Hyvinvointiteknologiaa on tarjolla, käyttäjät tervetuloa

Digitalisaatio, järjestelmävaatimukset, etäyhteys, tekoäly… Sanat alkavat olla jo monelle tuttuja, kuitenkin ratkaisut ja tuotteet jäävät vielä monelle vieraaksi. Teknologia tulee nopeasti lisääntymään sosiaali- ja terveydenhuollossa, käyttöönottoa hidastavat osaamisen pelko, tietämättömyys, ehkä ennakkoluulotkin. Mitä asialle voisi tehdä? 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät, HIMSS22 European Health Conference ja Apuvälinemessut. Nämä kevään 2022 tapahtumat näyttivät, että tarjolla on runsaasti teknologiaa: valmiita sekä kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja. Tapahtumiin osallistui paljon digitalisaatiosta ja teknologian kehittämisestä kiinnostuneita sote- ja teknologia-alan ammattilaisia.

Miten tämä kiinnostus saataisiin näkymään vielä laajemmin sote-ammattilaisissa? Miten heidät saataisiin ottamaan teknologisia ratkaisuja rohkeammin käyttöönsä? Kyse voi olla siitä, että ratkaisuja ei tunneta eikä niistä löydy riittävästi tietoa. Pelkoa omasta osaamisesta tuodaan esiin, lisäksi kustannukset mietityttävät, on törmätty myös lainsäädännön ja lupa-asioiden haasteisiin. Eettiset kysymykset tuovat tähän vielä oman mausteensa niin ammattilaisten kuin asiakkaiden osalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010). 

Kuva 1. Hyvinvointiteknologiaan voi tutustua yhteistyöllä. (kiquebg 2019) 

Teknologian mahdollisuudet Etelä-Karjalan sote-yrityksille  

Etelä-Karjalan alueella teknologisten ratkaisujen käyttöönotto on ollut enemmän julkisen puolen hallussa, yksityisillä se on osittain hitaampaa syystä tai toisesta. LAB-ammattikorkeakoulun TUULI-hanke, Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon (LAB 2022) pyrkii auttamaan alueen yksityisiä sote-salan yrityksiä tässä tilanteessa. Tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta teknologian vaikutuksista liiketoimintaan sekä selvittää, voidaanko teknologian avulla vapauttaa enemmän aikaa asiakkaalle tai henkilöstölle. 

Yksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä on Fysioterapia Virike, jolla on hyviä kokemuksia fysioterapiapalvelujen kehittämisestä uusien digitaalisten ratkaisujen keinoin. Yrittäjän silmin teknologian käyttöönotto tuo ensisijaisesti mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla myös pienet yritykset voivat kasvattaa palveluvalikoimaansa ja tuoda lisäarvoa asiakkaille (Makkonen 2022). Yrityksiä kannustetaankin rohkeasti mukaan kokeiluihin sekä kehittämään omaa toimintaansa.

Tulevaisuuden teknologiaosaaminen 

Tulevaisuuden sote-alan ammattilaisten osaamisessa tulee näkymään teknologia ja digitalisaatio. Osaamisrakenne 2035 -julkaisun mukaisesti teknologiaosaamiseen tulee pyrkiä vaikuttamaan myönteisesti, ja digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen katsotaankin jo yleiseksi työelämätaidoksi. Vaikka asiakkaiden ja potilaiden hoitaminen on edelleen alan tärkein tehtävä, tulee kuitenkin varautua siihen, että asiakkaat tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa digitaalisten palveluiden käytössä. (Leveälahti ym. 2019, 71‒72.)

Osaamiseen on syytä kiinnittää huomiota, ja ammattilaiset tarvitsevat siinä tukea ja apua.  LAB-ammattikorkeakoulu pyrkii osaltaan vaikuttamaan muun muassa hankeyhteistyöllä teknologiaosaamiseen ja käyttöönoton helpottamiseen sekä ennakkoluulojen muokkaamiseen.  

Kirjoittaja

Marja Timperi toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä TKI-asiantuntijana KOHOTE- ja TUULI-hankkeissa. 

Lähteet 

kiquebg. 2019. Tekniikkaa, kädet, sopimus. Pixabay. Viitattu 24.8.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tekniikkaa-k%c3%a4det-sopimus-okei-4256272/ 

LAB. 2022. TUULI.  Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon. Hanke. Viitattu 24.8.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/teknologian-avulla-uutta-liiketoimintaa-kotihoitoon

Leveälahti, S., Nieminen, J., Nyyssölä, K., Suominen, V. & Kotipelto, S. (toim.) 2019. Osaamisrakenne 2035. Alakohtaiset tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuksen 
kehittämishaasteet – Osaamisen ennakointifoorumin ennakointituloksia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:14. Viitattu 24.8.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisrakenne_2035.pdf

Makkonen, J. 2022. Fysioterapeutti. Fysioterapia Virike. Sähköpostihaastattelu 6.6.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. ETENE-julkaisuja 30. Viitattu 10.6.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69925/URN_ISBN_978-952-00-3081-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y