Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan

Yrityksillä on merkittävä rooli ympäristö- ja hyvinvointiongelmien ratkaisijana. EU-tasolla tehdään paljon yritysten vastuullisuutta edistävää ja velvoittavaa lainsäädäntötyötä, ja sidosryhmät, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät, odottavat yrityksiltä vastuullisia tekoja. Vastuullisuus- ja kestävyyskysymysten tuominen osaksi liiketoimintastrategiaa onkin osa yritysten ydintoimintaa tänä päivänä. (Ihalainen 2023; Lipponen 2022, 192.)      

Kuva 1. Vastuullisuustyö kytketään tiiviisti osaksi yrityksen strategiatyötä. (Mohamed Hassan 2018)

Yritysten vastuullisuus on kuitenkin verrattain uusi osaamisalue pk-yrityksissä, joten ne voivat tarvita monenlaista apua ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuushaasteiden ratkomiseen.

Vastuullisuusklinikat ja -verkostot yhteiskehittämisen alustana

Marraskuussa 2023 käynnistyneen VALVE ‒ Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan -hankkeen alkumetreillä ilmeni selkeä tarve vastuullisuusviestinnän osaamisen kasvattamiselle yritysten keskuudessa. On selvää, että tähän tarpeeseen halutaan tarttua.

Viestinnällä on huomattava rooli vastuullisuuden sisältöjen rakentamisessa (Bruun & Rydenfelt 2023, 115). Keskeistä siinä on avoin ja läpinäkyvä vastuullisuusteoista ja -suunnitelmista viestiminen. Vastuullisuusviestinnän myötä yritys sitoutuu puhumaan totuudenmukaisesti ja aidosti kestävän kehityksen strategiastaan ja tavoitteistaan (Sumuvuori 2022). Vastuullisuusviestinnän lisäksi VALVE-hankkeessa tullaan etsimään ratkaisuja myös moniin muihin yritysten vastuullisuushaasteisiin yhdessä LABin ja LUTin vastuullisuusasiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa pilotoitavalla Vastuullisuusklinikalla. (LAB 2023.)

Vastuullisuusverkoston rakentaminen käynnistyy Lappeenrannan Boost Your Business 2024 -tapahtumassa (Wirma 2023) tammikuussa, jolloin VALVE-hanke on mukana Lappeenrannan kaupungin yrityspalvelujen ja Greenreality Networkin (Greenreality 2023) esittelypisteellä.

Pk-yrityksiä pyydetään vastaamaan kyselyyn, jonka avulla selvitetään mitä yritykset haluavat oppia vastuullisuudesta. Vastausten perusteella halutaan rakentaa juuri eteläkarjalaisten yritysten ja yrittäjien tarpeisiin kohdennettu avoin verkkokurssi. Samalla yrityksiä kannustetaan tulemaan mukaan hankkeen toimintaan, tapahtumiin ja vastuullisuusverkostoon.

Vastuullisuusverkoston rakentaminen on luottamukseen perustuvaa yhteistyötä

Yritysten henkilöstön vastuullisuusosaamisen ja vastuullisten ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen voi olla pitkä oppimisprosessi, joten muutoksen mahdollistamiseen panostetaan aktiivisesti ja systemaattisesti koko kaksivuotisen hankkeen ajan.  

Vastuullisuusverkoston rakentamisen osalta on puolestaan hyvä pitää mielessä, että verkostotyön ytimessä on tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. Yhteistyö on mahdollista, kun toimijat tuntevat toisensa. Mitä avoimemmin tietoa ja osaamista jaetaan, niin sitä syvempi luottamus toimijoiden välillä vallitsee. Lisäksi tarvitaan myös sitoutumista, jonka mahdollistavat lupausten pitäminen ja hyvät yhdessä tekemisen käytännöt. (Järvensivu 2019.)

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, VTM, MBA, TKI-asiantuntija, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Bruun, L., & Rydenfelt, H. 2023. Vastuullisuusviestinnän paineet ja haasteet. Media & viestintä. Vol. 46 (1), 113–137. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://doi.org/10.23983/mv.128175

Greenreality. 2023. Mitä tarkoittaa Greenreality? Viitattu 28.12.2023. Saatavissa https://www.greenreality.fi/

Ihalainen, N. 2023. Lineaarisesta taloudesta kohti kokonaisvaltaista vastuullisuutta. LAB Pro. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lineaarisesta-taloudesta-kohti-kokonaisvaltaista-vastuullisuutta/

Järvensivu, T. 2019. Verkostojen johtaminen: Opi ja etene yhdessä. Helsinki: Books on Demand.

LAB. 2023. VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/valve-vastuullisuusosaamista-ja-verkostoja-etela-karjalaan

Lipponen, K. 2022. Yritysvastuun uudet muodot. Teoksessa: Halonen, T., Korhonen-Kurki, K., Niemelä, J. & Pietikäinen, J. (toim.). Kestävyyden avaimet: Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Helsinki: Gaudeamus. 192–193.

Mohamed Hassan. 2018. Vision, Mission, Values, Business. Pxhere. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://pxhere.com/en/photo/1444293

Sumuvuori, M. 2022. Miten yritys voi viestiä vastuullisuudestaan – Mitä on vastuullisuusviestintä?  Myynnin maailma. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://myynninmaailma.fi/asiantuntija-artikkelit/viestinta/miten-yritys-voi-viestia-vastuullisuudestaan-mita-on-vastuullisuusviestinta/

Wirma. 2023. Boost Your Business Lappeenranta 2024. Viitattu 28.12.2023. Saatavissa https://www.wirma.fi/etusivu/boost-your-business-lappeenranta-2024

.