaan tapahtumaa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Opiskelijat saavat mahdollisuuden saavuttaa opetussuunnitelman mukaista ammatillista osaamista monipuolisella osallistavalla tavalla.

Sosiaali- ja terveysalalla korostuu moniammatillinen yhteistyö. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan opintojaksojensa teemojen pohjalta eri ammattiryhmien kesken yhteistä tapahtumaa ja samalla harjoittamaan tiimityöskentelytaitojaan. Näiden lisäksi opiskelijat kartuttavat osaamista tapahtuman järjestämisestä ja pääsevät soveltamaan opintojakson teoriatietoa käytäntöön.

Kuva 1. Tapahtuman järjestäminen moniammatillisessa yhteistyössä tukee osaamisen kehittymistä. (geralt 2018)

Hyvä oppimiskokemus tuo ammatillista itsevarmuutta

Tapahtuman järjestäminen yhteistyössä moniammatillisessa opiskelijaryhmässä luo yhteisöllisyyttä ja tukee opiskelijoiden osallisuuden kokemusta. Uusi oppimiskokemus voi osaltaan vaikuttaa positiivisesti opiskeluun liittyvään motivaatioon ja vahvistaa ammatillista itsevarmuutta onnistumisen kokemuksien kautta. (Airila ym. 2018, 3.) Tapahtumassa ja sen jälkeen tehtävän itsereflektion kautta opiskelijat voivat luoda uusia näkökulmia ja syventää ammatillista osaamistaan (Kassara 2017, 83).

Opintojaksojen opettajat tukevat opiskelijoita prosessin kaikissa vaiheissa ja osallistuvat työpajojen konkreettiseen toteuttamiseen. Työpajoissa opiskelijat toimivat aktiivisesti ja vastaavat käytännön toteutuksen organisoinnista samalla harjoitellen sote-alan keskeistä osaamista kohtaamisen taidoista. Tapahtuman jälkeen opettajana on mielenkiintoista saada kuulla opiskelijoiden kokemuksia oppimistilanteista sekä tapahtuman järjestämisestä ja toteuttamisesta.  

Kirjoittaja

Tiia Kangassalo toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Airila, A., Ågren, S. & Mantila-Savolainen, S. 2018. Opiskelijat mukaan! Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136561/Opiskelijat%20mukaan%21%20Vinkkej%c3%a4%20oppilaitostapahtumien%20j%c3%a4rjest%c3%a4miseen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

geralt. 2018. Altmann, G. Liiketoimintaa, idea, kasvu. Pixabay. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/liiketoimintaa-idea-kasvu-liikeidea-3189797/

Kassara, H. 2017. Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana. Akateeminen väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1841. Tampereen yliopisto. Tampere. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0601-4

Lahden Yliopistokampus. 2022. Veden armoilla -tapahtuma toi satoja lukiolaisia Niemen kampukselle. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.lahdenyliopistokampus.fi/veden-armoilla-tapahtuma-toi-satoja-lukiolaisia-niemen-kampukselle/