Mielenterveys- ja päihdeongelmat lasta odottavien vanhempien haasteena

Suomessa mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleinen kansanterveydellinen riski, ja niitä esiintyy myös lasta odottavissa perheissä (Kurkikangas 2016, 4–5; THL 2013). Hoitamattomina mielenterveys- ja päihdeongelmat uhkaavat syntyvän lapsen kasvua, kehitystä sekä turvallista elinympäristöä (THL 2013). Varhaisen tuen menetelmien avulla voidaan löytää yhdessä vanhempien kanssa keinoja, joilla voidaan tukea raskauden etenemistä, lapsen turvallisen kehitysympäristön luomista sekä koko perheen hyvinvointia.

Kuva 1. Vanhemmuuden tukeminen raskausaikana edistää perheen suotuisaa tulevaisuutta. (freestocks-photos 2017)

Varhaisen tuen menetelmät avainasemassa

Opinnäytetyössä kuvattiin terveydenhoitajien kokemuksia varhaisen tunnistamisen menetelmien hyödyntämisestä (Suomalainen & Taskula 2022). Työ toteutettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hyvinvointineuvoloiden kanssa. Tulosten mukaan mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisessa korostuvat terveydenhoitajien havainnointi, kyselylomakkeet ja vuorovaikutus.

Keskeistä on, että asiakasperhe ja terveydenhoitaja pystyvät luomaan luottamuksellisen asiakassuhteen. Näin ollen haastattelut ja keskustelut tuottavat tulosta. Terveydenhoitajat kokevat pulmallisena, jos vanhemmat eivät tuo itse ilmi mielenterveys- ja päihdekäyttäytymiseen liittyviä haasteitaan. Tunnistamista helpottaa verbaalisen viestinnän, vanhempien ulkoisen olemuksen sekä käyttäytymisen tarkkailu. Potilastietojärjestelmän kirjaukset auttavat mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisessa, jos niiden katsomiseen saa asiakkaalta luvan. Tulosten mukaan tärkeimpiä varhaisen tuen menetelmiä ovat moniammatillisen tiimin tuen hyödyntäminen, varhainen hoitoon ohjaus sekä huolen puheeksi ottaminen. (Suomalainen & Taskula 2022.)

Moniammatillisen tiimin tuki

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä tilanteessa, jossa terveydenhoitaja havaitsee perustellusti perheen tarvitsevan lastensuojelun tukea heti vauvan synnyttyä. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleinen syy lastensuojelun tuen tarpeelle. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen myötä sosiaalihuollolla on velvollisuus toimia ja kartoittaa perheen tilannetta jo ennen lapsen syntymää (THL 2019).

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vauvaperhetiimi tukee lasta odottavia vanhempia ja vauvaperheitä kiintymyssuhteen muodostamisessa, vauvan viestien ymmärtämisessä sekä varhaisen vuorovaikutuksen toteuttamisessa (Eksote 2022). Perhetyöntekijältä puolestaan voidaan saada tukea arjessa jaksamiseen vauvan synnyttyä, vanhempana toimimiseen, lapsen hoitoon sekä päivittäisten toimintojen hallintaan (THL 2021).

Moniammatillisen tiimin tuella voidaan löytää ratkaisuja vanhempien ja myöhemmin koko perheen hyvinvoinnin edistämiseksi.  Jos vanhemmalla on aiempi hoitokontakti mielenterveys- ja päihdeongelmien myötä, voidaan sitä hyödyntää edelleen perheen tukemisessa. Tärkeää olisi, että perheelle löydettäisiin heidän tarpeisiinsa sopivat palvelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kirjoittajat

Saija Suomalainen ja Vilma Taskula ovat terveydenhoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön Lappeenrannan kampukselta.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Eksote. 2022. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Neuvolan vauvaperhetiimin esite. Viitattu 27.3.2022. Saatavissa https://www.eksote.fi/terveyspalvelut/neuvolat/vauvaperhetiimi/Sivut/default.aspx

freestocks-photos. 2017. Ihmiset, vauva, karhu, vatsa, syntymä. Pixabay. Viitattu 27.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/ihmiset-vauva-karhu-vatsa-syntym%c3%a4-2942958/

Kurkikangas, L. 2016. Edistävä ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Tampere. Viitattu 22.3.2022. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100006/GRADU-1478589814.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suomalainen, S. & Taskula, V. 2022. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten vanhempien tukeminen raskausaikana hyvinvointineuvoloissa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. Viitattu 26.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204064639

THL. 2013.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Äitiysneuvolaopas. Viitattu 22.3.2022.  Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3

THL. 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus. Viitattu 20.3.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/ennakollinen-lastensuojeluilmoitus

THL. 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Perhetyö. Viitattu 27.3.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/perhetyo