Tekniset kyvyt IT-toimittajan kivijalka

IT-toimittajan tarvitsemat kyvyt ovat nykyään moninaiset. Merkittävintä lisäarvoa tuottavat kyvyt eivät enää tänä päivänä liity teknisiin taitoihin, vaan erityisesti kykyyn toimia pitkäaikaisissa kumppanuuksissa sekä kykyyn vastata asiakkaiden tarpeisiin IT-ratkaisun tuotantoprosessin aikana (Sore 2022). Tämä johtuu siitä, että yritysasiakkaat pitävät IT-toimittajan teknisiä kykyjä itsestään selvinä, eivätkä he halua ostaa pelkkää teknologiaa, vaan asiantuntemusta liiketoimintansa kehittämiseen (Sore ym. 2017). Tekniset kyvyt ovat silti välttämättömyys, sillä ne luovat kivijalan koko IT-liiketoiminnalle. IT-osaajien rajallinen saatavuus muodostaa kuitenkin tänä päivänä esteitä IT-liiketoiminnan kasvulle.

Kuva 1. Tekniset kyvyt luovat IT-liiketoiminnan kivijalan, jolle voi rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia. (Zwiercan 2019)

Oikein yhdistellyt monenlaiset taidot

IT-toimittajien tulee siis olla teknisesti ajan hermolla, ja muiden kykyjensä ohella heillä tulee olla kyky hankkia jatkuvasti uutta teknistä osaamista, joka mahdollistaa asiakkaiden IT-ratkaisujen toteuttamisen ajantasaisia teknologioita hyödyntäen. IT-toimittajan teknisten kykyjen voidaan ajatella olevan joukko erilaisia teknisiä taitoja, joita yhdistämällä he kykenevät tuottamaan asiakkailleen laadukkaita ja käyttötarkoitukseensa sopivia IT-ratkaisuja. Tällaisille ratkaisuille on ominaista, että ne helpottavat asiaankuuluvien tehtävien suorittamista ja että ne toimivat oikein, turvallisesti ja sujuvasti. (esim. Gansser ym. 2021; Zhang ym. 2021; Tzavlopoulos ym. 2019.)

IT-toimittajalla on oltava moninaisia teknisiä valmiuksia kyetäkseen räätälöimään IT-ratkaisut jokaisen asiakkaan poikkeavaan kontekstiin ja tarpeeseen. Yksi keskeinen asia IT-ratkaisulle asetetun tavoitteen saavuttamisessa on käyttökokemus, ja siksi teknistä osaamista tulee kyetä valjastamaan mahdollisimman positiivisen käyttökokemuksen luomiseen. Käyttökokemus on vahvasti kontekstisidonnaista, ja täten joillakin IT-toimittajilla on tapana kerätä systemaattisesti asiakkailtaan kokemuksia tuottamiensa IT-ratkaisujen käytöstä.

Osaamisen hankinnan haaste

IT-toimittaja pyrkii hankkimaan tarvitsemiaan teknisiä taitoja joko omaa osaamistaan syventämällä ja laajentamalla tai ostamalla sitä talonsa ulkopuolelta. Uuden osaamisen koetaan olevan niin arvokasta, että toimittajat saattavat tulla IT-ratkaisun tuotantohinnassa alaspäin, jos pääsevät testaamaan uutta teknologiaa asiakasprojektissa ja siten hankkimaan itselleen uusia teknisiä valmiuksia.

Osaajien hankkiminen taloon on nykyään ongelmallista, sillä IT-ala kärsii tällä hetkellä työvoimapulasta. Kun IT-hyödyntäjäyritykset pyrkivät ottamaan käyttöönsä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan, on alan yritysten määrä kasvanut reilusti. Lisäksi uusia teknologioita ilmestyy markkinoille alati. Osaajien määrä ei kuitenkaan ole kasvanut samaa tahtia ja siten alalla on työvoimapulaa.

Paikkariippumaton työ helpottaa pulaa osaltaan, sillä osaajia voi pestata globaalisti. Kyseessä on kuitenkin kaksiteräinen miekka, sillä etevimpiä IT-osaajia myös houkutellaan globaalisti.

Kirjoittaja

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK -koulutuksessa. Lisäksi hän tekee LUT-yliopistossa väitöstutkimusta IT-toimittaja- ja IT-kuluttajayritysten kyvykkyyksien vaikutuksesta liiketoiminnan arvoon.

Lähteet

Gansser, O.A., Boßow-Thies, S. & Krol, B. 2021. Creating trust and commitment in B2B services. Industrial Marketing Management, 97, 274–285.

Sore, S. 2022. IT-toimittaja osana liiketoiminnan kehittämistä. LAB Focus. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/it-toimittaja-osana-liiketoiminnan-kehittamista/

Sore, S., Saunila, M. & Ukko, J. 2017. Digital Service Capabilities in B2B Value Creation. In proceedings of the 18th International CINet Conference. Potsdam, Germany, 10-12 September 2017. pp. 571–580.

Tzavlopoulos, Ι., Gotzamani, K., Andronikidis, A. & Vassiliadis, C. 2019. Determining the impact of e-commerce quality on customers’ perceived risk, satisfaction, value and loyalty. International Journal of Quality and Service Sciences, 11(4), 576–587.

Zhang, R., Jun, M. & Palacios, S. 2021. M-shopping service quality dimensions and their effects on customer trust and loyalty: an empirical study. International Journal of Quality & Reliability Management, (ahead-of-print).

Zwiercan, R. 2019. Programmer Code. Negative Space. Viitattu 22.10.2022. Saatavissa https://negativespace.co/programmer-code/