Filippiiniläiset sairaanhoitajat LAB-opissa

“Thank you for the great opportunity. We will make you proud someday!” oli filippiiniläisen sairaanhoitajan välipalaute muutama kuukausi Top up -koulutuksen aloituksesta. LAB-ammattikorkeakoulussa alkoi Top up -koulutus tammikuussa 2023, kun seitsemäntoista motivoitunutta filippiiniläistä sairaanhoitajaa saapui Lahden kampukselle.

Valmistuminen on vielä pitkän polun takana, mutta pätevöitymiskoulutus mahdollistaa ulkomaalaisen sairaanhoitajan integroinnin suomalaiseen terveydenhuoltoon, koulutukseen ja suomen kieleen tunnistaen aikaisemmin hankitun korkeakouluosaamisen. Tulokkaista monilla on monipuolinen sairaanhoitajan kliininen kokemus. Koulutuksen tavoitteena on integroida opiskelija suomalaiseen hoitotyön kulttuuriin sekä auttaa suomen kielen taidon kehittymisessä. Tähän mennessä opiskelijat ovat opiskelleet suomen kieltä, hoitotyön perusosaamista, kliinistä hoitotyötä ja lääkehoitoa. Opiskelu on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, ja suomen kielen tuki on näkynyt jokaisella opintojaksolla.

[Alt-teksti: yhdentoista henkilön ryhmä rakennuksen seinän edessä.]
Kuva 1. Motivoituneet filippiiniläiset sairaanhoitajaopiskelijat LABin Lahden kampuksella. (Kuva: Fanny Kilpinen)

Kielellinen integrointi

Tutkimusten mukaan kielen oppimisen ja muun oppimisen välillä on yhteys. Maahanmuuttajaopiskelijoiden kielellisessä integroinnissa on otettava huomioon pedagogiikan kehittäminen niin, että se tukee substanssiosaamista. (Rajander 2015.)

Kielen integrointi on otettu koulutuksessa huomioon muun muassa sanalistojen, käytännön ohjaustilanteiden harjoittelun sekä tärkeiden fraasien painotuksella. On todettu, että hoitotyön opettajan kielenohjaus on yhtä tärkeää kuin suomen kielen opettajan. Opettajat toimivat kielen oppijan tukijana sekä tulkkina, kommunikointivalmentajana ja teknisenä tukena. (Kukkohovi & Peuhkurinen 2020)

Top up -koulutus vastaa työelämän tarpeisiin

LAB-ammattikorkeakoulu haluaa vastata työelämän tarpeeseen kouluttamalla uusia hoitotyön ammattilaisia. Rehtori Turo Kilpeläinen on tuonut esiin juuri hoitotyön ammattilaisten osaajapulan Suomen työelämämarkkinoilla (Suomi 2023).

Jo vuonna 2021 asiantuntijat katsoivat, että kansainvälisen rekrytoinnin avulla noin 10 % työvoimasta voisi olla ulkomaalaista työvoimaa. Valtiovarainministeriö on esittänyt, että vuoteen 2023 mennessä Suomeen tarvitaan noin 20 000 uutta työntekijää (Sosiaali- ja terveysministeriö 2023). Maahanmuuttajien työllistymistä tavoitellaan myös kotoutumislakiuudistuksen kautta, jossa kielitaitoa ja osallisuutta opintoihin ja yhteiskuntaan yritetään kehittää (Sinkkonen 2023).

Suomen kieli on haastava, ja sen oppiminen ottaa aikaa. On todettu, että työelämän vaatimia viestintätaitoja on vaikea oppia ilman ammatillisia konteksteja (Rajander 2015). Tämän vuoksi suomen kielen oppiminen on integroitu koko opintojen ja harjoittelujen ajaksi. LAB-ammattikorkeakoulu on ylpeästi yksi Suomen korkeakouluista, joka vastaa tähän koulutustarpeeseen sekä kielen integraatioon.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella ja opettaa Top up -koulutuksessa.

Lähteet

Kukkohovi, P. & Peuhkurinen, K. 2020. Joustava suomen kielen ohjaus ja integrointi täydennyskoulutukseen toi hyviä tuloksia. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut. ISSN 1798-2022. Viitattu 27.4.2023. Saatavissa https://www.oamk.fi/epooki/2020/joustava-suomen-kielen-ohjaus-ja-integrointi-taydennyskoulutukseen-toi-hyvia-tuloksia/#cite-text-0-2

Rajander, T. 2015. Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointi ammattikorkeakoulussa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201511122125.pdf

Sinkkonen, M. 2023. Kotoutumislain uudistus. Kotoutuminen.fi. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://kotoutuminen.fi/kotoutumislain-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2023. Tiekartta 2022–2027. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2023:8. Viitattu 1.5.2023. Saatavissa Tiekartta 2022–2027 – Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen (valtioneuvosto.fi)

Suomi, K. 2023. LAB-ammattikorkeakoulu suunnittelee koulutuksen viemistä Intiaan – Suomen akuutti työvoimapula kaipaa kansainvälistä apua. Yle.fi. Viitattu 28.4.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20028809