Tarina menestyksestä moninaisuuden työyhteisössä

Työelämä on verkosto, jossa yksilöiden menestys kietoutuu yhteen työllistymisen, moninaisuuden ja vahvan työyhteisön kanssa. Suomen monimuotoisuus on kasvussa, ja tämä rikkaus näkyy erityisesti työelämässä. (Timonen ym. 2015.)

LAB-ammattikorkeakoulussa syvennettiin yhteistä ymmärrystä moninaisuuden rakentamisessa työyhteisössä Suomessa Dive to Diversity -tapahtuman kautta, joka kokoaa yhteen kotoutumisen, koulutuksen ja työllisyyden ammattilaiset. Tapahtuman keskiössä on yksittäisen tarinan voima (LAB 2023a). Alla Aloshkina avaa omaa tarinaansa työpolustansa Suomessa. Alla on saapunut Ukrainasta Suomeen sodan alkuvaiheessa, ja hän on Lahden OSKE LAB- ja Razom-hankkeiden (LAB 2023b; LAB 2023c) asiakas. Hankkeet osallistuvat Dive to Diversityn järjestämiseen.

Joustava työaika mahdollisti suomen opinnot

Allalla on sosiaalipedagogiikan, psykologian ja oppilaitoksen johtamisen maisterin tutkinto Ukrainasta, missä hän työskenteli Ukrainan kulttuurin opettajana, pedagogisena järjestäjänä ja psykologina.

Saapuminen Suomeen ei ollut ilman haasteita, kielimuuri ja kulttuuriset erot toivat omat haasteet. Kuitenkin hyvät kommunikointi- ja sosiaaliset taidot auttoivat luomaan kontakteja ja löytämään henkilöstöpalvelujen avulla työtä. Alkaessaan työskennellä viikonloppuisin Alla osoitti ahkeruutta ja kykyä oppia uutta, ja vuoden kuluttua hän oli saanut vakituisen työsuhteen. Kun TE-toimistolta tuli kutsun suomen kielen kursseille, työnantaja tuki hänen opiskeluaan joustavalla työajalla, mikä kuvastaa työnantajan ymmärrystä työntekijöiden koulutus- ja kehittämistarpeista.

Hymyjä ja tervehdyksiä työpaikalle

Ilman suomen kielen taitoa kommunikointi työyhteisössä oli rajoittunutta, ja ukrainalaiset viestivät vain keskenään. Ajan myötä kielitaidon kehittyessä myös vuorovaikutus muiden kollegoiden kanssa lisääntyi. Ukrainalaiset ovat tottuneet tervehtimään aktiivisesti hieman vieraampiakin ihmisiä; tämä tapa tuotiin omaan työyhteisöön, mikä loi ystävällistä ilmapiiriä (Aloshkina 2023).

Heti muutettuaan Suomeen Alla alkoi opiskella suomen kieltä, osallistua aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja tuoda Ukrainan kulttuuria esille erilaisten tapahtumien kautta. Alla ei pysähdy siihen, hänen unelmansa on työskennellä sosiaalityöntekijänä Suomessa. Vaikka hänellä on koulutus ja kokemus, hän ymmärtää, että hänen pitää vielä pätevöityä ja kouluttautua; hän suunnitteleekin hakevansa LABin sosionomiopintoihin jo ensi vuonna.

Kuva 1. Moninaisuuden arvostaminen tuo monenlaista hyvää mihin tahansa työyhteisöön. (juandisalinas 2018)

Saapuminen vieraaseen maahan on aina täynnä haasteita, mutta Allan tarina osoittaa, miten positiivinen asenne, ahkeruus ja halu oppia voivat avata ovia työllistymisen polulle. Alla jakaa päivänsä määrätietoisesti opiskelun, työn ja vapaaehtoistoiminnan kesken. Näin hän astuu varmoin askelin kohti omia tavoitteitaan.

Allan tarina voi rohkaista muita maahanmuuttaneita näkemään mahdollisuudet vaikeuksissa ja motivoitumaan omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkia työyhteisöjä voi inspiroida moninaisuuden arvostaminen ja sen tuoma jatkuva kehitys.

Kirjoittaja

Iuliia Polyanovska toimii projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä ja asiantuntijana OSKE LAB -hankkeessa (LAB 2023b).

Lähteet

Aloshkina, A. 2023. Hanketoiminnan osallistuja. Haastattelu.

juandisalinas. 2018. Salinas, J.D. Suvaitsevaisuus, monimuotoisuutta. Pixabay. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/suvaitsevaisuus-monimuotoisuutta-3824208/

LAB. 2023a. Dive to Diversity -tapahtuma kotoutumisen, koulutuksen ja työllisyyden ammattilaisille. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/dive-to-diversity

LAB. 2023b. Lahden OSKE LAB. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab

LAB. 2023c. Razom-Yhdessä-Together. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/razom-yhdessa-together

Timonen, L., Mäkelä, J. & Raivio, A. M. 2015. Moninaisuus on hyvän työyhteisönominaisuus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 213.  Jyväskylä: Juvenes Print. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103091/JAMKJULKAISUJA2132015_web.pdf?sequence=1