Tieto parantaa ilmastonmuutokseen varautumista

Hämeen ilmastoturva -hankkeessa selvitettiin vuoden 2022 aikana Hämeen maaseutua kohtaavia ilmastoriskejä ja luotiin paikkatietoaineistoja riskialueista (LAB 2023). Paikkatietoaineistot julkaistiin keväällä 2023 avoimiksi aineistoiksi. Päijät-Hämeen osalta aineistot julkaistiin Päijät-Hämeen liiton Arqgis-paikkatietoaineistopalvelussa ja Kanta-Hämeen osalta Hämeen ilmastovahti-palvelussa. Aineistot ovat Hämeen asukkaiden ja asiantuntijoiden tarkasteltavissa ja käytettävissä. Linkki Päijät-Hämeen paikkatietoaineistoihin. Linkki Kanta-Hämeen paikkatietoaineistoihin.

Paikkatietoaineistoista voi tarkastella lähiympäristön ilmastoriskejä

Ilmastonmuutoksen myötä erilaisten sään ääri-ilmiöiden arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan tai niiden esiintymisajankohta voi muuttua. Näitä ovat esimerkiksi lisääntyvät helle- ja kuivuusjaksot, lisääntyvät rankkasateet sekä tulvat. Sään ääriolosuhteista seuraavia riskejä ihmisille ja infrastruktuurille ovat esimerkiksi liikenneyhteyksien katkeaminen, omaisuusvahingot ja terveysriskit.

Hämeen ilmastoturva -hankkeessa paikkatietoaineistoihin koottiin tietoja seuraavista alueellisista ilmastoriskeistä: Puiden kaatumisriski, pitkän sähkökatkon riski, uimaveden hygieniariskit, kohonnut sinileväriski ja vesistötulvariskialueet. Paikkatietoaineistojen avulla asukkaat voivat tarkastella oman lähiympäristönsä riskejä, ja tehdä niiden perusteella tarkentavia havaintoja maastossa esim. kaatumisriskissä olevien puiden osalta.

Päijät-Hämeen kartta, jonka pohjoisosissa satunnaisia vaaleanvioletteja alueita mm. Heinolan, Asikkalan, Sysmän ja Hartolan alueella.
Kuva 1. Riskialueet pitkälle sähkökatkolle on esitetty vaaleanvioleteilla alueilla. (Päijät-Hämeen liitto 2023)

Kun asukkaat tietävät heidän lähiympäristönsä riskit, he voivat varautua ja ehkäistä vahinkojen syntymistä etukäteen esim. poistamalla kaatumisriskissä olevat puut tai varautumalla tulvaan tai pitkään sähkökatkoon. Ilmastoriskeihin varautumisen tueksi Hämeen ilmastoturva -hanke on julkaissut oppaan Sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseksi. Opas sisältää ohjeita riskien ennaltaehkäisemiseksi ja toimimiseksi riskitilanteissa. Opas on niin ikään avoimesti saatavilla verkossa (Tuominen&Ruponen 2023.) Linkki sähköiseen versioon sää- ja ilmastoriskeihin varautumisoppaasta

Sinikantinen ”Sää ja ilmastoriskeihin varautumisopas” sujahtaa vihreään postilaatikkoon.
Kuva 2: Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisoppaita on jaettu mm. kylä-alueille, jotka ovat olleet mukana ilmastoriskitarkasteluissa. Kuva: Oona Rouhiainen.

Ilmastonmuutos näkyy meillä ja maailmalla enenevissä määrin

Tänäkin keväänä olemme saaneet lukea uutisista voimakkaista sään ääri-ilmiöistä: Suomen Lapissa joet ovat tulvineet poikkeuksellisen voimakkaasti aiheuttaen rakennusten kastumista sekä liikenneyhteyksien katkeamista (Kuivas 2023). Italiassa on tänä keväänä koettu ensin pitkään jatkunutta kuivuutta, ja sen jälkeen erittäin voimakkaita rankkasateita. Nämä ovat johtaneet ensin veden säännöstelyyn, ja tulvimisen myötä tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa (Vehviläinen 2023). Uuden tiedon mukaan arvioidaan myös, että rottakannat saattavat lisääntyä Suomessa ilmastonmuutoksen ja talvien leudontumisen seurauksena (STT 2023).

Juurikin kuivuus, tulvat ja ilmaston yleinen lämpeneminen ovat ilmastonmuutoksen seurauksia, vaikkakaan yksittäisen sään ääri-ilmiön ja ilmastonmuutoksen syy-seuraussuhdetta ei voida todentaa. Varautumalla ja sopeutumalla muuttuvaan ilmastoon voidaan vähentää riskejä. Ennakoiminen tulee usein myös edullisemmaksi, kuin vahinkojen korjaaminen jälkikäteen.

Kirjoittanut

Kaisa Tuominen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja Hämeen ilmastoturva-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Kuivas, E. 2023. Lapin joet tulvivat – useita teitä poikki, vesi uhkaa jo rakennuksia. Yle. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20032570

LAB. 2023. Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla. Viitattu 14.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/h%C3%A4meen-ilmastoturva

Päijät-Hämeen liitto. 2023. Päijät-Hämeen ilmastoriskikartat. Sähkökatkoalueet. Storymaps. Viitattu 15.6.2023. Saatavissa https://storymaps.arcgis.com/stories/248045c770864c7186776d779829fa7c

STT. 2023. Ilmastonmuutos saattaa johtaa yhä suurempiin rottalaumoihin Suomessa. Yle. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20035103

Vehviläinen, J.  2023. Ensin Pohjois-Italiaa riivasi kuivuus, sitten tulivat tulvat – Italiassa nähdään äärisäitä, joista ilmastotutkijat ovat varoitelleet. Yle. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20032852

Linkit

Linkki 1. Päijät-Hämeen liitto. 2023. Päijät-Hämeen ilmastoriskikartat. Storymaps. Viitattu 5.6.2023. Saatavilla  https://storymaps.arcgis.com/stories/248045c770864c7186776d779829fa7c

Linkki 2. Hämeen liitto. 2023. Tietoa riskikartoista. Hämeen ilmastovahti. Viitattu 5.6.2023. Saatavilla https://hameenilmastovahti.fi/riskikartat/tietoa

Linkki 3. Tuominen, K. & Ruponen, J. 2023. Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.6.2023. Saatavilla https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-447-9

Linkki 4. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla. Viitatti 14.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/h%C3%A4meen-ilmastoturva