Älylääkekärry tehostamaan LABin lääkehoidollista osaamista

Lahden kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidollinen osaaminen vahvistuu ensi keväänä, kun LAB-ammattikorkeakoulu saa ensimmäisen älylääkekaappikärryn sairaanhoitajakoulutukseen. Älylääkekärry mahdollistaa nykyaikaisen lääkehoidon prosessin toteutumisen eri opintokokonaisuuksissa. Hankintaa tukee valtioneuvoksen 2020 raportti, jossa katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa vahvistetaan automaatiota, älykkäitä ratkaisuja sekä päätöksentekoa (STM 2020). Sairaanhoitajaopintojen aikana opiskelija pääsee vahvistamaan näitä osa-alueita lääkehoidon osaamisessaan. Vahvistus tapahtuu perehtymällä lääketeknologian käyttöön simulaatiotilanteissa.  

Älylääkekaapit ovat yksikköjen potilas- tai lääkehuoneisiin sijoitettuja lääkkeiden säilytysjärjestelmiä. Näitä ohjaavat automaatio, käyttäjähallinnat sekä viivakooditunnistus (Metsämuuronen ym. 2018). Kansainvälisesti älylääkekaapit vakiinnuttivat asemansa jo vuosituhannen vaihteessa, mutta Suomeen ensimmäiset kaapit rantautuivat vuonna 2009 (Metsämuuronen ym. 2019).

Tällä hetkellä älylääkekaappeja on kaikilla hyvinvointialueilla, mutta ajantasaista, täsmällistä määrää ei ole saatavilla (Kilpinen 2022).

Kuva 1. Lääkehoidossa pyritään virheettömään ja katkeamattomaan prosessiin. (jarmoluk 2014)  

Käyttäjien kokemuksista on tehty paljon laadullista tutkimuksista. Yleensä käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä, eikä vanhaan lääkkeiden varastointi- ja prosessijärjestelmään haluta palata (Metsämuuronen ym. 2020).

Älylääkeautomaatio on aina kallis investointi koulutusorganisaatiolle. Miksi se kuitenkin kannattaa? Maailman terveysjärjestö toi jo vuonna 2017 esiin lääkepoikkeamia ehkäisevät suojaukset, joiden osana olivat varastoautomatiikka sekä älylääkekaapit. Raportissa painotetaan katkeamatonta lääkehoitoprosessia, jossa lääkkeet ovat yksittäin pakattuna älylääkekaapissa tai -kärryssä. (Schepel & Kuitunen 2020.) Tutkimusten mukaan älylääkekaapit tarjoavat ammattilaiselle nopean pääsyn lääkehoitoon, ja teknologia vähentää lääkevirheitä sekä parantaa apteekin- sekä hoitohenkilökunnan työn tehokkuutta. Näiden lisäksi älylääkekaappi tuo kustannustehokkuutta ja vähentää väärinkäyttöjä. (Metsämuuronen ym. 2020.)

Katso videolta, miten älylääkekaappi aktivoituu käyttöä varten. (Linkki 1)

Sairaanhoitajaopiskelija pääsee tutustumaan älylääkekaappeihin jo opintojen ensimmäisissä harjoitteluissa, ja koulutusorganisaatio voi ottaa huomioon lääkehoidon teknologiamahdollisuudet jo alkuopinnoista alkaen. LABin sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät hyödyntämään älylääkekärryä keväällä 2024 lääkehoidon simulaatioissa.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja opettaa lääkehoitoa sairaanhoitajaopiskelijoille.

Lähteet 

jarmoluk. 2014. Jarmoluk, M. Lääkkeitä, tabletit. Pixabay. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/l%C3%A4%C3%A4kkeit%C3%A4-tabletit-l%C3%A4%C3%A4ke-parantaa-257336/

Kilpinen, F. 2022. Älylääkekaapin tuomat hyödyt lääkehoitoprosessiin. LAB Focus. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/alylaakekaapin-tuomat-hyodyt-laakehoitoprosessiin/

Metsämuuronen, R. 2019. Lääkehuollon automaatio yliopistollisessa sairaalassa.  Väitöskirja. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto.

Metsämuuronen, R., Kokki, H., Naaranlahti, T., Kurttila, M. & Heikkilä, R. 2020. Nurses´ perceptions of automated dispensing cabinets – an observational study and an online survey. BMC Nursing 19, 27. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1186/s12912-020-00420-2

Metsämuuronen, R., Kurttila, M. & Naaranlahti, T. 2018. Automaation hyödyntäminen sairaaloiden lääkehuollossa  nyt ja tulevaisuudessa: Dosis 34: 32–42, 2018. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://dosis.fi/wp-content/uploads/2018/06/104-119_Dosis_2-2018_METS%C3%84MUURONEN_YM.pdf

Schepel, L. & Kuitunen, S. 2020. Lääkitysturvallisuus sairaalassa. Teema. Järkevä lääkehoito -katsaus. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15348.pdf

STM. 2020. Katkeamaton lääkehoito. Työryhmämuistio toimintamalleista sairaalassa. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020: 23. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162300/STM_2020_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linkit

Linkki 1. Kilpinen, F. 2023. Älylääkekaappi. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://echo360.org.uk/media/856da16c-e6ae-4eb8-b1bf-dac87ad1c09b/public