Tiimin osaamista kehittämässä

LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa käynnistettiin kesäkuussa 2023 kehittämispilotti, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteisöllistä suunnittelua ja tiimityötä. Pilotin yhtenä osatavoitteena on lisäksi omien vahvuuksien käyttäminen ja osaamisen monipuolistaminen sekä kohdentaminen. Kehittämispilotissa on muodostettu sosionomikoulutuksen opettajista kolme yhteisöohjautuvaa tiimiä (ks. esim. Salovaara 2020), jotka vastaavat sosionomikoulutuksen käytännön työn ja toiminnan suunnittelusta sekä tavoitteenmukaisesta toteutuksesta. Yhteisöohjautuvan tiimin tehtävänä on myös arvioida käytännön toteutusta ja tunnistaa kehittämistarpeita. Työskentelyssä korostetaan osaamisen jakamista ja vahvistamista.

Kuva 1. Tiimi rakentaa yhdessä osaamista. (Fauxels 2019)

Yksi sosionomikoulutuksen yhteisöohjautuvista tiimeistä on Sosiaaliohjaus 2.0 -tiimi, jonka punaisena lankana työskentelyssä on sosiaaliohjaus, sosiaalihuollossa tehtävä asiakastyö sekä tiedonhallinta, digitaalisuus ja teknologiaosaaminen niin koulutuksen, TKI-hanketoiminnan kuin työelämäyhteistyön näkökulmasta. Työskentelyssä keskitytään sosiaaliohjauksen profiilin kirkastamiseen sekä teemoihin, jotka tuntuvat merkityksellisiltä yhteisöohjautuvan tiimin kannalta.

Sosiaaliohjaus 2.0 -tiimi vastaa myös omalta osaltaan osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen tähtäävästä työskentelystä, jonka tarkoituksena on kehittää tavoitteellisesti tiimin jäsenten osaamista, niin että koko tiimin yhteinen osaaminen kasvaa. Työskentelyn tueksi on lähdetty laatimaan yhteistä tiimin osaamisen kokonaisuuden kehittämissuunnitelmaa, joka huomioi nykyiset osaamisen kehittämistarpeet ja tulevien osaamistarpeiden ennakoinnin (Koivunen ym. 2023). Tiimin osaamisen kehittämissuunnitelma on luonteva jatkumo asiantuntijatyölle ominaisesta tarpeesta jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen uudistamiseen läpi työuran (Hannula 2021).

Kehittämissuunnitelmasta käytäntöön

Ensimmäisenä Sosiaaliohjaus 2.0 -tiimin osaamisenkehittämissuunnitelmasta toteutettiin osallistuminen vuoden 2024 sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päiville, joiden teemoihin kuuluivat tietojohtaminen, tiedon vaikuttavuus ja laatu, asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen, robotiikka sekä älyteknologia. Päivien runsaasta ohjelmatarjonnasta valittiin ne rinnakkaisseminaarit, jotka tukevat eniten sosionomikoulutuksen ja sosiaalialan TKI-toiminnan kehittämistarpeita sekä yhteisöohjautuvan tiimin teemoihin keskittyvää työskentelyä. Nykyisenkin hallituksen linjaukset digitaalisten palveluiden ensisijaisuuden periaatteesta (Valtioneuvosto 2023) näkyivät vahvasti ohjelmassa, joka piirsi kuvaa sote-palveluiden tilanteesta niin kansallisella kuin hyvinvointialuetasolla tarkasteltuna.

Lopuksi

Kouluttautumisen ohella on tärkeää miettiä, miten oppeja ja oivalluksia jaetaan tiimin kesken sekä luodaan osaamisen jakamisen kulttuuria. Tällä kertaa terveisinä tuotiin koko sosionomikoulutuksen tiimin lyhyt katsaus seminaaripäivien annista. Jalkautuminen ihmisten pariin edisti myös Sosiaaliohjaus 2.0 -tiimin verkostoitumista eri toimijoiden kesken ja yhteistyö digitaalisuuden sekä teknologian parissa jatkuu varmasti myöhemmin.

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sosionomikoulutuksessa ja yhdyshenkilönä Sosiaaliohjaus 2.0 -tiimissä.

Lähteet

Fauxels. 2019. Kädet, ihmiset, läppäri, kannettava, tietokone. Pexels. Viitattu 6.6.2024 Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-ihmiset-lappari-kannettava-tietokone-3184418/

Hannula, M. 2021. Miten asiantuntijoiden muutoskyvykkyyttä voidaan työssä tukea? Tulevaisuuskertomusten narratiivinen analyysi. Viitattu 5.6.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092747164

Koivunen, K., Rantala, A., Pinola, S., Sakko, S. & Junttila, T. 2023. Sote-alan opettajien osaaminen ja sen kehittäminen on korkeakoulun kilpailuvaltti. OAMK Journal. Oulun ammattikorkeakoulun julkaisuja. Viitattu 5.6.2024. Saatavissa https://vanha.oamk.fi/oamkjournal/2023/sote-alan-opettajien-osaaminen-ja-sen-kehittaminen-on-korkeakoulun-kilpailuvaltti/

Salovaara, P. 2020. Oikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen. Työn tuuli 2/2020, 14–20. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyontuuli/tyontuuli_022020_final.pdf

Valtioneuvosto. 2023. Vahva ja välittävä Suomi. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165042/Paaministeri-Petteri-Orpon-hallituksen-ohjelma-20062023.pdf?sequence=1&isAllowed=y