Teknologia ikääntyneiden arjessa

Väestön ikärakenteen muutos lisää Kaasalaisen ja Neittaanmäen (2018) mukaan vanhuspalvelujen tarvetta ja kustannuksia, minkä vuoksi palveluja pyritään tehostamaan hyödyntämällä teknologiaa laajemmin. LAB-ammattikorkeakoulun AATOS-hankkeen tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia teknologian avulla asiakkaille ja heidän omaisilleen kotihoidon palveluissa. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja osaamista ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäviin kotihoidon palveluihin sekä lisätä asiakkaiden ja työntekijöiden autonomiaa. (Suikkanen 2019.)

Kuva 1. Ikääntyneet toivovat teknologialta helppokäyttöisyyttä (Kuva: Office 365 kuvapankki)

Ikääntyneiden teknologian käyttökokemukset

Hyvönen, Lautamäki, Nikku & Reimi (2021a) teknologia- ja innovaatio-opintojaksolla toteuttaman kehittämiskokeilutehtävän tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa ikäihmisten teknologiaosaamisesta ja teknologian käytöstä. Tiedonhankinta toteutettiin videohaastatteluina. Kuusi (6) 69—82-vuotiasta haastateltavaa arvioivat teknologiaosaamisensa asteikolla 1—10. He kertoivat, minkälaista teknologiaa heillä oli arjessaan käytössä, saivatko he apua teknisten laitteiden käyttöön ja miten he suhtautuivat teknologian hyödyntämiseen esimerkiksi vanhustenhoidossa.

Kehittämiskokeilun tulokset

Hyvönen ym. (2021b) kehittämiskokeilussa haastatellut ikääntyneet suhtautuvat teknologiaan melko myönteisesti, vaikkakin uusien asioiden oppiminen ei enää välttämättä houkuttele. Esille nousi myös epäily teknologian luotettavuudesta. Haastateltavat kokivat lisäksi laitteiden käyttöön ottamisen hankalaksi ja ohjeet vaikeaselkoisiksi. Suurin osa sai apua teknologian käyttöön omaisiltaan. Robotiikka tuntui ikääntyneistä vieraalta käsitteeltä. Haastateltavat olivat kuitenkin valmiita ottamaan palveluja käyttöönsä, jos niillä pystyttäisiin parantamaan elämänlaatua.

Kuva 2. Moni ikäihminen saa omaisilta apua teknologian käyttöön (Kuva: Office 365 kuvapankki)

Ikäihmiset mukaan kehittämiseen

Hyvönen ym. (2021b) kehittämiskokeilun haastattelujen perusteella ikääntyneiltä löytyy halukkuutta teknologian käyttämiseen. Teknologiaa kehitettäessä on myös löydettävä ratkaisuja, joilla ikäihmisiä innostetaan oppimaan uutta ja digituki turvataan niin, ettei se jää ainoastaan omaisten harteille. Huomiota tulee lisäksi kiinnittää uusien laitteiden käyttöönoton helpottamiseen esimerkiksi selkokielisten ohjeiden avulla.

Vanhimman sukupolven tottumattomuus käyttää uusinta teknologiaa herättää eettisiä kysymyksiä itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Eettinen arviointi eriarvoistumisen välttämiseksi tulisikin ottaa mukaan jo teknologian suunnitteluprosessiin. (Leikas 2008.)  Wessman ym. (2013) painottavat teknologian käyttämisen olevan lopulta oma valinta, eikä siihen voida pakottaa. Digitaalisten palvelujen ja hyvinvointiteknologian kehittämisen rinnalla tulisi säilyttää myös kasvokkaisia palveluja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kirjoittajat

Pia Hyvönen, Sonja Lautamäki, Jenni Nikku ja Paula Reimi ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Tarja Tolonen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja opettajana teknologia- ja innovaatio-osaaminen-opintojaksolla.

Lähteet

Hyvönen, P., Lautamäki, S., Nikku, J. & Reimi, P. 2021a. Kehittämiskokeilusuunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen-opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Hyvönen, P., Lautamäki, S., Nikku, J. & Reimi, P. 2021b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen opintojakson webinaari 12.5.2021. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Kaasalainen, K. & Neittaanmäki, P. 2018. Terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksia ikääntyneiden terveyden edistämisessä ja kustannusvaikuttavien palvelujen kehittämisessä. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja. Jyväskylän yliopisto. [Viitattu 17.5.2021.] Saatavissa: https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/terveys_ja_hyvinvointiteknologian_mahdollisuudet_verkkoversio.pdf

Leikas, J. 2008. Ikääntyvät, teknologia ja etiikka. Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja –suunnitteluun. VTT. Espoo. [Viitattu 17.5.2021.] Saatavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/workingpapers/2008/W110.pdf

Suikkanen, A. 2019. AATOS – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa. AATOS-hanke. Blogikirjoitus. [Viitattu 24.3.2021.] Saatavissa: https://aatoshanke.fi/aatos-ammattilainen-ja-asiakas-tulevaisuuden-sotessa/

Wessman, J., Erhola, K., Meriläinen-Porras, S., Pieper, R., Luoma, M-L. 2013. Ikääntynyt ja teknologia – Kokemuksiani teknologian käytöstä. KÄKÄTE-projekti. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Helsinki. [Viitattu 17.5.2021.] Saatavissa: file:///C:/Users/OMISTAJA/Downloads/2%20Ik%C3%A4%C3%A4ntynyt%20ja%20teknologia%20(1).pdf