Tulevaisuustaidot tukevat strategisen ennakoinnin ja kestävän kehityksen tavoitteita

Perinteisesti sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa sekä kehittämisessä on painotettu asiakaslähtöisyyttä (Sulosaari ym. 2019). Asiakaslähtöisyys on myös sote-uudistuksen keskiössä (Sote-uudistus 2021). Opetushallituksen opetuksen ennakointifoorumin arvioinnin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa koulutuksen, osaamisen ja työelämän tarpeet tulevaisuudessa liittyvät keskeisesti digitaalisuuteen, minkä rinnalla painottuvat tiedon arvioinnin, palvelujen kehittämisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen (OPH 2022).

Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä osaamistarpeita tulevaisuustaitoina. Yksilöiden näkökulmasta tulevaisuustaidot ovat kyvykkyyksiä, toimijuutta ja tulevaisuustietoa, jotka kytkeytyvät organisaatioiden strategiseen ennakointiin (Parkkonen & Vataja 2019). Nämä taidot tukevat myös organisaatioita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittymisessä (ks. YK-liitto 2021a, Arene 2020).

Tulevaisuuden asiantuntijat opettelivat tulevaisuustaitoja

LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointialan Kliininen asiantuntija -tutkinnon osana toteutettiin syksyllä 2021 Tulevaisuuden asiantuntijat (5 op) -opintojakso. Opetimme opiskelijoille tulevaisuustaitojen perusteita (ks. THL 2021, Sitra 2020, Sitra 2021, Topi 2021), ja opiskelijat laativat skenaariotyöskentelyn ohjaamina ratkaisuja työvoiman saatavuuden ongelmiin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Skenaariotyöskentelyssä keskeinen tavoite oli ohjata opiskelijoita tuottamaan proaktiivisia ratkaisuja työelämän ongelmaan skenaarioiden kautta, mikä eroaa reaktiivisista ongelmien ratkaisuyrityksistä keskeisesti tulevaisuusorientaation, systemaattisuuden ja analyyttisen näkökulman osalta. Skenaarioharjoituksessa korostettiin tiedolla johtamista ja tulevaisuutta koskevien päätelmien tekemistä olemassa olevien tietojen, heikkojen signaalien sekä megatrendien perusteella.  (Malin 2021.)

Osatyökykyiset töihin, reaaliaikainen johtaminen, uudet yrittäjyysmuodot

Opiskelijat loivat suunnitelmia, joissa ratkaisujen keinoina nostettiin esille muun muassa osatyökykyisten työllistymisen edistämisen ja toimeentulon tukeminen, uusien yrittäjyyden muotojen kehittäminen täydentämään julkisen sektorin palveluja, työhyvinvoinnin tukeminen hyödyntämällä reaaliaikaista digitaalista tietojohtamisen teknologiaa. Yhtymäkohtia on näissä oppimistehtävissä nähtävissä sekä tulevaisuustaitoihin (OPH 2022) että kestävän kehityksen tavoitteisiin (YK-liitto 2021b) kohtien 8 ja 9 sisältöihin.

[Alt-teksti: Yhdistyneiden kansakuntien määrittelemät kestävän kehityksen tavoitteet julisteena, jossa on seitsemäntoista kohtaa, muun muassa hyvä koulutus, ilmastotekoja, eriarvoisuuden vähentäminen ja vastuullinen kuluttaminen.]
Kuva 1. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät laaja-alaisesti parempaan tulevaisuuteen. (YK-liitto 2021b)

Johtopäätöksiä

Tulevaisuustaitojen opetus oli opiskelijoille motivoivaa, tuki osaamistavoitteiden saavuttamista sekä osoitti opiskelijoiden potentiaalin innovatiivisten ratkaisujen tuottajina. Tulevaisuustaidot tukevat organisaatioiden strategisen ennakoinnin ja kestävän kehityksen tavoitteita (YK-liitto 2021a, OPH 2022). Tulevaisuustaidot ovat osa ammattitaitoa jo nyt.

Kirjoittajat

Anja Liimatainen, TtL, terveydenhoitaja, toimii terveysalan yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampukselta.

Arja-Tuulikki Malin, HTT, KL, VM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa johtamista hyvinvointialan YAMK-koulutuksissa. Hän on myös sote-johtamisen tutkija ja kehittäjä.

Lähteet

Arene. 2020. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Viitattu 13.12.2021. Saatavissa https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/kestava-vastuullinen-ja-hiilineutraali-ammattikorkeakoulu-ammattikorkeakoulujen-kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-ohjelma/

Malin, A-T. 2021. Tulevaisuustaidoilla proaktiivisiin ratkaisuihin. Opetusmoniste luennosta 2.10.2021 kurssilla YTS0082 Tulevaisuuden asiantuntijat. LAB-ammattikorkeakoulu.

OPH. 2022. Opetushallitus. Osaamisen ennakointifoorumi. Osaamiskorttipakka. Viitattu 22.2.22. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_1.pdf

Parkkonen, P. & Vataja, K.  2019. Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin. Futura 38:1, 60–73. Viitattu 22.2.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/nakokulmia-ja-lahestymistapoja-tulevaisuustyon-ja-ennakoinnin-arviointiin/#tulevaisuustyon-arviointi-organisaatioiden-nakokulmasta

Sitra. 2020. Megatrendit 2020. Viitattu 14.12.2021. Saatavissa https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

Sitra. 2021. Heikot signaalit. Viitattu 14.12.2021. Saatavissa https://www.sitra.fi/aiheet/heikot-signaalit/#signaalit-tutuiksi

Sote-uudistus. 2022. Viitattu 22.02.2022. Saatavissa https://soteuudistus.fi/etusivu

Sulosaari, V., Elomaa-Krapu, M., Hopia, H., Koivunen, K., Leinonen, K., Liikanen, E., Penttinen, O., Törmänen, O., Walta, L. & Heikkilä, J. 2020. Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa. UAS Journal 1/2020. Viitattu 22.02.2022. Saatavissa https://uasjournal.fi/1-2020/kliinisen-asiantuntijan-ydinkompetenssit/

THL. 2021. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. Viitattu 14.12.2021. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi

Topi. 2021. TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto.    Viitattu 13.12.2021. Saatavissa https://tulevaisuus.fi/menetelmat/

YK-liitto. 2021a. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030. Viitattu 13.12.2021. Saatavissa. https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet

YK-liitto. 2021b. Kestävän kehityksen tavoitteet. Viitattu 13.12.2021. Saatavissa https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/logot-ja-sdg-kuvakkeet