Työelämälähtöisiä projektiopintoja SampoLAB Osaajaverstaalla – poimintoja palautekyselyn tuloksista

Viimeaikaiset muutokset työelämässä korostavat yhä enemmän tarvetta kouluttautua monipuolisesti ja hankkia käytännön kokemusta jo opiskeluaikana. Tämän tarpeen täyttämiseksi SampoLAB Osaajaverstas tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä työelämälähtöisiin projekteihin yhteistyössä Luumäellä toimivien yritysten kanssa (LAB 2024a).

SampoLAB Osaajaverstas -oppimisprojekteissa on ollut mukana useita paikkakunnalla toimivia yrityksiä.  Projektitiimi lähetti palautekyselyn toiminnassa mukana olleille yrityksille sekä opiskelijoille. Tavoitteena oli arvioida toiminnan vaikuttavuutta ja käyttää kyselystä saatuja kokemuksia toiminnan kehittämiseen.

Erityistä kiitosta saivat kaksi projektia, joissa opiskelijat pääsivät tutustumaan markkinointikuvien generoimiseen tekoälyn avulla sekä projekti, jossa yritykselle luotiin pohja uusille nettisivuille. Kysely lähetettiin kymmenelle yrityksen edustajalle. Vastauksia saatiin neljä. Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset kokivat yhteistyön erittäin hyödylliseksi ja olivat valmiita suosittelemaan Osaajaverstasta muille yrittäjille. Vastauksissa todettiin myös, että yhteistyö sujui kokonaisuutena hyvin ja että yrittäjät olivat saaneet hyvää materiaalia opiskelijoiden tuottamana.

Opiskelijoille lähetetyssä kyselyssä kävi ilmi, että Osaajaverstaan opiskelijat arvostivat projekteista saamaansa kokemusta ja oppimismahdollisuuksia. Kysely lähetettiin kaikkiaan 45 opiskelijalle, vastauksia saatiin 15.

[Alt-teksti: kaavakuva kyselyn tuloksista.]
Kuva 1. Valtaosa, 80 % kyselyyn vastanneista kertoi oppineensa paljon tai erittäin paljon työelämälähtöistä projektia suorittaessaan. (Kuva: Mirja Harvistola)

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten kanssa tehtävä yhteistyö yhdistää opinnot käytäntöön hyvin. Opiskelijoiden palautteissa korostui myös positiivinen oppimiskokemus ja uuden tiedon lisääntyminen projekteja tehdessä. Opiskelijoiden avoimissa vastauksissa todettiin, että parasta oli työelämänäkökulma ja ajankohtaisuus sekä se, että opiskelijat pääsivät tutustumaan uusiin ihmisiin. Eräässä vastauksessa todettiin, että ryhmätyötä tehdessä myös nuorten yhteisöllisyys lisääntyi.

Saimme todella kivat ja kattavat haastattelut yrittäjiltä tehtäväämme varten. Ja itse hanke oli todella mielenkiintoinen ja toivoisin, että samanlaista oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä olisi enemmänkin, ja muuallakin! Opiskelijan vastaus Webropol-kyselyssä (LAB 2024b).

Tuoreita näkökulmia yritystoimintaan

Yhteistyön kehittämiseksi avoimissa vastauksissa nousi esiin toiveita vielä entistäkin tiiviimmästä vuorovaikutuksesta yritysten ja opiskelijoiden välillä. Tulevaisuudessa tämä voisi parantaa projektien tuloksia ja lisätä molempien osapuolten oppimiskokemusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SampoLAB Osaajaverstaan tarjoamat työelämälähtöiset projektit ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi sekä yritysten että opiskelijoiden kannalta. Näiden projektien avulla opiskelijat saavat arvokasta käytännön kokemusta ja yritykset hyötyvät tuoreista näkökulmista ja uusista ideoista. SampoLAB Osaajaverstaan hankekausi päättyy helmikuussa 2025, mutta tulevaisuudessa on tärkeää jatkaa tämänkaltaista yhteistyötä ja kehittää sitä entistäkin paremmaksi molempien osapuolten näkökulmasta.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä hankkeessa SampoLAB Osaajaverstas (LAB 2024a).

Lähteet

LAB. 2024a. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. Viitattu 13.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas

LAB. 2024b. Webropol-kyselyt SampoLAB Osaajaverstaan opiskelijoille ja yritysten edustajille ja mukana olleille opiskelijoille. Kyselyn laatineet Mirja Harvistola ja Franca Santiá. LAB-ammattikorkeakoulu.