Tiedolla johtamisen uusi aikakausi on alkanut

Tiedolla johtaminen on vahvasti sidoksissa digitalisaatioon ja big data -käsitteeseen. Tämän myötä tiedolla johtamisen mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti ja big datan avulla siirrytään uuteen aikakauteen. Tietoa on enemmän kuin koskaan ja sitä tuotetaan koko ajan lisää. Tutkimuksen mukaan big datan käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa keskeinen menestystekijä yrityksille ja yritysten tulisi panostaa siihen saavuttaakseen kilpailuetua. (McKinsey 2011.)

Harvard Business Review Analytic Services (2012) on toteuttanut vuonna 2012 laajan tutkimuksen, johon vastasi globaalisti 646 johtajaa. Tutkimuksessa selvisi, että yritykset, jotka käyttivät ja jakoivat dataa avoimesti yrityksen sisällä, olivat nopeuttaneet sen avulla päätöksentekoa ja vähentäneet riskejä, myös yrityksen taloudellinen suorituskyky sekä tuottavuus olivat parantuneet. Tuolloin kuitenkin vain 11 % oli aloittanut business intelligence -työkalujen ja analyysien käytön päätöksenteon apuna. Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa raportit ja tiedolla johtaminen eivät ole enää vain yrityksen johdon asia. Helppokäyttöiset BI -työkalut mahdollistavat tiedon jakamisen läpi koko organisaation. Huovisen opinnäytetyön (2022) kohdeyrityksessä tietoa on jaettu monipuolisesti isännöitsijän työtä tekevillä työntekijöille. Jaetun tiedon avulla heillä on mahdollisuus johtaa omaa työskentelyään, tietoon perustuen.

Kuva 1. Digitalisoituva maailma tuottaa jatkuvasti uutta dataa, jota kutsutaan big dataksi. (geralt 2018)

Dataorientoitunut ja datalukutaitoinen yritys pärjää

Big datasta jalostettua ja visualisoitua informaatiota voidaan käyttää yrityksissä päätöksenteon apuna. BI-työkalujen avulla voidaan ennustaa muutoksia toimintaympäristössä. Big data ja BI-työkalut eivät kuitenkaan yksinään ratkaise yritysten ongelmia. Tuottavaan ja tehokkaaseen päätöksentekoon tarvitaan myös avoin ja dataorientoitunut organisaatiokulttuuri sekä tarpeeksi ketterä yritystoiminta (Huovinen 2022).

Dataorientoitunut organisaatiokulttuuri kannustaa henkilökuntaa käyttämään raportteja työn organisoinnissa ja työn tiedolla johtamisessa. Yrityksen tulee myös varmistaa, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja datalukutaito. (Sirkiä 2020, 64–65; White 2019, 9.)

Kuva 2. Big data on hyödytöntä yritykselle, mikäli sitä ei osata analysoida, visualisoida ja hyödyntää päätöksenteossa. (905513, 2016)

Kaikkia luonnonvaroja säädellään, myös big dataa

Big data on uusi, ehtymätön luonnonvara, josta on tulossa yhä tärkeämpi yrityksen pääoma ja kilpailuetu. Nykyisin pyritään säästämään ja säätelemään olemassa olevia luonnonvaroja. Big data ei tee siinä poikkeusta. Suurin hyöty laitteiden (IoT), yritysten ja ihmisten tuottamasta datasta saadaan, kun sen kerääminen ja jakaminen on koordinoitua ja hallittua.

Euroopan komissio on laatinut datastrategian, jonka avulla pyritään luomaan Eurooppaan yhteneväiset käytännöt big dataan liittyen. Datastrategian avulla pyritään edistämään datavetoista ja oikeudenmukaista datataloutta. Helmikuussa 2022 julkaistun datasäädöksen odotetaan tuovan jopa 270 miljardin euron kasvun BKT:een vuoteen 2028 mennessä. (Euroopan komissio 2022.)

Kirjoittajat

Sasa Huovinen on opiskellut LAB-ammattikorkeakoulussa uudistavan johtamisen koulutuslinjalta tradenomiksi (YAMK).

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina.

Lähteet

905513. 2016. Analytics, business resources. Pixabay. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa  https://pixabay.com/vectors/analytics-business-resources-wordle-1368293/

Euroopan komissio. 2022. Datasäädös: Komissio ehdottaa toimenpiteitä oikeudenmukaisen ja innovatiivisen datatalouden edistämiseksi. Lehdistötiedote. Viitattu 2.3.2022. Saatavissa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1113

geralt. 2018. Altmann, G. Big data, internet, online. Pixabay. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/illustrations/data-big-data-internet-online-www-3808485/

Harvard Business Review Analytics Services. 2012. The Evolution of Decision Making: How Leading Organizations are adopting a Data-Driven Culture. Harvard Business School Publishing. Viitattu 23.7.2021. Saatavissa http://www.datascienceassn.org/sites/default/files/Evolution%20of%20Decision%20Making%20-%20How%20Leading%20Organizations%20Are%20Adopting%20a%20Data-Driven%20Culture.pdf

Huovinen, S. 2022. Big data ja business intelligence tiedolla johtamisen mahdollistajina isännöitsijän työssä. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma YAMK. Lahti: LAB ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205057434

McKinsey Global Institute. 2011. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. June 2011. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/big%20data%20the%20next%20frontier%20for%20innovation/mgi_big_data_full_report.pdf

Sirkiä, J. 2020. Leveraging digitalization opportunities to improve the business model. Lappeenranta: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. Viitattu 15.1.2022. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-560-6

White, A. 2019. Design a Data and Analytics Strategy. Advance your organization’s strategy by communicating the business value of data and analytics. Gartner. E-kirja. Viitattu 7.1.2022. Saatavissa https://www.gartner.com/en/publications/design-a-data-and-analytics-strategy