Tilastoinnin parantaminen tukee tietojohtamista

Tietojohtaminen on ajankohtainen teema sosiaali- ja terveydenhuollossa kansallisissa kehittämishankkeissa sekä paikallisella tasolla. Sote-palveluita ja -palvelujärjestelmää johdetaan ja kehitetään sekä arvioidaan, ohjataan ja valvotaan tiedon avulla.  (Soteuudistus 2022; THL 2022a; THL 2022b.)

Tietojohtamisen kehittämistarpeiden on tunnistettu liittyvän päätöksentekoon, kerätyn tiedon jalostamiseen, datan kokoamiseen, luokitteluun ja jalostamiseen sekä järjestelmiin ja kirjauskäytäntöihin (Leskelä ym. 2019). Tietoaineistojen laatu ja tiedon integraatio muodostuvat keskeisiksi tekijöiksi määriteltäessä kerätyn tiedon käytettävyyttä johtamisen tukena (ks. Stat 2022; Leskelä ym. 2019).

Puhelintyön tilastoinnin kehittäminen avosairaanhoidossa

YAMK-opinnäytetyössä (Joronen 2022) kehitettiin sairaanhoitajien tekemää puhelintyön tilastointia Tampereen avosairaanhoidon terveysasemilla.  Kehittämistyön lähtökohdaksi muodostui ongelma terveysasemilla kerätyn tiedon integroinnissa kansalliseen rekisteriin, ns. Avohilmoon, johon kerätään tietoa perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksista (THL 2022c; Häkkinen ym. 2019). Reaaliaikaisista etäasioinneista vain 68 %:sta siirtyi tieto Avohilmoon.

Opinnäytetyössä kehitettiin puhelintyön tilastointiin ohje parantamaan tiedon siirtymistä terveysasemilta Avohilmo-rekisteriin. Ohjeen noudattamista seurattiin neljän kuukauden ajan ja arvioitiin kahdella mittarilla, jotka olivat ohjeen noudattaminen ja ilmoitusten lukumäärät THL:n Avohilmo-rekisterin raporteissa. Arvioinnin perustella uutta ohjetta noudatettiin 95 %:ssa tilastoinneista. Myös tiedon siirtyminen Tampereella tuotetuista palveluista ja väestön palvelutarpeista kansalliseen Avohilmoon parantui seuranta-aikana. 

[Alt-teksti: Taulukko, joka kuvastaa puhelimitse terveyskeskuksessa kerättyjen tietojen siirtymistä kansalliseen rekisteriin. Kun seurantaja-ajan alussa, tammikuussa 2021 luku oli 63 prosenttia, niin seuranta-ajan lopussa joulukuussa 2021 jo 81 prosenttia.]
Kuva 1. Tiedon siirtyminen parani merkittävästi seuranta-aikana. (Kuva: Hanni Joronen)

Tilastoinnin tehostaminen tukee osaltaan tietojohtamista parantamalla kerätyn tiedon laatua sekä integraatiota. Samankaltaisten tilastoinnin ongelmien tunnistaminen on lähtökohta tiedon laadun parantamiselle kansallisessakin mittakaavassa julkisissa, yksityisissä sekä niin sanotuissa hybridiorganisaatioissa (Malin 2021). Liittämällä tilastoinnin parantamiseen henkilöstölle suunnattujen ohjeiden luominen voidaan myös kehittää ammattilaisten työtä. Opinnäytetyössä todettiin myös, että uusi ohje toi selkeät raamit sairaanhoitajien tekemään puhelintyön tilastointiin Tampereen avosairaanhoidon terveysasemilla. 

Tietojohtamista tulisikin tämän tuloksen perusteella tarkastella myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen näkökulmasta kehitettäessä tietojohtamisen kokonaisuuksia.  

Kirjoittajat

Hanni Joronen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksessa (ylempi AMK). Hän työskentelee Tampereen kaupungin palveluksessa projektisuunnittelijana sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen, hallinto ja asiakasohjaus -yksikössä tietojohtamisen tiimissä. Joronen on kiinnostunut tietoon perustuvasta palveluiden kehittämisestä.

Arja-Tuulikki Malin, HTT, KL, VM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa johtamista hyvinvointialan YAMK-koulutuksissa. Hän on myös sote-johtamisen tutkija ja kehittäjä.

Lähteet

Häkkinen, P., Mölläri, K., Saukkonen, S-M., Väyrynen, R., Mielikäinen., L. & Järvelin, J. 2019. Hilmo, Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020. Määrittelyt ja ohjeistus. Voimassa 1.1.2020 alkaen. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/138288

Joronen, H. 2022. Tilastointitiedon laadun parantaminen Tampereen avosairaanhoidon puhelintyössä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202072187

Leskelä R-L, Haavisto I., Jääskeläinen, A., Helander, N., Sillanpää, V., Laasonen, V., Rissanen, A., Ranta, T. & Torkki, P. 2019. Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42. Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161659

Malin, A-T. 2021. Kilpailevat hallinnan kohteet hybridien johtamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vertaisarvioitu tutkimuspaperi. Työryhmä 9: Johtaminen ja hallinta hybrideissä – hybridisyyden vaikutukset johtajiin ja johtajuuteen. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät. 18.11.2021. Tampereen yliopisto.

Soteuudistus. 2022. Tiedolla johtaminen on avain toimiviin ja laadukkaisiin sote-palveluihin. Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen.

Stat. 2022. Tietoaineistojen laatukriteerit. Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://www.stat.fi/org/vuosiohjelma/tietoaineistojen-laatukriteerit.html

THL. 2022a. Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma (Toivo). Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sote-tiedolla-johtamisen-ohjauksen-ja-valvonnan-toimeenpano-ohjelma-toivo-

THL. 2022b. Sote-uudistus. Sote-arviointi ja tietopohja. Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja

THL.  2022c. Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus (Avohilmo). Viitattu 8.2.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo