Muistilista ennakoinnin ja muotoiluajattelun hyödyntämiseksi pk-yritysten tuotekehitysprosessissa

Kuvituskuva: oivallus prosessin ytimessä
Kuva 1. Tuotekehitysprosessin ytimessä on aina oivallus (Kuva: Lappattaranan 2022)

Elokuussa 2021 startannut EKY-hanke pureutui kehittämään päijäthämäläisten pk-yritysten kehitystoimintaa tekemällä tutuksi niin erilaisia ennakointimenetelmiä kuin muotoiluajattelunkin keinoja. Hankkeen aikana kävi selväksi, että jo pelkästään käsitteet Ennakointi ja Muotoiluajattelu ovat vieraita ja muutoinkin hankalia.

Siispä aloitetaan käsitemäärittelyillä. Ennakointi on järjestelmällistä ja tietoisesti tapahtuvaa tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelua. Ennakointi nähdään ”tulevaisuustiedon tuottamisena, oppimisprosessina, yhteisten tulevaisuuksien hahmottamisena tai päätöksentekoa alustavana ja tukevana prosessina”. (Sitra 2019)

Muotoiluajattelu puolestaan on ihmiskeskeinen lähestymistapa luoda innovaatioita. Se perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja nopeaan ideoiden luomiseen ja prototypointiin, jotka lähtökohtaisesti muuttavat tapaa kehittää tuotteita, palveluita, prosesseja ja organisaatioita. Muotoiluajattelu yhdistää inhimillisen näkökulman, teknologian mahdollisuudet sekä liiketoiminnalliset menestyksen vaatimukset. (Brown 2008) 

Opit EKY-hankkeesta

Käytännössä ennakointi ja muotoiluajattelu mahdollistavat innovatiivisen ja tulevaisuussuuntautuneen tuotekehitysprosessin, jonka avulla yritys kuin yritys varmistaa elinkelpoisuutensa muuttuvassa maailmassa. EKY-hanke osoitti, että noudattamalla seuraavaa muistilistaa, voidaan todennäköisimmin saada aikaan menestyksekäs tuotekehitysprosessi. 

Muistilista tuotekehitysprosessin tueksi
Kuva 2. EKY-hankkeessa laadittu muistilista tuotekehitysprosessin tueksi (Kuva: Katariina Mäenpää)
  1. Monialainen tiimityö: Haastetta tarkastellaan eri taustaisten henkilöiden erilaisista näkökulmista käyttäen luovaa ideointia ja käyttäjäkeskeistä suunnittelua prosessin alkuvaiheista lähtien.
  2. Käyttäjäkeskeisyys ja asiakasymmärrys: Käyttäjän tarpeiden ymmärrys korostuu ja tuottaa relevantteja ratkaisuja. Ennakointi varmistaa, että ratkaisu vastaa todellisia tarpeita myös tulevaisuudessa.
  3. Prototyyppien ja kokeilujen käyttö: Prototypointi ja nopeat kokeilut paljastavat ratkaisun toimivuuden. Ennakointi auttaa tunnistamaan mahdollisia skenaarioita ja tulevaisuuden trendejä, joita voidaan testata prototyypeissä.
  4. Jatkuva oppiminen: Tiimi päivittää säännöllisesti tietojaan markkinoista ja asiakastarpeista sekä hyödyntää skenaariotyöpajoja ja tulevaisuuskuvia luomaan strategioita, jotka varmistavat yrityksen elinvoimaisuuden.
  5. Osallistava innovointi: Muotoiluajattelu korostaa osallistavan innovoinnin merkitystä, ja ennakointi auttaa tunnistamaan sidosryhmiä ja yhteisöjä, joiden kanssa tehdä tiivistä yhteistyötä.

Yhdistämällä muotoiluajattelu ja ennakointi tiiviisti pk-yrityksen tuotekehitysprosessiin voidaan varmistaa, että innovaatiot ovat sekä käyttäjäkeskeisiä että valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, jolloin ne todennäköisesti voivat osoittautua myös taloudellisesti elinkelpoisiksi.

Kirjoittaja

Katariina Mäenpää toimi Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä – EKY -hankkeen projektipäällikkönä 2022–2023. Hän työskentelee TKI-asiantuntijana LAB Muotoiluinstituutissa. 

Lähteet

Brown, T. 2008. Design Thinking. Harvard Business Review 86(6): 84–92.

Sitra. 2019. Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/nakokulmia-ja-lahestymistapoja-tulevaisuustyon-ja-ennakoinnin-arviointiin/

Kuva 1. Thanakorn Lappattaranan. 2022. Kuvituskuva. iStockPhoto. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://www.istockphoto.com/fi/valokuva/mies-jolla-on-lamppu-liiketoiminnan-keksint%C3%B6innovaatiokonsepti-luovuudesta-uudet-gm1423604921-468557540