Tarkistuslista kestokatetroidun potilaan kotiuttamisen tueksi

Akuutti virtsaumpi hoidetaan yleensä laittamalla kestokatetri päivystyksessä ja potilas kotiutetaan katetrin kanssa (THL 2022). Varsinaiset virtsaummen syyn selvittelyt ja katetrista vieroittaminen tapahtuvat myöhemmin, joskus jatkohoitoon pääsy voi kestää useita viikkoja. On tärkeää, että kestokatetroitu potilas on hyvin ohjattu ja hänellä on riittävät välineet sekä taidot toimia katetrin kanssa kotona jatkohoitoa odottaessa.  (Nevalainen 2020.)

Systemaattinen tsekkaus vähentää virheitä

Tarkistuslistat ovat tutumpia leikkaussaleista, teho-osastoilta ja muilta ehdotonta tarkkuutta vaativista paikoista, mutta tarkistuslistat ovat todettu hyödyllisiksi myös kotiutustilanteissa. Listojen käytön on todettu vähentävän virheitä ja läheltä piti -tilanteita.

Pitkäkään työkokemus ja huolellisuus ei aina riitä, vaan unohduksia ja virheitä sattuu. Henkilökunnan paine, kiire, kotiasiat, vireystila ja moni muu asia vaikuttaa työntekoon ja unohdukset ovat inhimillisiä. (Blomgren & Pauniaho 2014). Tarkistuslistan käytöllä voidaan vähentää virheitä vähentämällä muistin varassa olevia asioita ja noudattamalla sovittuja rutiineja (Kinnunen & Helovuo 2019.) Tarkistuslistan avulla vähennetään virheitä harvoin toistuvissa tehtävissä, mutta myös unohdusten havaitsemiseksi rutiinityössä. Virheet vähenevät, kun ei tarvitse luottaa vain muistiin tai tarkkaavaisuuteen, joten on ammattimaista käyttää tarkistuslistaa joka kerta samalla tavalla, vaikka asiat osaisikin ulkoa. (Kinnunen & Helovuo 2019).

Kuva 1. Sekä harvoin toistuvat tehtävät että rutiinityöt – tarkistuslista tuo hyötyä molempiin. (jessica45 2017)

Näiden tutkimustietojen ja työyksikössä koetun perusteella toteutettiin kehittämistehtävänä tarkistuslista hoitohenkilökunnan käyttöön. Tavoitteena on auttaa potilaan selviytymistä kotona katetrin kanssa sekä se, että potilas saa tarvittavat välineet kotiin ja osaa niitä käyttää. Lisäksi tavoitteena on helpottaa hoitajan työtä kotiutusvaiheessa ja varmistaa, että kaikki tarvittavat asiat on potilaan kanssa käyty läpi. Tarkistuslistaan on koottu lyhyesti tärkeät muistettavat asiat virtsaumpipotilaan riittävän turvallisen kotiuttamisen tueksi.

Testikäytössä Peijaksen sairaalassa

Kehittämistyön tuloksena syntynyttä tarkistuslistaa testattiin Peijaksen sairaalaan urologian poliklinikalla ja päivystyksessä.  Muutamia palautteita tarkistuslistan tarpeellisuudesta saatiin kummastakin yksiköstä. Saatujen palautteiden perusteella tarkistuslista koettiin hyväksi;  listalle on tarvetta etenkin perehdytyksen tueksi tai jos edellisen potilaan ohjaamisesta on aikaa.

Lista koettiin helppolukuiseksi, ytimekkääksi ja selkeäksi. Jatkossa tarkistuslistaa voisi kehittää niin, että se saataisiin sähköiseen potilastietojärjestelmään kirjausalustaksi, jolloin se toimisi myös kirjaamisen tukena. Mukaan ehdotettiin myös linkkiä esimerkiksi Käypä hoito -suosituksiin, joista voisi tarvittaessa saada aiheesta lisätietoa.  

Kirjoittajat

Eini Paavola opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa Kliinisesti erikoistunut osaaja: uroterapia -koulutuksessa. Hän työskentelee HUS:ssa Peijaksen sairaalan urologian poliklinikalla. 

Marjut Lintunen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Blomberg, K. & Pauniaho, S-L. 2014. Terveydenhuollon tarkistuslistat. Potilasturvallisuuden perusteet/ parannusmahdollisuudet.

jessica45. 2017. Tarramuistilaput, muistiinpanoja. Pixabay. Viitattu 24.8.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tarramuistilaput-muistiinpanoja-2566916/

Kinnunen, M. & Helovuo, A. 2019. Potilasturvallisuuden varmistaminen. Sairaanhoitajan käsikirja.

Nevalainen, O. 2020. Päivystys- ja kiirevastaanotto. Yleislääketieteen perusteet. Viitattu 24.8.2022. Saatavissa rajoitetusti www.oppiportti.fi 

THL. 2022.  Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsittely. Viitattu 26.8.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/infektioiden-ehkaisy-eri-hoitotoimenpiteissa/virtsarakon-kestokatetrin-asettaminen-ja-kasittely