Tavoitteena tasalaatuinen potilasohjaus IBD-potilaalle

Tulehdukselliset suolistosairaudet, joihin kuuluu Crohnin tauti sekä haavainen paksunsuolentulehdus, ovat kroonisia pitkäaikaissairauksia, joita diagnosoidaan koko ajan enemmän. (IBD ja muut suolistosairaudet ry 2023). Kokemuksen mukaan juuri sairastunut IBD-potilas tarvitsee tukea ja ohjausta sairauden alkuvaiheessa. Diagnoosin saaminen saattaa tulla yllätyksenä, joskin diagnoosi voi olla myös helpotus. Ohjauksen tulisi olla tarpeeksi kattavaa ja sisältää sairaudelle ominaiset asiat potilaalle ymmärrettävässä muodossa.

Potilasturvallisuuden parantamiseksi luotiin IBD-potilaan kirjallinen ohjausmateriaali, jota voidaan hyödyntää Pohjanmaan hyvinvointialueen Vaasan keskussairaalan sisätautien poliklinikalla sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Nivalan akuuttiosastolla. Ohjausmateriaalin tavoitteena oli edistää ohjauksen tasavertaisuutta sekä ehkäistä unohduksia ohjaustilanteessa. Potilaan asemasta ja oikeuksista käsittelevän lain (785/1992) mukaan potilaalle on annettava tietoa hänen terveydestään, hoidon merkityksestä ja eri vaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista potilaalle ymmärrettävällä tavalla. Ohjauksen tulisi myös olla tasalaatuista kaikille.

Kaikille sopivaa kirjallista tukea

Potilasohjaus on silloin parhaimmillaan, kun se on potilaslähtöistä ja potilas osallistuu myös aktiivisesti ohjaustilanteeseen. Ohjausta suunnitellessa ja toteutettaessa tulee hoitohenkilökunnan huomioida potilaan taustatekijät, sillä ne vaikuttavat potilasohjauksen laatuun. (Kääriäinen 2007) Erityisesti akuuttiosastolle potilaan kotiutumisen yhteydessä annettavaan ohjaukseen pyrittiin kirjallisten ohjeiden avulla luomaan tasalaatuisuutta.

Tarkistuslistaa kehittäessä pyrittiin ottamaan huomioon listan helppolukuisuus ja sisällön kattavuus. Tarkistuslistan tulisi olla mahdollisimman helposti luettava ja yksinkertainen; listaa pitää pystyä tulkitsemaan ja käyttämään yhtä lailla tuoreen työntekijän kuin kokeneemman ammattilaisen (Nyberg 2020).

Kuva 1. Valmis IBD-potilaan ohje käytössä Nivalan akuuttiosastolla. (Kuva: Katja Jyrkkä)

Keväällä 2023 julkaistu kirjallinen muistilista ja potilasohje otettiin käyttöön IBD-potilaan ensiohjaukseen Vaasan keskussairaalan sisätautien poliklinikalla sekä Nivalan akuuttiosastolla.

Käytännöllisyydestä ja kattavuudesta kiitosta

Kirjallisten tuotosten toimivuutta testattiin kesän 2023 aikana. Palaute kerättiin sekä suullisesti että kirjallisesti Google Forms -palautelomakkeen avulla. Palautteesta nousi esiin, että muistilistan ja kirjallisen ohjeen sisällöt tukivat ohjauksen antajaa muistamaan tärkeimmät asiat, jolloin ohjauksesta saatiin tasalaatuinen.

Kyselyyn vastanneet antoivat kiitosta ulkoasusta, käytännöllisyydestä ja sisällön kattavuudesta. Vapaassa palautteessa toivottiin, että tuotos käännettäisiin myös ruotsiksi. Myös mainittiin, että ohjauksen tukena voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen esitteitä.

Kirjoittajat

Jenna Vähätalo työskentelee sairaanhoitajana ja IBD-hoitajana sisätautien poliklinikalla Pohjanmaan hyvinvointialueella ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksessa-

Katja Jyrkkä työskentelee sairaanhoitajana, avannehoitajana Nivalan akuuttiosastolla, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Fanny Kilpinen on hoitotyön lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

IBD ja muut suolistosairaudet ry. 2023. Suolistosairaudet. Viitattu 4.9.2023. Saatavissa https://ibd.fi/tietoa-sairauksista/

Kääriäinen, M. 2007. Potilasohjauksen laatu: Hypoteettisen mallin kehittäminen. Oulu: Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Viitattu 21.8.2023. Saatavissa http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514284984.pdf

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. Finlex. Viitattu 21.8.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Nyberg, T. 2020. Tarkistuslistat – uhka ja madollisuus. Finnanest. 2020:53 (5), 415–419.  Viitattu 21.8.2023. Saatavissa http://www.finnanest.fi/files/nyberg_tarkistuslistat.pdf