Tarjolla kansainvälistä kieli- ja kulttuuriosaamista

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on monenlaista kieli-, kulttuuri- ja liiketoimintaosaamista, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin niin ammattikorkeakoulun kuin yritysten näkökulmasta. Ja suomalainen työelämä kiittää! 

A group of people sitting around a table

Description automatically generated with medium confidence
Kuva 1. Suomi tarvitsee kansainvälisiä opiskelijoita. (StartUpStockPhotos 2015 / CC0)

Suomeen työllistyminen kaiken a ja o 

STTK ja Arene ovat esittäneet, että korkeakouluihin tulisi rekrytoida huomattavasti nykyistä enemmän kansainvälisiä opiskelijoita. Tällä hetkellä suomalaisista korkeakouluista valmistuu noin 5 000 kansainvälistä korkeakouluopiskelijaa vuosittain. Heitä tarvittaisiin neljä kertaa enemmän. Olennaista on, että valmistuneet opiskelijat myös työllistyvät Suomeen. Sillä pystyttäisiin jatkossa vastaamaan Suomen osaajapulaan. (Arene 2020.) 

Ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista 60–70 % asuu Suomessa kolme vuotta valmistumisensa jälkeen (Mathies & Karhunen 2019, 71–72). Valmistuneiden työllistymisessä on edelleen haasteita, mutta korkeakoulut pyrkivät tukemaan työllistymistä jo opiskeluaikana tarjoamalla työelämäpalveluita ja kansainvälisille opiskelijoille sopivia harjoittelupaikkoja. Arenen puheenjohtaja, rehtori Vidgrén korostaa, että kaikki kontaktit yrityksiin edistävät työllistymistä. Yrityksiä ja muita työnantajia tarvitaan opiskelijoiden kumppaneiksi ja mentoreiksi koko opintojen ajan. (Arene 2020.) 

Apua ja lisäkäsiä arkisiin työtilanteisiin 

Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi erilaisiin projekteihin ja tehtäviin sisältää huomattavaa potentiaalia niille yrityksille, jotka ovat suunnittelemassa tai aloittamassa kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisiä asioita tulee myös usein eteen, vaikka yritys toimisi puhtaasti kotimarkkinoilla. Työntekijät liikkuvat globaalisti ja kansainväliset kontaktit ovat monella alalla arkipäivää. 

Käytännössä yritykset ja opiskelijat voivat kohdata monin tavoin: opintoihin liittyvien projektien, harjoitustöiden, tapahtumien ja yritysvierailujen yhteydessä, työharjoittelun merkeissä tai opinnäytetyövaiheessa. Tiedossa on, että kansainväliset opiskelijat ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja erilaisista Lahti Venture Program -tyyppisistä kilpailuista ja ohjelmista, joiden yhteydessä on mahdollista verkostoitua yritysten kanssa. LAB-ammattikorkeakoulussa kansainväliset opiskelijat tavoittaa yrityksille@lab.fi -palvelun kautta.   

Juuri päättyneessä Business Culture Agents -hankkeessa luotiin LAB-ammattikorkeakouluun kieli- ja kulttuurivälittämisen palvelu, jossa opiskelijat avustavat Lahden alueen yrityksiä erityisesti kielitaitoa ja kulttuurien välistä viestintää edellyttävissä tilanteissa. Uudella palvelulla edistetään niin yritysten kansainvälistä toimintaa kuin kotikansainvälistymistä. 

Aiheeseen voit tutustua LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöistä Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen monikulttuurisessa työympäristössä (Pitko & Verguiles 2019) ja Opportunities of a multi-cultural hr team to improve the recruiting process in an international organization (Tronina 2020). 

Kirjoittaja 

Sari Suominen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa. Hän oli Business Culture Agents -hankkeessa asiantuntijana sekä ohjasi Pitkon ja Verguilesin (2019) ja Troninan (2020) opinnäytetyöt.  

Lähteet 

Arene. 2020. STTK ja Arene: Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä opiskelijoita. [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa: http://www.arene.fi/ajankohtaista/sttk-ja-arene-suomi-tarvitsee-lisaa-kansainvalisia-opiskelijoita/ 

Mathies, C. & Karhunen, H. 2019. Suomeen valmistumisen jälkeen jääneet tutkinto-opiskelijat tilastojen valossa. Teoksessa: Kazi, V., Alitolppa-Niitamo, A. & Kaihovaara, A. (toim.). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. 69-78. [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162005 

Pitko, A. & Verguiles, O. 2019. Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen monikulttuurisessa työympäristössä. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Kansainvälinen kauppa, Lahti. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/160517 

Tronina, M. 2020. Opportunities of a multi-cultural hr team to improve the recruiting process in an international organization. Bachelor’s thesis. LAB University of Applied Sciences, Program in International Business, Lahti. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/341332 

Linkit 

Lahti Venture Program. 2020. Lahti Venture Program vol. 4 starts in October. [Viitattu 20.2.2021]. Saatavissa: https://lahtiventureprogram.com/ 

Business Culture Agents. 2020. LAB University of Applied Sciences. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/BCA 

Kuvat 

Kuva 1. StartUpStockPhotos. 2015. Käynnistyksen-liiketoiminta-ihmiset-849804. Pixabay. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/k%C3%A4ynnistyksen-liiketoiminta-ihmiset-849804/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *