Tietovirrat ja tietojohtaminen parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta

Tietojohtamisen ja tietovirtojen käsitteet ovat tärkeitä erityisesti niille organisaatioille, jotka haluavat kilpailuetua nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Tietojohtaminen tarkoittaa organisaation tietovarojen tehokasta hyödyntämistä. Tieto on arvokasta, ja sen oikea-aikainen käyttö voi auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä ja saavuttamaan samalla parempia tuloksia. Tämä edellyttää tietojen hyvää hallintaa ja analysointia.

Drucker (2002) jakaa tietovirrat organisaation sisäisiin ja ulkoisiin tietoihin. Sisäiset tietovirrat kuuluvat liiketoimintaan ja resurssien kohdentamiseen, kun taas ulkoiset ovat organisaation ja sen sidosryhmien välistä tietovirtaa, kuten tietoa asiakkaista, markkinoista, teknologiasta, rahoituksesta sekä globaalista taloudesta. Tietovirtojen tunnistaminen ja hallinta on tärkeää tietojohtamisen kannalta, koska se auttaa organisaatiota varmistamaan, että tarvittava tieto löytyy juuri oikeasta paikasta oikeaan aikaan.

Tietojohtamisen avulla organisaatio tunnistaa, hankkii, tallentaa, jakaa, analysoi ja käyttää tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Johdonmukainen tietojohtaminen auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä, tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. (Linden 2015). Tietojohtamisen tarpeiden kartoitus on tärkeä osa tietojohtamisen suunnittelussa: organisaatio tunnistaa liiketoimintatavoitteensa ja selvittää, millaista tietoa tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen organisaatio selvittää, missä ja miten tarvittava tieto on saatavilla ja miten se voidaan parhaiten hyödyntää.

Kuva 1. Tietovirrat ja analytiikka antavat pohjaa liiketoiminnan tehostamiseen. (Pexels 2016)

Tietojohtamisen tarpeiden kartoittaminen

Tietojohtamisen tarpeiden kartoitus auttaa organisaatiota tunnistamaan tärkeät tietovirrat ja varmistamaan, että organisaatiossa on käytössään toimintaa hyvin tukevat tietojärjestelmät ja työkalut, joilla voidaan kerätä, tallentaa ja analysoida tarvittavaa tietoa.

Lisäksi tietojohtamisen tarpeiden kartoitus auttaa organisaatiota tunnistamaan koulutus- ja kehittämistarpeita sekä tietotarpeiden hallintaan liittyviä riskejä. Kun organisaatio tietää, millaista tietoa sen tarvitsee, se voi suunnitella ja toteuttaa näihin tarpeisiin vastaavat tietojärjestelmät ja prosessit. Tietojohtamiseen orientoitunut organisaatiokulttuuri kannustaa henkilöstöä hyödyntämään paremmin saatavilla olevaa tietoa. Organisaation johdon tulee varmistaa, että henkilöstöllä on tarvittavaa osaamista ja datalukutaitoa (Sirkiä 2020).

Tietojohtamisen tarpeiden kartoituksen avulla organisaatio voi myös arvioida tietojärjestelmiensä ja tietovirtojensa turvallisuutta. Tietojen suojaaminen on tärkeää, koska tiedot voivat sisältää arkaluontoista dataa, kuten henkilötietoja, yrityssalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja. Tietojen suojaamisen varmistamiseksi organisaation on tunnistettava tietoturvaan liittyvät riskit ja varmistettava, että sen tietojärjestelmät ovat turvallisia ja että tietojen käsittelyyn liittyvät prosessit ovat asianmukaisia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tietovirrat ja tietojohtaminen ovat tärkeitä organisaatioille, jotka haluavat menestyä kilpailukykyisessä liiketoimintaympäristössä. Tietojohtamisen tarpeiden kartoitus on tärkeä askel tietojohtamisen toteutuksessa, koska se auttaa organisaatiota tunnistamaan tarpeensa ja suunnittelemaan tietojärjestelmänsä vastaamaan näitä tarpeita. Tämä puolestaan auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan toimintansa tehokkuutta ja tuottavuutta.

Kirjoittajat

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Petteri Taitto, YE-upseeri, KM, toimii konsulttina ja arvioi kansainvälisten organisaatioiden koulutustarpeita.

Lähteet

Drucker, P. 2002. Druckerin parhaat. Juva: WS Bookwell Oy.

Linden, J-P. 2015. Tiedonhallinta ja yrityksen menestys. Lempäälä: Netera Consulting.

Pexels. 2016. Analyysi, analytiikka, liiketoimintaa. Pixabay. Viitattu 4.3.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/analyysi-analytiikka-liiketoimintaa-1841158/

Sirkiä, J. 2020. Leveraging digitalization opportunities to improve the business model. Lappeenranta: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. Viitattu 4.3.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-560-6