Tietoisempia alavalintoja -työpajassa opittiin sukupuolen ja omien vahvuuksien vaikutuksesta alavalintaan

Suomessa koulutusalat ovat sukupuolittuneempia kuin EU:ssa keskimäärin (EIGE 2020). LAB-ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finlandin Roolipeli-hankkeessa (LAB 2021) puretaan alavalintojen sukupuolittumista kouluttamalla nuorten parissa toimivia opettajia ja ohjaajia. Hankkeen järjestämässä Tietoisempia alavalintoja -etätyöpajassa nuorisotyön ammattilaiset saivat tietoa sukupuolisegregaatiosta sekä käytännön harjoitteita segregaation purkamiseen. 

Työpajaan osallistui kymmenen nuorisoalan ammattilaista sekä Roolipeli-hankkeen TET-harjoittelija. Tässä blogitekstissä tarkastelemme nuoren TET-harjoittelijan kokemuksia työpajapäivästä (kursivoituina). Miten harjoitukset toimivat sekä nuoren osallistujan että aikuisten osallistujien näkökulmasta? 

Paja tuotti erinomaista keskustelua

Työpaja aloitettiin tehtävällä, jossa mietittiin esineisiin liittyneitä sukupuolimielikuvia. Tehtävä oli hyvä valmistautuminen päivään ja antoi mahdollisuuden miettiä arkipäivän esineisiin liitettäviä mielikuvia sukupuolesta, mitä ei välttämättä tavallisessa toiminnassa tule ajatelleeksi. 

Tämän jälkeen oli vuorossa esitys segregaatiosta ilmiönä. Mukana oli myös nuorten omia kokemuksia, mikä antoi omanlaisensa näkökulman.  

Työpajan ensimmäisenä harjoitteena oli segregaatiosuunnistus, jossa pohdittiin pienryhmissä segregaation vaikuttavia tekijöitä tiedonhaun ja yhteisen tiedonrakentelun kautta (kuva 1). Tehtävät haastoivat miettimään omia mielikuvia ja niistä oppi paljon. Suunnistuksessa oli esimerkiksi tehtäviä liittyen sukupuolelle epätyypillisiin alavalintoihin. Segregaatiosuunnistus lisäsi ymmärrystäni alavalintojen vaikutuksesta sukupuoleen erittäin paljon. 

Kuva 1. Suunnistuskarttana toimi Jamboard (Kuva: Roolipeli-hanke) 

Lounaan jälkeen oli Yli rajojen -oppituntimallin esittely. Malli rakentuu sukupuolistereotypioita rikkovasta harrastuskokeilusta, omien vahvuuksien pohtimisesta sekä vahvuuksien yhdistämisestä omaan toiveammattiin ja ohjaajan antamaan ammattiin. Esitykseen kuului tehtävä, jossa mietittiin omia vahvuuksia ja yhdistettiin niitä eri ammatteihin. Harjoitus oli hyvä, sillä aina ei välttämättä tule miettineeksi, missä ammatissa voisi olla hyvä, jos sitä ei erikseen mieti. Oppituntimalli lisäsi itsetuntemustani melko paljon, sillä se painottui itsensä tutkiskelemiseen ja omien vahvuuksien etsimiseen. 

Lopuksi päivän kokemukset jaettiin yhdessä käyttäen Jamboard-työkalua, jonka avulla sai hyvin näkymään kaikkien palautteet

Työpajassa parasta osallistujien palautteen mukaan olivat pienryhmäkeskustelut sekä esimerkit omaan työhön soveltuvista segregaatiota lieventävistä harjoitteista ja tehtävistä. Työpajaan osallistuminen oli mielenkiintoista, vaikka olisihan tämän mieluummin tehnyt lähitilanteessa. Opin työpajasta kehujen merkityksestä, kiinnostuksen kasvamisesta ja uskalluksesta lähteä omalle sukupuolelle epätyypilliselle alalle. 

Kirjoittajat  

Maisa Anttila (YTM, AmO) työskentelee Roolipeli-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.  Blogi liittyy Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Roolipeli-hankkeeseen (lab.fi/projekti/roolipeli), jossa puretaan sukupuolisegregaatiota koulutuksessa ja työelämässä kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ohjaajia, opettajia ja kasvattajia. 

Kaisa Hakkarainen on ollut TET-harjoittelijana Roolipeli-hankkeessa, jota LAB-ammattikorkeakoulu organisoi. Hän on Lahden Yhteiskoulun kahdeksannen luokan oppilas. 

Lähteet

EIGE 2020. Gender Equality Index. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020 

Linkit

LAB 2021. Roolipeli-hanke. lab.fi/projekti/roolipeli 

Tietoisempia alavalintoja -etätyöpaja nuorisotyön ammattilaisille 28.5.2021: https://lab.fi/fi/tapahtumat/tietoisempia-alavalintoja-etatyopaja-nuorisotyon-ammattilaisille-2852021