HR tukee onnistunutta muutosjohtamista

Muutosjohtaminen on kiinteä osa nykyaikaista sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamista. Yhtäältä se perustuu toimintaympäristöstä nousevien megatrendien ja muutosajurien aiheuttamiin haasteisiin vastaamisesta (ks. Dufva & Rekola 2023). Toisaalta kyse on palvelurakenteiden ja organisaatioiden muutoksesta (ks. STM 2023). Organisaatiomuutoksien tarkastelussa vähäisemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt yksityisen sektorin yrityskaupat. Yritysostot sekä fuusiot ovat tänä päivänä tehokas keino toteuttaa organisaatioiden kasvustrategioita (Lattuch & Ruppert 2022). Suurin osa onnistuneesta muutosjohtamisesta kohdistuu ihmisten johtamiseen (70–90 %) ja pienempi osa asioiden johtamiseen (10–30%) (Kotter 2012, 29).

Kuva 1. Muutos haastaa, mutta tuo myös mahdollisuuksia uuteen. (Tarazevich 2020)

Yrityskaupan jälkeinen integraatio henkilöstön kokemana

Pöyhönen (2023) tutki opinnäytetyössään (ylempi AMK) henkilöstön kokemuksia integraatiosta ja sen jälkeisestä haltuunottovaiheesta. Tutkimuksessa haastateltiin sekä ostetun yrityksen että kaupan tehneen yrityksen henkilökuntaa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että integraatioprosessin toteuttamiseen tulisi olla riittävästi resursseja.

Integraatioprosessiin osallistuvalla henkilöllä tulee olla kokemusta vastaavista tehtävistä tai perehdyttäminen tehtävään tulee olla riittävä. Ostettujen yritysten henkilöstöhallinnon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työsuhteelliset asiat saatetaan välittömästi kuntoon kaupan julkistamisen jälkeen. Perehdytyksen ajankohdat ja sisältö tulee suunnitella tarkasti ottamalla huomioon myös työntekijöiden erilaiset tarpeet muutosprosessissa. (Pöyhönen 2023.)

Henkilöstöjohtaminen on tärkeä osa muutosjohtamista

Henkilöstöjohtaminen on muutosjohtamisen tärkeä, joskin usein vähäiselle huomiolle jäänyt osa-alue (Viitala ym. 2014).  Yrityskaupan yhteydessä henkilöstön suhtautuminen uuteen työnantajaan on riski, joka uuden työnantajan tulee ottaa vakavasti (Liimatainen & Lähteenmaa 2020, 115–116). Organisaation HR-toimintojen aktiivisella osallistumisella muutosprosessiin voidaan vähentää organisaatiomuutoksissa ilmeneviä negatiivisia vaikutuksia organisaatiolle ja henkilöstölle (Long ja Ismail 2012).

Olisikin erittäin suotavaa, että HR-osasto pääsee tutustumaan ostettavaan yritykseen hyvissä ajoin ennen kaupan solmimista, jotta kauppojen jälkeen heillä olisi mahdollisimman paljon tietoa ostettavan yrityksen henkilökunnasta. Ostostrategian ollessa myös HR:n tiedossa he pystyvät paremmin suunnittelemaan integraation jälkeistä organisaatiorakennetta. Muutosprosessissa henkilöstöhallinnon due diligence on tärkeä keino, jolla HR-riskejä voidaan minimoida (Lattuch & Ruppert 2022).

Kirjoittajat

Essi Pöyhönen valmistuu toukokuussa 2023 LAB-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksesta tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK). Hän työskentelee Lahden Mehiläisessä Hammas Mehiläisen, lääkärikeskuksen sekä sairaalan palvelupäällikkönä.

Arja-Tuulikki Malin, HTT, KL, VTM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa sote-johtamista ja kehittämistä hyvinvointialalla (ylempi AMK). Hän on myös johtamisen tutkija ja julkisten palvelujen kehittäjä.

Lähteet

Dufva, M. & Rekola, S. 2023. Megatrendit 2023. Ymmärrystä yllätysten aikaan. SITRAN selvityksiä 224. Sitra. Viitattu 20.2.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/#esipuhe

Kotter, J. P. 2012. Leading change. Boston: Harvard Business Press.

Lattuch, F. & Ruppert, E. 2022. Human resources, organizational learning and due diligence: Avoiding the honeymoon hangover effect in mergers & acquisitions. Development and Learning in Organizations, Vol. 36 No. 3.

Liimatainen, A. & Lähteenmaa, L. 2020. Kasvuun Yritysostolla. Onnistu Yrityskaupassa. Helsinki: Alma Talent.

Long, C.S. & Ismail, W.K.W. 2012. The HR specialist as an agents of change:

Skills that open up a place at the company’s top table. Human Resource Management International Digest. Vol. 20 No. 2–2, 24–28. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1108/09670731211208166

Pöyhönen, E. 2023. Yrityskaupan jälkeinen integraatio henkilöstön kokemana. Opinnäytetyö (ylempi AMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303153639

STM. 2023. Hyvinvointialueet vastaavat sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://stm.fi/hyvinvointialueet

Tarazevich, A. 2020. Open to new opportunities lettering text on black background. Pexels. Viitattu 20.3.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/open-to-new-opportunities-lettering-text-on-black-background-5598293/

Viitala, R., Järlström, M. & Uotila, T-P. 2014. Henkilöstöjohtamisen työkenttä. Teoksessa Viitala, R. & Järlström, M. (toim.). Henkilöstöjohtaminen uuden edessä. Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet.  Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 302. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7810/isbn_978-952-476-537-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y