Muotoilusta elinvoimaa Etelä-Karjalaan

Vuosi 2024 Etelä-Karjalan seudulla käynnistyi 12.1. Boost your Business -tapahtumalla. LUT-yliopistolle kokoontui 300 yrittäjää ja elinvoimakehittäjää kuulemaan puheenvuoroja yrittäjiltä, yrittäjäjärjestöiltä ja kaupungilta, sekä verkostoitumaan uusien tuttavien kanssa (Wirma yrityspalvelut 2024). LAB Muotoiluinstituutin MuotoiluOK!-projekti oli paikan päällä tapaamassa osallistujia ja tekemässä pienimuotoista kyselyä aiheesta ”Mitä muotoilu tarkoittaa sinulle?”

Näkymä LUT-yliopiston luentosalista, jossa paljon ihmisiä seuraa esitystä.
Kuva 1. Täysi luentosali seurasi kiinnostuneena LUT yliopiston rehtorin Juha-Matti Saksan lennokasta esitystä Boost Your Business tapahtumassa. (Kuva: Anna Palokangas)

Tavoitteenamme on kevään 2024 aikana selvittää eteläkarjalaisten yritysten muotoiluosaamista, tuottaa katsaus alueen yritysten osaamistarpeisiin ja suunnitella askelmerkit muotoilun hyödyntämisen parantamiseksi alueen yrityksissä (LAB-ammattikorkeakoulu 2024). Keväällä 2024 haastattelemme yrityksiä, teemme kyselytutkimuksen muotoilun hyödyntämisen nykytilasta ja järjestämme tapahtumia, joissa yritykset saavat konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka muotoilua voi hyödyntää omassa liiketoiminnassa.  

Boost Your Business -tapahtumassa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta, että alueella nähdään muotoilun mahdollisuus elinvoiman kehittäjänä, mutta muotoilun hyödyntämiseen kaivataan tukea. Kyselyn tulokset heijastavat muotoilun moninaisuutta ja sen roolia eri konteksteissa. Vastauksista käy ilmi, että muotoilua ei koeta vain tuotteen tai visuaalisen ilmeen suunnitteluna, vaan sen nähdään vaikuttavan moniin liiketoiminnan osa-alueisiin. Yksikään vastaajista ei pidä muotoilua tarpeettomana tai täysin epämääräisenä asiana. 

Kuvassa Boost your business -tapahtumassa toteutetun ”mitä muotoilu tarkoittaa sinulle?” kyselyn tulokset pylväskaaviossa. Kuvion sisältö on tarkemmin avattu tekstissä.
Kuva 2. Boost Your Business -tapahtumassa Lappeenrannassa kysyimme osallistujilta ”Mitä muotoilu tarkoittaa sinulle?”. Vastaukset heijastelevat muotoilun moninaisuutta ja tärkeyttä. (Kuva: Sanna Apajalahti)

Tulosten mukaan 57 % vastaajista näkee muotoilun keskeisenä osana yrityksen tai organisaation tunnistettavuuden ja viestinnän rakentamista. Muotoilu ei siis ole pelkästään tuotteen pinta, vaan se liittyy oleellisesti yrityksen brändiin. Suunnitellut ja harkitut graafiset elementit, värit, fontit ja viestintä voivat tehdä yrityksestä erottuvan kilpailijoidensa joukossa.

Muotoilu palvelun ja toimivuuden ytimessä

Vastaajista 43 % piti muotoilua tärkeänä palvelun ulkonäön ja toimivuuden kannalta ja 43 % myös liitti muotoilun asiakas- ja käyttäjälähtöiseen palveluiden kehittämiseen. 38 % näkee muotoilun tärkeänä osana fyysisen tai digitaalisen tuotteen suunnittelua. Tämä korostaa muotoilun roolia käyttäjä- ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Kun tuote tai palvelu on houkutteleva ja helppokäyttöinen, se voi erottua kilpailijoistaan ja tarjota mieleenpainuvan käyttäjäkokemuksen. Vastaajista 24 % ajatteli myös muotoilun olevan tilojen suunnittelua. 

Muotoilulla voi olla merkittävä rooli tuotteen tai palvelun elinkaaren eri vaiheissa. Kevään aikana selvitämme, miten laajasti ja missä vaiheessa elinkaarta muotoilua tällä hetkellä hyödynnetään eteläkarjalaisissa yrityksissä. 

Muotoilu osana strategiaa

Vaikka moni näkee muotoilun tärkeänä tuotteen tai palvelun yksittäisenä osa-alueena, 33 % vastaajista myös korosti muotoilun olevan olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä. Lähes viidennes vastaajista painotti myös muotoilun tuomia kustannussäästöjä. Muotoilu voi parhaillaan toimia liiketoiminnan moottorina, erityisesti kun se on osa yrityksen pitkän aikavälin strategiaa. 

Kyselytulokset heijastavat muotoilun moninaisuutta ja sen laajaa vaikutusta eri osa-alueilla. Muotoilu ei ole vain yrityksen ilme ulospäin, vaan se voi olla ratkaiseva tekijä tuotekehityksessä, asiakaskokemuksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksille, jotka ymmärtävät muotoilun mahdollisuudet ja monipuolisuuden, avautuu mahdollisuus luoda vahva brändi, erottuva asiakaskokemus ja kilpailuetua. 

Kirjoittajat

Sanna Apajalahti työskentelee TKI-asiantuntijana ja MuotoiluOK!-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa.

Anna Palokangas työskentelee TKI-asiantuntijana ja MuotoiluOK!-hankkeen asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2024. MuotoiluOK! -hanke. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/muotoiluok-esiselvitys-etela-karjalan-yritysten-muotoiluosaamisen-kehittamiseksi

Wirma yrityspalvelut. 2024. Tammikuun 2024 ajankohtaiset uutiskirje. Sähköposti 18.1.2024.